Chat with us, powered by LiveChat

Polski Bank Komórek Macierzystych rok od debiutu na GPW

Skomentuj artykuł
© sveta - Fotolia.com

Ofertę publiczną Polskiego Banku Komórek Macierzystych na GPW w kwietniu 2016 roku można uznać za niespecjalnie udaną. Oferowanych było ponad 2,3 mln akcji po cenie maksymalnej 66,5 zł. Ostatecznie sprzedano 1,2 mln akcji po cenie 47 zł. Jednak z perspektywy inwestorów debiutant wypadł lepiej – w ciągu nieco ponad roku kurs akcji zwyżkował nawet do 60 zł, czyli o 27,8% względem ceny z IPO.

 

Jednym ze sprzedających podczas oferty publicznej był fundusz EVF I Investments S. a r.l, który posiadał 55,38% w kapitale zakładowym, a po IPO 38,06%. 30 maja 2017 roku PBKM poinformował o rozpoczęciu przez fundusz procesu przyspieszonej budowy księgi popytu celem wyjścia z akcjonariatu spółki. Do transakcji doszło w dniu 1 czerwca 2017 roku po cenie 53,50 zł.  O zwiększeniu swojego zaangażowania w spółce poinformował Altus TFI – wzrosło ono z 9,70% do 17,94% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Wyniki finansowe

Działalność PKBM koncentruje się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i przechowywaniu komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek płodowych na zlecenie osób fizycznych. Segment B2C odpowiada za główną część wyników finansowych (ponad 80% przychodów). Od 2016 roku spółka systematycznie zwiększa bazę przechowywanych próbek, notując stabilne przyrosty z kwartału na kwartał z tendencją wzrostową. W I kw. 2017 roku PBKM pozyskał największą liczbę nowych próbek na przestrzeni ostatnich dwóch lat – 4 841. Na koniec kwartału spółka przechowywała łącznie 144 182 próbek, to jest o 14,4% więcej niż przed rokiem. Ponadto, spółka utrzymuje na stabilnym poziomie 62%-63% liczbę umów w modelu abonamentowym (segment B2C). Poniższy wykres obrazuje omawiane tendencje począwszy od II kw. 2015 roku. Wskaźnik churn (rezygnacji z umów) utrzymuje się na niskim poziomie około 1%.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów PBKM S.A.

 

Poniżej w tabelach zaprezentowane zostały kwartalne wyniki od I kw. 2016 roku oraz generowane przez spółkę marże.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

1Q17

4Q16

3Q16

2Q16

1Q16

Przychody

33 784

32 714

31 441

34 566

30 059

Wynik ze sprzedaży

8 485

7 580

7 086

7 987

7 186

EBITDA

9 460

8 669

8 925

8 719

8848

EBIT

8 315

7 415

7 661

7 609

7 670

Wynik brutto

8 114

6 396

7 398

7 492

7 590

Wynik netto

5 893

5 134

4 829

5 830

6 036

Przepływy operacyjne

3 871

3 639

3 399

2 622

3 310

Pokrycie EBITDA gotówką

40,9%

42,0%

38,1%

30,1%

37,4%

Przepływy łączne

1 890

-1 074

-825

-388

2 245

Stan środków pieniężnych

8 700

6 810

7 884

8 709

9 097

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych PBKM S.A.

 

Zmiana przychodów i marże

1Q17

4Q16

3Q16

2Q16

1Q16

Zmiana przychodów rdr

12,4%

17,0%

11,9%

42,7%

22,5%

Marża ze sprzedaży

25,1%

23,2%

22,5%

23,1%

23,9%

Marża EBITDA

28,0%

26,5%

28,4%

25,2%

29,4%

Marża EBIT

24,6%

22,7%

24,4%

22,0%

25,5%

Marża brutto

24,0%

19,6%

23,5%

21,7%

25,3%

Marża netto

17,4%

15,7%

15,4%

16,9%

20,1%

Źródło: opracowanie własne

 

Jak pokazują powyższe tabele PBKM systematycznie zwiększa przychody w relacji rok do roku w tempie dwucyfrowym. Osiągane marże utrzymywane są na relatywnie stabilnym poziomie. Pod względem marży ze sprzedaży najlepiej prezentuje się I kw. 2017 roku, w którym spółka osiągnęła marżę na poziomie 25,1%. W relacji rok do roku kolejne marże były niższe niż w I kw. 2016 roku, na co wpłynęły wyższe pozostałe koszty operacyjne (0,3 mln zł wynagrodzeń kolejnej transzy programu motywacyjnego i 0,4 mln zł odpisu na niefinansowe aktywa trwałe), wyższe koszty finansowe i zysk przypadający udziałowcom niekontrolującym (w I kw. 2016 roku wykazali oni stratę).

 

W oczy rzuca się niska konwersja zysków na przepływy operacyjne, która oscyluje wokół 40% (przepływy operacyjne do EBITDA). Tłumaczyć to można modelem abonamentowym, w którym zawierana jest ponad połowa umów z klientami detalicznymi.

 

W II kw. 2017 roku PBKM uwzględni w wynikach dodatkowo około 2 mln zł z tytułu korekty zobowiązania VAT (pozytywny wyrok Sądu Najwyższego na Węgrzech z 20 kwietnia 2017 roku, który uchylił decyzję Regionalnej Generalnej Dyrekcji Podatkowej Węgry Centrum nakazującej spółce zależnej Krio Intezet Zrt. zapłaty zaległego podatku VAT za rok 2011 wraz z odsetkami), a także rozważy korektę VAT od sprzedaży ze stawki 27% stosowanej również w bieżącym okresie, bez zmiany ceny dla klienta. Spółka podreśliła, że usługi oferowane przez konkuencję nie były opodatkowane.

Perspektywy dalszego rozwoju

Najważniejsze dla PBKM jest tempo i skala pozyskiwania nowych próbek do bankowania. Spółka pozyskała w I kw. 2017 roku więcej próbek na rynkach strategicznych (Polska, Hiszpania, Turcja) niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i jest to trend widoczny również w 2016 roku. Spółka dostrzega także powolne ożywienie na pozostałych rynkach (między innymi Węgry, Rumunia, Włochy, Łotwa).

 

Źródło: stooq.pl

 

Ze względu na potencjał rynków oraz relatywnie niską penetrację (odsetek dzieci rodzących się, których rodzice korzystają z usługi bankowania rodzinnego) jako szczególnie ważne dla swojego rozwoju PBKM uznaje Polskę i Turcję. W tych krajach spółka podejmuje działania zmierzające do wzrostu penetracji, ukierunkowane przede wszystkim na rozwijanie świadomości, zarówno potencjalnych klientów, jak i środowiska medycznego. Inaczej przedstawia się sytuacja w Turcji, gdzie pomimo dużej liczby porodów (około 1,4 mln dzieci rocznie) sytuacja socjoekonomiczna utrudnia prognozy. Pod koniec I kw. 2017 roku spółka rozpoczęła działania marketingowe adresujące Polaków, którzy decydują się rodzić zagranicą, w szczególności na Wyspach Brytyjskich – podpisano już pierwsze umowy. PBKM planuje także dalsze zwiększanie udziału w rynku hiszpańskim, który jest obecnie największy w Europie.

 

PBKM planuje jedno przejęcie w 2017 roku. W rozmowie z PAP Prezes spółki, Jakub Baran, powiedział, że prowadzone są rozmowy z kilkoma podmiotami. Spółkę stać na przejęcie małej firmy, w przypadku dużej akwizycji PBKM nie wyklucza emisji obligacji. W raporcie za I kw. 2017 roku napisano, że najbardziej interesujący ze względu na potencjalne akwizycje jest rynek turecki oraz rumuński choć spółka nie wyklucza również przejęć na nowych, strategicznie istotnych rynkach.

Analiza techniczna

PKBM  jest notowany na giełdzie od ponad roku. Na wykresie można zobaczyć przebicie półrocznej linii trendu wzrostowego, jednak na razie kurs oscyluje wokół 57 zł. Wsparcie można wyznaczyć na poziomie dołka z marca tego roku przy cenie około 52,50 zł.

 

PBKM - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: PKBM S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie