Chat with us, powered by LiveChat

Dywidendy spółek z WIG20. Sprawdź ich wysokość i terminy wypłat

Skomentuj artykuł
Pio Si - fotolia.com

Jak dotąd tylko połowa spółek notowanych w indeksie WIG20 zdecydowała się podzielić ubiegłorocznym zyskiem. W trzech przypadkach decyzja nie została jeszcze podjęta, a siedem blue chipów wogóle nie wypłaci w tym roku dywidendy.

 

Spośród 20 największych spółek notowanych na polskiej giełdzie, najwyższą łączną kwotę zysku dla akcjonariuszy wypłaci PZU (2158,808 mln zł). Biorąc pod uwagę stopę dywidendy, czyli iloraz dywidendy na akcję do kursu akcji spółki, liderem jest Bank Peako (7,05%). W poniższej analizie, do obliczenia powyższego wskaźnika wykorzystano kurs akcji spółek z zamknięcia poniedziałkowej sesji.

 

Najbliższy dzień dywidendy przypada na piątek 6 lipca i dotyczy Banku Pekao. Zatem ostatnim terminem nabycia akcji tej spółki dającym prawo do otrzymania części jej zysku jest środa 4 lipca. Inwestorzy posiadający w tym dniu akcje banku, mogą liczyć na wypłatę kwoty 7,90 zł na akcję w dniu 20 lipca. Wcześniej dywidendę przekazały takie blue chipy jak BZ WBK, Eurocash oraz mBank.

Alior Bank

Decyzję w sprawie podziału zysku spółki walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło 22 czerwca. W 2017 roku Alior Bank wypracował 538,895 mln zł, z czego 43,051 mln zł zostanie wykorzystane na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata). Pozostała część zysku w kwocie 495,843 mln zł zasili kapitał zapasowy spółki. Zatem w tym roku akcjonariusze Alior Banku nie otrzymają dywidendy.

BZ WBK

Zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego, cały ubiegłoroczny zysk banku zasili jego kapitał zapasowy. Akcjonariusze w tym roku nie zostaną jednak całkowicie pozbawieni możliwości otrzymania dywidendy. Nadzorca zezwolił bowiem na wypłatę zysku zatrzymanego, który został wypracowany przez BZ WBK w 2016 roku. Zgodne z uchwałą podjętą przez walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki w dniu 16 maja 2018 roku, na dywidendę zostanie przeznaczona kwota 307,627 mln zł, co w przeliczeniu daje 3,10 zł na jedną akcję. Dzień dywidendy miał miejsce 30 maja, a wypłaty dokonano 14 czerwca. Przy kursie akcji banku z poniedziałkowego zamknięcia, stopa dywidendy wynosi 0,92 procent.

Bank Pekao

Według Komisji Nadzoru Finansowego bank spełnia kryteria kwalifikującego go do wypłaty całości ubiegłorocznego zysku. Zgodnie z tymi wytycznymi akcjonariusze w dniu 21 czerwca 2018 roku zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 99,3 procent ubiegłorocznego zysku, czyli łącznie 2073,513 mln zł. W przeliczeniu na jedną akcję daje to 7,90 zł, a przy kursie zamknięcia spółki z poniedziałkowej sesji stopa dywidendy wynosi 7,05 procent. Pozostała część zysku wypracowanego w 2017 roku w kwocie 14,615 mln zł zasili kapitał rezerwowy banku. Dzień dywidendy ustalono na 6 lipca, zatem osoby chcące otrzymać część zysku spółki, muszą najpóźniej w środę stać się posiadaczem akcji Pekao. Wypłata nastąpi 20 lipca.

CCC

W dniu 19 czerwca 2018 roku podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy CCC zaaprobowano propozycję zarządu dotyczącą wypłaty dywidendy. Łącznie do akcjonariuszy trafi 94,677 mln zł, na co składa się ubiegłoroczny zysk w kwocie prawie 37,373 mln zł oraz kwota pochodząca z kapitału zapasowego spółki, wynosząca niespełna 57,305 mln zł. Posiadacz pojedynczej akcji otrzyma 2,30 zł, co przy poniedziałkowym kursie zamknięcia daje stopę dywidendy na poziomie 1,13 procent. Dzień dywidendy wyznaczono na 19 września, a dzień wypłaty na 1 października.

CD Projekt

Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki podjętą w dniu 8 maja 2018 roku, CD Projekt przekaże cały ubiegłoroczny zysk na kapitał zapasowy. W sumie zostanie on zasilony kwotą 184,613 mln zł.

Cyfrowy Polsat

Spółka całość zysku z 2017 roku w kwocie 605,963 mln zł przeznaczy na kapitał zapasowy. Taką decyzję podjęli akcjonariusze Cyfrowego Polsatu w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Energa

Podobnie jak w przypadku Cyfrowego Polsatu, cały ubiegłoroczny zysk energetycznej spółki trafi na kapitał zapasowy. W sumie zostanie on zasilony kwotą prawie 106,602 mln zł. Decyzję podjęto podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbyło się 27 czerwca 2018 roku.

Eurocash

Mimo iż w 2017 roku spółka poniosła stratę w wysokości 71,713 mln zł, to akcjonariusze w tym roku otrzymają dywidendę. Zgodnie z decyzją podjętą podczas ZWZA w dniu 25 kwietnia 2018 roku, posiadacz pojedynczej akcji otrzyma 0,73 zł. Akcji objętych wypłatą jest łącznie nieco ponad 139 mln szt. Biorąc pod uwagę poniedziałkowy kurs zamknięcia akcji spółki, stopa dywidendy wynosi 3,35 procent. Dzień dywidendy był 16 maja, a dzień wypłaty 6 czerwca.

Grupa Lotos

W dniu 28 czerwca 2018 roku podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia, akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali o przeznaczeniu 184,873 mln zł na dywidendę. W przeliczeniu na jedną akcję daje to kwotę 1 zł, a przy kursie akcji z poniedziałkowego zamknięcia stopę dywidendy wynoszącą 1,76 procent. Dzień dywidendy wyznaczono na 12 września, a dzień jej wypłaty na 28 września.

JSW

Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2018 roku, całość ubiegłorocznego zysku netto JSW w kwocie 2423 mln zł zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy spółki.

KGHM Polska Miedź

Mimo iż w dniu 26 czerwca miało miejsce zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy KGHM, decyzja w sprawie podziału ubiegłorocznego zysku nie została podjęta. Powodem jest przerwa w obradach, która potrwa do 6 lipca. Zgodnie z komunikatem opublikowanym w dniu 22 maja, zarząd podjął uchwałę w której rekomenduje walnemu zgromadzeniu spółki przekazanie całego ubiegłorocznego zysku w kwocie 1,324 mld zł na kapitał zapasowy.

LPP

Jak czytamy w treści uchwały, LPP wypłaci w tym roku 73,342 mln zł dywidendy, natomiast kwota 420,085 mln zł zasili kapitał zapasowy spółki. Posiadacz pojedynczej akcji otrzyma zatem 40 zł ubiegłorocznego zysku, co przy poniedziałkowym kursie akcji spółki na zamknięcie daje stopę dywidendy na poziomie 0,47 procent. Dzień dywidendy ustalono na 24 sierpnia, natomiast dzień jej wypłaty to 14 września.

mBank

Bank otrzymał od KNF ścisłe wytyczne dotyczące dywidendy. Zgodnie z nimi, mBank powinien zatrzymać w spółce co najmniej 80 procent ubiegłorocznego zysku. Podczas walnego zgromadzenia, które miało miejsce 12 kwietnia 2018 roku, akcjonariusze zdecydowali o wypłacie 217,907 mln zł, co daje kwotę dywidendy na akcję równą 5,15 zł. Biorąc pod uwagę kurs akcji spółki z poniedziałkowego zamknięcia, stopa dywidendy wynosi 1,29 procent. Dzień dywidendy przypadł na 24 maja, a dzień jej wypłaty na 7 czerwca.

Orange Polska

W 2017 roku spółka poniosła stratę w wysokości 60 mln zł. W związku z tym, Orange Polska w tym roku nie wypłaci dywidendy swoim akcjonariuszom.

PGE

Jak dotąd decyzja dotycząca dywidendy nie została podjęta. Na mocy uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z dnia 26 czerwca 2018 roku, zarządzono przerwę w obradach, która potrwa do 19 lipca.

PGNiG

Podobnie jak w przypadku KGHM oraz PGE, również akcjonariusze gazowego giganta podjęli uchwałę dotyczącę przerwy w obradach, która potrwa do 6 lipca. Wcześniej spółka nie publikowała oficjalnych informacji dotyczących dywidendy.

PKN Orlen

Walne zgromadzenie spółki odbyło się 26 czerwca 2018 roku. Zgodnie z decyzją akcjonariuszy, kwota 1283,127 mln zł zostanie wypłacona w formie dywidendy, co ozancza, że posiadacz pojedynczej akcji otrzyma 3 zł dywidendy. Przy kursie spółki z poniedziałkowego zamknięcia, stopa dywidendy wynosi natomiast 3,67 procent. Pozostała część zysku w kwocie 4818,665 mln zł, PKN Orlen przeznaczy na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy wyznaczono na 20 lipca, a dzień wypłaty na 3 sierpnia.

 

Dane dotyczące dywidend spółek notowanych w indeksie WIG20

Spółka Dywidenda na akcję Stopa dywidendy* Dzień dywidendy Dzień wypłaty
Alior Bank - - - -
BZ WBK 3,10 zł 0,92% 30.05.2018 14.06.2018
Bank Pekao 7,90 zł 7,05% 06.07.2018 20.07.2018
CCC 2,30 zł 1,13% 19.09.2018 01.10.2018
CD Projekt - - - -
Cyfrowy Polsat - - - -
Energa - - - -
Eurocash 0,73 zł 3,35% 16.05.2018 06.06.2018
Grupa Lotos 1,00 zł 1,76% 12.09.2018 28.09.2018
JSW - - - -
KGHM Polska Miedź przerwa ZWZA
LPP 40,00 zł 0,47% 24.08.2018 14.09.2018
mBank 5,15 zł 1,29% 24.05.2018 07.06.2018
Orange Polska - - - -
PGE przerwa ZWZA
PGNiG przerwa ZWZA
PKN Orlen 3,00 zł 3,67% 20.07.2018 03.08.2018
PKO BP 0,55 zł 1,49% 08.08.2018 22.08.2018
PZU 2,50 zł 6,54% 12.09.2018 03.10.2018
Tauron PE - - - -

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących spółek
* do obliczenia wskaźnika zastosowano kurs akcji spółek z poniedziałkowego zamknięcia tj. 02.07.2018

PKO BP

Z indywidualnego zalecenia przesłanego przez KNF wynika, że największy bank pod względem wielkości aktywów na polskim rynku może wypłacić akcjonariuszom maksymalnie 25 procent ubiegłorocznego zysku netto. Jak czytamy w uchwale podjętej przez akcjonariuszy PKO BP w dniu 18 czerwca 2018 roku, spółka wypłaci w sumie 687,5 mln zł zysku w formie dywidendy. Z kolei 2050 mln zł trafi na kapitał zapasowy, a 36,5 mln zł na kapitał rezerwowy. W przeliczeniu na jedną akcję, daje to kwotę 0,55 zł dywidendy, co przy kursie z poniedziałkowego zamknięcia oznacza stopę dywidendy na poziomie 1,49 procent. Dzień dywidendy wyznaczono na 8 sierpnia, a dzień jej wypłaty na 22 sierpnia.

PZU

W dniu 28 czerwca 2018 roku akcjonariusze PZU podjęli uchwałę zgodnie z którą, spółka wypłaci łącznie niespełna 2158,808 mln zł. Kwota ta jest zgodna z wcześniejszą propozycją zarządu dotyczącą tej kwestii. W przeliczeniu na jedną akcję kwota dywidendy wynosi 2,5 zł, co przy poniedziałkowym kursie akcji spółki oznacza stopę dywidendy na poziomie 6,54 procent. Dzień dywidendy przypada 12 września, a dzień jej wypłaty na 3 października.

Tauron Polska Energia

Walne zgromadzenie akcjonariuszy energetycznej spółki w dniu 16 kwietnia podjęło uchwałę o przeznaczeniu całego ubiegłorocznego zysku w kwocie 854,350 mln zł na kapitał zapasowy.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie