Chat with us, powered by LiveChat

Dawne Briju z decyzją Urzędu Skarbowego – zaległy podatek VAT oceniono na 7,7 mln zł

Skomentuj artykuł
© ulzanna - Fotolia.com

Spółka Interma Trade, wcześniej notowana pod firmą Briju, otrzymała wynik kontroli wydany przez Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu. Zgodnie z nim urząd zakwestionował rozliczenia VAT za 2012 rok na łączną kwotę 7 695,7 tys. zł.

 

Jak podano w komunikacie, organ podatkowy uznał za nierzetelne księgi podatkowe spółki w 2012 roku w zakresie transakcji dokonywanych z trzema kontrahentami. Interma Trade zamierza kwestionować decyzję urzędu w toku dalszego postępowania podatkowego. Spółka przedstawiła następujące argumenty:

 

Emitent nie zgadza się z ustaleniami przedstawionymi w wyniku kontroli. W ocenie Emitenta Spółka w sposób prawidłowy i rzetelny prowadził rozliczenia w podatku VAT, w tym również za okres będący przedmiotem kontroli. Otrzymany wynik kontroli Spółka ocenia jako błędny, oparty na tendencyjnej ocenie materiału dowodowego, a nawet sprzeczny ze zgromadzonymi dowodami. Spółka zgadza się jedynie z koniecznością złożenia korekty deklaracji VAT-7 dotyczącej rozliczenia podatku VAT za miesiąc lipiec 2012 r. z uwagi na omyłkowe odliczenie przez Spółkę kwoty 57,60 zł z tytułu nabycia usługi noclegowej. Spółka dokona wspomnianej korekty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyniku kontroli. Pozostałe ustalenia wyniku kontroli Spółka będzie kwestionować w toku dalszego postępowania podatkowego – przedstawiono w raporcie bieżącym spółki (52/2017).

 

Kwota podatku zakwestionowanych transakcji wyniosła blisko 7,7 mln zł. Jest to około jedna trzecia obecnej kapitalizacji giełdowej spółki, która po dzisiejszej, porannej przecenie wyniosła 21,2 mln zł (14 grudnia 2017 roku, około godziny 10:00 kurs zniżkował o 10%). Patrząc z kolei na ostatnie sprawozdanie finansowe, na koniec III kw. 2017 roku spółka posiadała 8,2 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów. Kolejne 5,1 mln zł widniało w należnościach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należnościach. Ponadto, spółka niemal w całości finansuje działalność kapitałem własnym, a w zobowiązaniach nie ma długu oprocentowanego (wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec III kw. bieżącego roku wyniósł 8,3%). Po trzech kwartałach strata netto wyniosła 1,3 mln zł, jednak najlepszym okresem dla segmentu jubilerskiego jest ostatni kwartał roku (około 20% przychodów jest generowana w samym grudniu).

 

Interma Trade – wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w programie AmiBroker; Dane: Stooq.pl.

 

 

Źródło: Interma Trade S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie