Chat with us, powered by LiveChat

Zarząd TXM planuje emisję nowych akcji oraz obligacji zamiennych na akcje

Skomentuj artykuł
© sebra – fotolia.com

Zarząd TXM zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad znalazły się punkty dotyczące emisji nowych akcji oraz obligacji zamiennych na akcje, a także upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego. Środki pozyskane z emisji mają pomóc w realizacji celów programu naprawczego odzieżowej firmy. Część akcji, pod pewnymi warunkami, ma objąć spółka Redan, czyli największy akcjonariusz TXM.

Spółka w tarapatach

Ubiegły rok nie był udany dla Grupy TXM. W tym okresie poniosła ona stratę netto równą 36,6 mln zł wobec zysku na poziomie 13 mln zł osiągniętego w 2016 roku. Pod kreską znalazł się także pierwszy kwartał 2018 roku – strata netto sięgnęła 13 mln zł wobec straty równej 11,4 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku.

 

Jak tłumaczył Zarząd TXM, problemy spółki wynikały z jednej strony z niedostosowania oferty asortymentowej dla otwieranych w latach 2016 i 2017 sklepów w nowym, większym formacie – zwiększająca się powierzchnia sklepów w Polsce i Rumunii nie została efektywnie wykorzystana, a duże sklepy sprzedawały istotnie mniej od sklepów małych w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni. Z drugiej strony przyczyną kłopotów było nieudane wdrożenie systemu ERP, w wyniku czego nastąpiło "dramatyczne zaburzenie w obszarze gospodarki zapasem handlowym oraz zarządzaniu sprzedażą". W konsekwencji tych zdarzeń potrzebne były głębokie przeceny towaru, błędnie ulokowanego w niewłaściwych sklepach lub niewłaściwym czasie (po sezonie), co odbyło się kosztem marży handlowej. Ze względu na spadek atrakcyjności oferty sklepów TXM nastąpił również spadek odwiedzin klientów, co wpłynęło negatywnie na poziom odnotowanej sprzedaży.

 

Rozpoczęte pod koniec 2017 roku działania naprawcze koncentrować się mają na wzroście sprzedaży, poprawie marży handlowej, optymalizacji kosztów działalności, a także wstrzymaniu rozwoju sieci handlowej oraz jej optymalizacji. W tym celu zaplanowano między innymi zmiany w asortymencie i ekspozycji w sklepach oraz skuteczniejszą komunikację marketingową firmy. Zamiarem jest także zwiększenie udziału importu (docelowo do około 70% asortymentu z dotychczasowych 25%), wprowadzenie precyzyjnego pozycjonowania cenowego, optymalnego zarządzania ofertą całoroczną czy zarządzania cyklem życia produktu.

Środki z nowych emisji sfinansują program naprawczy

Jak się okazuje, do sukcesu realizowanego programu naprawczego TXM potrzebuje dodatkowych środków finansowych. W tym celu Zarząd spółki zwołał na 10 lipca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad znalazły się między innymi punkty dotyczące: emisji nowych akcji, emisji obligacji zamiennych na akcje oraz upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego.

 

W każdym z trzech powyższych przypadków założono pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Jak przeczytać można w opinii Zarządu do przedstawionych projektów uchwał, mają za tym przemawiać wymogi proceduralne, które wiązałyby się z ofertą publiczną akcji i obligacji, w tym duże koszty i czasochłonność takiej procedury, co nie pozwoliłoby na wykorzystanie środków z emisji na zoptymalizowanie poziomu i jakości zapasów na sezon jesienno-zimowy w 2018 roku oraz opóźniłoby prace nad zamówieniami na rok 2019. Dodatkowo, w przypadku projektu uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego wyjaśniono, że ma to "zapobiec w przyszłości sytuacjom, w których z uwagi na niedofinansowanie spółki jej płynność finansowa byłaby w jakikolwiek sposób zagrożona", a także "zapewnić możliwość relatywnie szybkiego wsparcia finansowego spółki kapitałami własnymi w razie naglących potrzeb kapitałowych spółki".

 

Założono, że zostanie wyemitowanych nie więcej 4.287.999 akcji serii G po cenie 2 zł. Jednocześnie wyemitowanych ma zostać 10,5 mln obligacji zamiennych na akcje, gdzie wartość nominalna oraz cena emisyjna jednego waloru ma wynosić 2 zł, a każdy posiadacz jednej takiej obligacji będzie uprawniony do objęcia jednej nowo emitowanej akcji serii H. W ramach kapitału docelowego Zarząd ma zostać natomiast upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 50,16 mln zł. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego ma być ustalana przez Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.

Na giełdzie akcje można kupić taniej

W czwartek, na pierwszej sesji giełdowej po publikacji raportu bieżącego informującego o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TXM, kurs akcji spółki kształtuje się w okolicach poziomu 1,2 zł. W porównaniu do zakładanej ceny emisyjnej nowych walorów, tj. 2 zł, jest to 40% dyskonto. Trzeba jednak zaznaczyć, że cena emisyjna nowych akcji nie może zostać ustalona na niższym poziomie, bo ich wartość nominalna wynosi właśnie 2 zł (zgodnie z przepisami prawa cena emisyjna nie może być niższa od wartości nominalnej akcji).

 

TXM – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Redan weźmie udział w emisji?

Co ciekawe, udział w emisji akcji TXM zapowiedziała juz spółka Redan, czyli największy akcjonariusz TXM (ma akcje stanowiące 56,45% w kapitale zakładowym i 67,95% w ogólnej liczbie głosów). Jak poinformowano w raporcie bieżącym, zamiarem spółki Redan jest objęcie akcji nowej emisji o wartości od 5 do 7 mln zł (od 2,5 do 3,5 mln walorów).

 

W ocenie zarządu Redan zapewnienie TXM SA dodatkowych źródeł finansowania umożliwi tej spółce przyspieszenie wdrażanych zmian, a tym samym w krótszym okresie czasu będzie widoczna pozytywna zmiana generowanych przez nią wyników finansowych. To zaś powinno spowodować wzrost wyceny akcji TXM SA, a tym samym zwiększenie wartości aktywów Redan. Zamiarem Redan jest traktowanie objętych akcji nowej emisji TXM jako inwestycji długoterminowej – wyjaśniono.

 

Źródłem finansowania objęcia akcji TXM ma być przeprowadzenie przez Redan emisji obligacji. W tym celu Zarząd tej drugiej spółki prowadzi rozmowy z inwestorami rozważającymi możliwość objęciach dwuletnich obligacji o wartości nominalnej od 11 do 13 mln zł. Poza objęciem akcji nowej emisji TXM środki z emisji obligacji byłyby przeznaczone także na spłatę części obecnego zadłużenia kredytowego oraz ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia pozabilansowych produktów bankowych, z których korzysta Redan.

 

Jednocześnie Zarząd Redan zastrzegł jednak, że obejmie nowe akcje TXM po spełnieniu trzech następujących warunków biznesowych: 1) całość pozyskanych środków zostanie przez TXM przeznaczonych na majątek obrotowy, co oznacza, iż banki finansujące TXM zapewnią możliwość korzystania przez Grupę Kapitałową TXM z wszystkich produktów, w ramach pełnych limitów wynikających z zawartych obecnie umów kredytowych; 2) 21 Concordia 1 s.a.r.l. (drugi największy po Redan akcjonariusz TXM), lub podmioty wskazane przez ten fundusz, obejmą akcje nowej emisji TXM lub obligacje zamienne na akcje TXM o wartości nominalnej nie mniejszej niż 20 mln zł; 3) zostanie skutecznie przeprowadzona emisja obligacji Redan, o której mowa powyżej.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie