Chat with us, powered by LiveChat

Grupa Azoty w II kwartale nie sprostała oczekiwaniom

Skomentuj artykuł
© Swapan – fotolia.pl

Sesja giełdowa po publikacji wyników Grupy Azoty za II kwartał rozpoczęła się znacznym spadkiem kursu akcji tej spółki. Nic dziwnego – choć nastąpiła wyraźna poprawa, to oczekiwania rynku były zdecydowanie wyższe.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) II kw. 2017 roku II kw. 2016 roku Zmiana
Przychody ze sprzedaży 2 182,3 2 158,3 1,1%
Wynik brutto ze sprzedaży 490,0 444,1 10,4%
EBITDA 261,3 177,4 47,3%
EBIT 123,2 48,2 155,8%
Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 104,6 43,9 138,2%

Źródło: Grupa Azoty S.A.

 

W II kwartale 2017 roku przychody osiągnęły wartość 2 182,3 mln zł, tym samym plasując się na podobnym pułapie jak w analogicznym okresie zeszłego roku. Okazuje się to jednak ponad 7-procentowym, negatywnym odchyleniem od konsensusu PAP. Jeszcze większe rozczarowanie przyniosły analitykom pozostałe pozycje finansowe. Choć wartość EBITDA wyniosła 261,3 mln zł, zatem wzrosła w porównaniu z II kwartałem 2016 roku o ponad 47%, to wciąż było to o 17,4% mniej niż oczekiwał rynek. W podobnym tonie prezentują się pozostałe wyniki. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 123,2 mln zł, zaliczając poprawę o blisko 156%, z kolei wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 104,6 mln zł, wzrastając o 138,2%. Analitycy ankietowani przez PAP oczekiwali w tych pozycjach wartości równych odpowiednio 177,5 mln zł oraz 129,3 mln zł, stąd opublikowane przez Grupę Azoty wyniki odbiegały od konsensu o 30,6% i 19,1%.

 

W skali całego półrocza wyniki przedstawiają się podobnie. Spółka osiągnęła w tym okresie 4 869,7 mln zł przychodów wobec 4 634 mln zł rok wcześniej, zysk EBIT równy 442,1 mln zł wobec 437,1 mln zł, 714,2 mln zł EBITDA wobec 693,8 mln zł oraz zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 335,5 mln zł w porównaniu z 316,0 mln zł rok wcześniej.

 

Zauważalny jest spadek przychodów w najważniejszym dla Grupy Azoty segmencie Nawozy-Agro. W porównaniu z I półroczem 2016 roku wartość ta zmalała o 2,5%. Choć w I kwartale popyt na nawozy mineralne w kraju był zbliżony do analogicznego okresu roku ubiegłego, a ceny mocznika i amoniaku sprzyjały spółce (głównie za sprawą ograniczeń produkcji w Chinach oraz wyłączenia instalacji mocznika na Ukrainie), to w drugim kwartale nastąpił trend spadkowy cen amoniaku. Należy zauważyć, że w tym samym okresie przychody segmentów Tworzywa oraz Chemia zanotowały wzrost odpowiednio o 30,1% i 12,1%.

 

Wśród pozostałych czynników wpływających na wyniki finansowe spółki w I półroczu można wymienić brak występowania kosztów sprzedaży w spółce African Investment Group (spadek z 19,1 mln zł w okresie porównywalnym do 0 w I półroczu 2017 roku) oraz zyski wynikające z dodatniego salda różnicy wycen otwartych walutowych instrumentów pochodnych Z kolei negatywnie na wyniki  wpłynęły zdarzenia jednorazowe, wśród których znajdują się odpisy na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 24,9 mln zł. Na dokonane odpisy składają się: odpis zmniejszający wartość majątku instalacji przerobu tłuszczów w spółce Zakłady Azotowe Chorzów w wysokości 14,7 mln zł z powodu ograniczonego wykorzystania mocy produkcyjnych i utrzymujących się niskich cen sprzedaży oraz aktualizacja wartości rzeczowych aktywów trwałych – nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Grupę na realizację projektu budowy bloku gazowo-parowego, wynikająca z podjętej decyzji o nie dokonaniu wyboru oferty i zamknięciu przetargu (9 mln zł).

 

W czwartek, na otwarciu pierwszej sesji giełdowej po zaprezentowaniu wyników Grupy Azoty kurs akcji zniżkował o 5,7%. Cena stopniowo wzrasta, choć nadal kształtuje się poniżej wczorajszego zamknięcia. Na godzinę 12:00 inwestorzy płacili za jeden walor spółki 66,89 zł, czyli o 2,9% mniej niż na wczorajszym zamknięciu. Najbliższe wsparcie znajduje się na poziomie 61,70 zł.

 

Grupa Azoty – analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Grupa Azoty S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie