Chat with us, powered by LiveChat

CCC na historycznych maksimach po publikacji półrocznego raportu

Skomentuj artykuł
© MoustacheGirl – fotolia.pl

Jedna z dwudziestu największych spółek akcyjnych notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych – CCC – opublikowała raport za pierwsze półrocze 2017 roku. Polski dystrybutor i producent obuwia poprawił swoje wyniki finansowe.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) I półrocze 2017 r. I półrocze 2016 r. Zmiana
Przychody ze sprzedaży 1 846,2 1 394,6 32,4%
Wynik brutto na sprzedaży 938,4 733,8 27,9%
Wynik na działalności operacyjnej 163,9 130,8 25,3%
Wynik brutto 129,8 125,3 3,6%
Wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 105,2 109,5 -3,9%

Źródło: CCC S.A.

 

W I półroczu 2017 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 1 846 mln zł, co w porównaniu z zeszłym rokiem stanowi wzrost o 32,4%. Poprawa ta determinowana była rozwojem działalności i ekspansją na poszczególnych rynkach detalicznych, w szczególności w naszym kraju. Największym rynkiem pozostaje Polska, odpowiadając za około połowę całkowitych przychodów spółki. Przychody w kraju zwiększyły się o 20,3% rdr. Kolejne pod względem wielkości – Europa Środkowo-Wschodnia oraz Europa Zachodnia – wygenerowały odpowiednio w tej pozycji 370,9 mln zł (+20,5% rdr) i 180,3 mln zł (+39,1% rdr). Grupa utrzymuje wysoką sprzedaż detaliczną na m kw. – w ciągu ostatniego półrocza wyniosła ona 3,33 tys. zł na m kw., wobec 3,24 tys. zł na m kw. w I półroczu 2016 roku. Dobrze radzi sobie również kanał e-commerce, który w ciągu ostatniego roku ponad dwukrotnie zwiększył przychody ze sprzedaży.

 

Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 938,4 mln zł,  tym samym poprawiając wynik z ubiegłego roku o 27,9%. Spółka tłumaczy wolniejszą dynamikę wzrostu w porównaniu z przychodami poprzez zwiększenie kosztu własnego sprzedaży (+37,4% rdr), na co wpływ miała zmiana w strukturze kanałów sprzedażowych. Spowodowało to nieznaczne obniżenie pierwszej marży – spadek o 1,8 p.p. względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Z kolei wolniejszą dynamikę wzrostu zysku z działalności operacyjnej spółka tłumaczy poprzez zwiększenie kosztów funkcjonowania sklepów, co jest skutkiem wzrostu powierzchni handlowej. Spory przyrost zanotowano w największych nominalnie pozycjach: kosztach najmu oraz kosztach wynagrodzeń personelu. Zmiana wyniosła odpowiednio 26,0% oraz 26,3%. W ujęciu łącznym koszt funkcjonowania sklepu na metr kwadratowy zwiększył się nieznacznie – w czerwcu 2017 roku współczynnik ten wyniósł 1,19 tys. zł na m kw., a rok wcześniej 1,14 tys. zł na m kw. Wskaźnik ten jest najkorzystniejszy w Europie Środkowo-Wschodniej, zaś największy koszt ponoszony jest w Europie Zachodniej. 

 

Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych powiększyło wynik z działalności operacyjnej o 2,9 mln zł – w ubiegłym roku było to 15,9 mln zł. Głównym powodem zmiany stały się ujemne różnice kursowe w wysokości 12 mln zł. Ostatecznie zysk z działalności operacyjnej wyniósł 163,9 mln zł, tym samym zaliczając wzrost o 25,3% rdr.

 

Na działalność finansową po stronie kosztowej również miał wpływ wynik na różnicach kursowych, który osiągnął wartość 16,7 mln zł i był o 16,4 mln zł większy względem roku poprzedniego. Pozostałymi pozycjami determinującymi działalność finansową stały się odsetki od kredytów i pożyczek, prowizje zapłacone oraz pozostałe koszty finansowe. Po ich uwzględnieniu wartość zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej ustalono na poziomie 105,2 mln zł, co stanowi spadek o blisko 4% rdr.

 

Osiągnięte wyniki w ujęciu kwartalnym okazały się lepsze od oczekiwań rynku. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się po II kwartale przychodów równych 1 127,0 mln zł, zysku z działalności operacyjnej na poziomie 168,7 mln zł oraz zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 128,3 mln zł. Wyniki ujawnione przez spółkę, poza przychodami, okazały się lepsze od oczekiwań. Różnica względem konsensusu wyniosła odpowiednio -0,2%, 7,0% oraz 15,4%.

 

Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie rozpoczął się dla CCC luką wzrostową, która wywindowała kurs akcji na nowe, historyczne maksima. Na otwarciu inwestorzy byli skłonni zapłacić za jeden walor spółki 269,50 zł. W trakcie sesji do gry zaczęły wkraczać niedźwiedzie, stąd cena zaczęła spadać, by tuż przed godziną 12:30 przekroczyć wartość zamknięcia z dnia poprzedniego. W szerszej perspektywie widać, że kurs akcji kontynuuje wielomiesięczny trend wzrostowy. 

 

CCC – analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: CCC S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie