Chat with us, powered by LiveChat

4 sprawozdania spółek, do których audytorzy zgłosili zastrzeżenia

Skomentuj artykuł
BillionPhotos.com - fotolia.com

Ursus, Sfinks Polska, Rafako oraz Próchnik. Do sprawozdań finansowych za 2017 rok tych spółek zastrzeżenia mieli biegli rewidenci. Wątpliwości dotyczą m.in. należności z tytułu obligacji oraz wyceny wartości bilansowej znaku towarowego.

Ursus

Zgodnie z z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych termin publikacji sprawozdań spółek wraz z opinią biegłego rewidenta, których rok obrotowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, mija wraz z końcem kwietnia. Największy polski producent ciągników rolniczych opublikował opinię i raport biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego spółki za 2017 rok w dniu 10 maja 2018 rok. W pozytywnej opinii audytor zawarł zastrzeżenia dotyczące transakcji sprzedaży 100 procent akcji spółki Bioenergia Invest, która miała miejsce 29 grudnia 2016 rok. Według informacji zawartej w raporcie biegłego rewidenta, Ursus posiada należności w wysokości 20 mln złotych wobec spółki z siedzibą w Stambule w Turcji. Należność ta jest oprocentowana, a jej spłata została rozłożona na 20 półrocznych rat. Ich zabezpieczeniem jest zastaw dokonany na akcjach Bioenergia Invest, a także weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

Jak czytamy w raporcie, biegły rewident wyraził wątpliwości dotyczące tej transakcji ze względu na brak informacji dotyczącej tureckiego kontrahenta, odległy czas spłaty, odległy czas rozliczenia transakcji, a także bieżące opóźnienia w spłatach. Oprócz tego audytor biorąc pod uwagę przedstawione przez spółkę zabezpieczenia, nie ma pewności co do odzyskiwalności tej należności wskazanej w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz wpływu tej kwestii na wynik bieżącego okresu i wartość kapitałów własnych spółki.

 

Wątpliwości w sprawie sprzedaży akcji Bioenergia Invest zgłaszało wcześniej Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, w szczególności w zakresie warunków tej operacji i zakresu przekazanych przez spółkę informacji.

 

Szczegóły dotyczące transakcji przekazane przez zarząd Ursusa w raporcie bieżącym, którego treść znajduje się w tym tekście były dla SII niewystarczające. W związku z tym organizacja zwróciła się do spółki z prośbą o wyjaśnienie. Firma zasłaniając się jednak kodeksem spółek handlowych odmówiła udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania, o czym pisaliśmy wcześniej.

 

Ursus - wykres kursu akcji 
ursus - wykres
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Sfinks Polska

Właściciel sieci restauracji Sphinx, Wook, Chłopskie Jadło, Fabryka Pizzy oraz sieci Piwiarnii Warka otrzymał pozytywną opinię biegłego rewidenta badającego sprawozdanie za 2017 rok. Audytor wyraził jednak zastrzeżenia dotyczące wyceny marki Chłopskie Jadło. Jak czytamy w raporcie, zarząd jednostki dominującej przeprowadził test na utratę wartości znaku towarowego “Chłopskie Jadło”. Konsekwencją tego było utworzenie odpisu z tytułu utraty wartości równej 8 839 zł.

 

Według informacji zawartej w raporcie, biegły rewident nie był w stanie uzyskać wystarczających i odpowiednich dowodów badania założeń biznesowych, które zostały przyjęte przez zarząd Sfinks Polska w badaniu na utratę wartości znaku towarowego Chłopskie Jadło. Konsekwencją tego jest brak możliwości weryfikacji wskazanej przez zarząd odzyskiwalnej wartości znaku towarowego Chłopskie Jadło. Tym samym audytor nie mógł również określić poprawności wskazanej w sprawozdaniu finansowym wartości bilansowej tego znaku w kwocie 12 713 zł.

 

Sfinks Polska - wykres kursu akcji
sfinks polska - wykres
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Rafako

Biegły rewident wydał pozytywną opinię z zastrzeżeniem na temat sprawozdania finansowego Rafako. Wątpliwości dotyczą należności z tytułu obligacji od jednostki dominującej tj. PBG w wysokości 30 mln zł. Jak czytamy w dokumencie opublikowanym przez spółkę, biegły rewident nie był w stanie uzyskać wystarczających dowodów badania dotyczących odzyskiwalności tej należności. W związku z tym nie jest w stanie ocenić wpływu tej kwestii na załączone sprawozdanie finansowe.

 

Rafako - wykres kursu akcji
rafako - wykres
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Próchnik

Opinia biegłego rewidenta na temat sprawozdania spółki Próchnik za 2017 rok jest pozytywna. Audytor zwraca jednak uwagę na złożony przez spółkę wniosek do sądu o otwarcie postępowania sanacyjnego. Do momentu publikacji raportu biegłego rewidenta decyzja sądu w tej sprawie nie została wydana, a w przypadku odrzucenia złożonego wniosku, spółka może nie mieć możliwości kontynuacji działalności. Biegły zwraca uwagę na fakt, iż mimo że spółka ujęła znaczne rezerwy na koszty restrukturyzacji i odpisy wartości aktywów, mogą one okazać się niewystarczające w przypadku braku kontynuacji działalności.

 

Próchnik - wykres kursu akcji
próchnik - wykres
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie