Chat with us, powered by LiveChat

Zarząd Gino Rossi dostał zgodę na emisję nowych akcji

Skomentuj artykuł
agcreativelab- fotolia.com

Gino Rossi chce pozyskać dodatkowy kapitał. Decyzję w tej sprawie podjęło walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki. Ostatnie spadki cen akcji odzieżowej firm to m.in. efekt słabych wyników za 2017 rok.

 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Gino Rossi upoważniło zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji maksymalnie 20 mln akcji zwykłych. Zgodnie uchwaloną zmianą statutu firmy, podwyższenie kapitału może się odbyć w drodze jednej lub kilku emisji.

Emisja bez prawa poboru?

W opublikowanym dokumencie prezentującym projekty uchwał podjętych podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Gino Rossi czytamy, że po otrzymaniu zgody rady nadzorczej, zarząd będzie posiadał również prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki częściowo lub w całości prawa poboru w stosunku do nowych akcji. Ma to mu umożliwić efektywne i sprawne pozyskanie dla spółki kapitału.

 

Zarząd Gino Rossi po otrzymaniu zgody rady nadzorczej, będzie również uprawniony do wyznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji, która na razie nie jest znana. Wiadomo jedynie, że zostanie ona ustalona na podstawie bieżącej ceny rynkowej akcji, a intencją zarządu będzie jej maksymalizacja. Decyzja o emisji akcji jest efektem przeglądu opcji strategicznych zapowiadanego przez zarząd pod koniec marca tego roku.

 

Akcjonariusze Gino Rossi mieli podjąć decyzję w sprawie podwyższenia kapitału spółki już 24 kwietnia. Zebranie zostało jednak odwołane ze względu na wady prawne obecne w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ.

 

Gino Rossi - wykres kursu akcji
Gino Rossi - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Obecne wyniki Gino Rossi nie są satysfakcjonujące dla inwestorów. Efektem tego jest spadek wartości akcji spółki. W ciągu ostatniego miesiąca straciły one 40 procent swojej wartości. Skonsolidowana strata netto z działalności kontynuowanej wyniosła 4,175 mln zł, wobec 5,595 mln zł zysku rok wcześniej. Z kolei strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej uwzględniająca działalność zaniechaną wyniosła w ubiegłym roku 18,888 mln zł. Słabym wynikom towarzyszył wzrost przychodów, który wyniósł 7,8 procent. Więcej na temat wyników spółek z branży odzieżowej za 2017 rok pisaliśmy w poprzednim raporcie.

Marka Simple wystawiona na sprzedaż

Prawo pierwokupu marki Simple ma obecnie Monnari Trade. Zgodnie z podanymi ostatnio informacjami jego ważność wygasa 31 maja. W lutym Gino Rossi dało tej firmie wyłączność w negocjacjach dotyczących sprzedaży modowej marki pod warunkiem, że zaproponowana cena będzie nie niższa niż 46 mln zł.

 

Obecnie jedna akcja Gino Rossi kosztuje około 0,6 zł. Notowania spółki znajdują się zatem blisko najniższego poziomu w historii. Istotnym wsparciem dla nich w przypadku dalszych spadków cen może okazać się poziom 0,5 zł za akcję.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie