Chat with us, powered by LiveChat

Zysk netto Quercusa w I kw. 2017 roku wyższy o 27% rdr

Skomentuj artykuł
© Tomasz Zajda - Fotolia.com

Quercus TFI opublikował w dniu dzisiejszym raport finansowy za I kw. 2017 roku. Fundusz zarobił na czysto 7,2 mln zł wobec 5,7 mln zł w porównywalnym kwartale roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wzrosły do poziomu 26,8 mln zł wobec 20,7 mln zł rok wcześniej.


Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe Quercus TFI:

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I kw. 2017 roku

I kw. 2016 roku

Przychody ze sprzedaży

26 775

20 753

Zysk operacyjny

8 690

6 761

Zysk brutto

8 907

7 002

Zysk netto

7 211

5 669

Źródło: Quercus TFI

 

W strukturze osiągniętych przychodów w I kw. 2017 roku największą wartość miały przychody z tytułu zarządzania aktywnymi funduszami inwestycyjnymi – 23,8 mln zł. Z dystrybucji jednostek uczestnictwa osiągnięto dodatkowe 2,4 mln zł przychodów. Na wzrost przychodów największy wpływ miał przede wszystkim duży przyrost aktywów pod zarządzaniem. W strukturze kosztów największy udział miały tzw. koszty funduszy – 15,6 mln zł (wobec 11,6 mln zł rok wcześniej), a wśród nich najwięcej ważą koszty sprzedaży (np. opłaty dystrybutorskie). Na podobnym poziomie jak rok wcześniej pozostały koszty wynagrodzeń (1,6 mln zł). Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI systematycznie rośnie. Na koniec I kw. 2017 roku fundusz odnotował najwyższy w historii poziom aktywów pod zarządzaniem – 4,76 mld zł (o 1 mld zł więcej niż rok wcześniej). W raporcie bieżącym spółka w szczegółach podała strukturę, która prezentuje się następująco:

  • 3 889,0 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
  • 149,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
  • 184,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,
  • 60,1 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,
  • 342,8 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
  • 15,4 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
  • 118,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).
  • Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 127,4 mln zł.


Czytając raport finansowy ciekawostką jest struktura rachunku przepływów pieniężnych, która jest dość charakterystyczna dla funduszy inwestycyjnych. Quercus TFI w I kw. 2017 roku wygenerował 14 mln środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Natomiast przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej są symboliczne. To pokazuje fakt dużej zdolności do systematycznego generowania gotówki. Na koniec marca bieżącego roku Quercus posiadał 49,3 mln zł środków pieniężnych.

 

Przypomnijmy, że zarząd Quercus TFI zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu podział zysku za rok 2016, który obejmuje wypłatę akcjonariuszom 28,4 mln zł. Mógłby on się odbyć poprzez dywidendę w wysokości 47 groszy na jedną akcję lub poprzez skup akcji własnych przy założeniu proponowanej ceny skupu na poziomie 9,5 zł za jedną akcję.

 

Rynek pozytywnie przyjął opublikowane wyniki Quercusa za I kw. 2017 roku. Kurs akcji do godziny 11:00 rósł o 5%. Minusem są dość niewielkie obroty. Technicznie akcje są w lekkim trendzie wzrostowym. Na wykresie widać jednak duże wahania cen. Obecnie można zauważyć krótki trend spadkowy, który przy obecnym kursie akcji (6,5 zł) ma szansę zostać wybity w górę. Wsparciem jest główna linia trendu wzrostowego przebiegająca obecnie w okolicy 5,4 zł.

 

Quercus TFI - Analiza techniczna
Źródło: Stooq

 

 

Źródło: Quercus TFI S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie