Chat with us, powered by LiveChat

PKO BP nie zawodzi – wyniki po II kwartale zgodne z oczekiwaniami

Skomentuj artykuł
© Tomasz Zajda – fotolia.pl

PKO BP opublikował wyniki za II kwartał 2017 roku. Odnotowano blisko 11-procentowy wzrost w zyskach z tytułu odsetek. Podobną tendencję można zauważyć w zysku z opłat i prowizji. Całkowity obraz skali poprawy zaburzają zdarzenia jednorazowe z zeszłego roku.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) II kw. 2017 roku II kw. 2016 roku Zmiana
Wynik z tytułu odsetek 2 114 1 909 10,7%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 733 667 9,9%
Wynik z działalności operacyjnej 1 131 1 128 0,3%
Wynik brutto 1 137 1 136 0,1%
Wynik netto 857 873 -1,8%

Źródło: PKO BP S.A.

 

W II kwartale PKO BP osiągnął wynik odsetkowy na poziomie 2 114 mln zł, wobec 1 909 mln zł z ubiegłego roku. Poprawa ta determinowana była prawie 10-procentowym wzrostem przychodów związanym z przyrostem portfela kredytowego oraz portfela papierów wartościowych, przy nieznacznym wzroście kosztów odsetkowych. Podobną dynamikę wykazał zysk z prowizji i opłat, który wyniósł 733 mln zł, tym samym notując wzrost o 10% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na taki wynik złożyły się wyższe przychody prowizyjne z tytułu obsługi funduszy inwestycyjnych oraz funduszy emerytalnych (+35% rdr), wzrost przychodów z działalności maklerskiej i organizacji emisji (+61% rdr), a także 20-milionowy wzrost prowizji z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych, głównie z powodu ich zwiększonej sprzedaży.

 

Z kolei wynik z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie 1 131 mln zł, czyli zbliżonym do tego z zeszłego roku. Skala poprawy jest zmniejszona przez wpływ zdarzenia jednorazowego z czerwca 2016 roku, które wówczas mocno podbiło wynik. Było to rozliczenie transakcji przejęcia spółki Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc., co podniosło zysk z działalności operacyjnej o 418 mln zł. Udało się zneutralizować efekt wysokiej bazy poprzez podwyższenie pozostałych przychodów operacyjnych o 88 mln zł. Wzrost ten został w głównej mierze spowodowany zakończeniem realizacji projektu deweloperskiego i rozpoczęciem przekazywania lokali klientom w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej, co przyniosło wpływ w wysokości ok. 70 mln zł. Obniżeniu uległy również koszty z tej kategorii (-35% rdr). Należy również zauważyć, że jest to pierwszy kwartał po wprowadzeniu podatku od niektórych instytucji bankowych (tak zwany podatek bankowy), który jest w pełni porównywalny z analogicznym okresem ubiegłego roku, gdyż zmiany w tym zakresie wprowadzono w I kwartale 2016 roku. Ostatecznie zysk netto, który przypada akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 857 mln zł, co okazało się wynikiem blisko 2% niższym niż w ubiegłym roku.

 

PKO BP, zgodnie ze strategią, planuje do końca 2020 roku osiągnąć wartość wskaźnika ROE powyżej 10% oraz obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) poniżej poziomu 45%. Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie na koniec czerwca 2017 roku wartość tych wskaźników wyniosła odpowiednio 8,4% (-0,8 p.p. w ujęciu rok do roku) oraz 47,9% (-5,2 p.p. w ujęciu rok do roku).

 

Rynek dość powściągliwie zareagował na opublikowany raport. Kurs akcji spółki oscyluje wokół wczorajszego zamknięcia – na godzinę 11:30 inwestorzy byli skłonni zapłacić za jeden walor 35,96 zł czyli o 0,1% mniej niż wczoraj, tuż przed zakończeniem sesji. Pozytywnym sygnałem dla byków byłoby przebicie linii oporu w okolicach 37,77 zł.

 

PKO BP – analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: PKO BP S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie