Chat with us, powered by LiveChat

Słabe wyniki Getin Noble Banku. Spółka straciła ponad pół miliarda złotych

Skomentuj artykuł
MaciejBledowski - fotolia.com

Getin Noble Bank ma za sobą słaby rok. Skonsolidowana strata netto spółki przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej za 2017 rok była prawie 10-krotnie wyższa niż rok wcześniej. Bank tłumaczy w sprawozdaniu finansowym, że jest to m.in. efekt wysokich odpisów oraz wzrostu opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Jak wynika z opublikowanego w czwartek sprawozdania finansowego, w 2017 roku Getin Noble Bank odnotował 574,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Rok wcześniej strata była wielokrotnie mniejsza i miała wartość 58,5 mln zł.

 

W 2017 roku w segmencie odsetkowym spółka osiągnęła zysk na poziomie 1,297 mld zł, co jest wynikiem o 1,5 procent niższym w stosunku do danych z ubiegłego roku. Z kolei zysk z tytułu opłat i prowizji wyniósł 154,103 mln zł, czyli o 22 procent więcej niż rok wcześniej.

 

Duży wpływ na wyniki Getin Noble Banku miały odpisy aktualizujące. “W celu ograniczenia wpływu historycznych portfeli kredytowych i inwestycyjnych na przyszłe wyniki banku, zarząd podjął strategiczną decyzję o dokonaniu w IV kwartale 2017 roku znaczących, jednorazowych odpisów aktualizacyjnych. Ich wartość była jednym z determinantów wyniku netto zaraportowanego w minionym roku" - napisał Artur Klimczak, prezes Getin Noble Banku w liście do akcjonariuszy.

 

W całym 2017 roku, wartość odpisów wyniosła 1260,7 mln zł, a rok wcześniej miały one wartość 700,1 mln zł, co daje roczny wzrost na poziomie 80 procent. Rekordowo wysokie odpisy miały miejsce w czwartym kwartale. Jak podaje bank, ich wartość po przekształceniu wyniosła w tym okresie 525,6 mln zł. Efektem tego były słabe wyniki banku za czwarty kwartał. Strata netto za trzy ostatnie miesiące roku wyniosła aż 388,7 mln zł.

 

Wyniki z odpisów aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe  (dane w tys. zł)
  2017 2016 (przekształcone)
Kredyty i pożyczki udzielone klietnom w tym: 1 018 217 678 731
    - korporacyjne 67 709 132 448
    - samochodowe 43 774 31 117
    - hipoteczne 563 991 254 103
    - detaliczne 342 743 261 063
Należności od banków (463) (476)
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 31 025 (1 175)
Protfel wierzytelności przeznaczony do sprzedaży 138 878 20 909
Zobowiązania pozabilansowe (679) 609
Inne aktywa finansowe 73 745 -
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - 1 518
SUMA: 1 260 723 700 116

Źródło: sprawozdania finansowe za 2017 rok spółki Getin Noble Bank S.A.

 

Wśród czynników, które negatywnie wpłynęły na wyniki spółki był również wzrost opłat na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2017 roku obciążyły one wynik banku kwotą 49 mln zł.

 

Getin Noble Bank realizuje Plan Trwałej Poprawy Rentowności zaakceptowany przez KNF 23 września 2016 roku. Jest on elementem postępowania naprawczego spółki. Władze banku zapowiadają, że w 2018 roku spółka znów powróci na ścieżkę trwałej poprawy rentowności.

 

Na koniec 2017 roku zarówno z ujęciu jednostkowym, jak i skonsolidowanym bank nie spełniał wymogów kapitałowych zalecanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka tłumaczy w raporcie, że jest to efektem zmian regulacyjnych związanych z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 roku dot. wyższych o 150 procent wag ryzyka dla ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach oraz zmian związanych z rekomendacją KNF z dnia 24 października 2017 roku w zakresie emitowanych obligacji podporządkowanych zgodnie z którymi minimalna wartość nominalna jednej obligacji podporządkowanej wynosiła co najmniej 400 tys. zł.

 

Getin Noble Bank - wykres kursu akcji
Getin Noble Bank - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Efektem opublikowanego w czwartek rano raportu jest przecena akcji spółki. Po czterech godzinach sesji akcje Getin Noble Banku traciły prawie 2,5 procent. W skali miesiąca zostały one przecenione już o ponad 10 procent.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie