Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Quercus TFI ze spadkiem zysków, pomimo wzrostu przychodów

Skomentuj artykuł
© sdecoret - Fotolia.com

W opublikowanym sprawozdaniu finansowym Quercus TFI S.A. wykazał ponad 20% wzrost aktywów pod zarządzaniem w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego. Pomimo tego, z powodu zwiększonych kosztów działalności spółka odnotowała spadek zysków.

 

Wybrane pozycje wynikowe (mln zł) I półrocze 2016 I półrocze 2015
Przychody ze sprzedaży 43,0 41,0
Aktywa pod zarządzaniem 3 846,7 3 147,6
EBITDA 13,8 14,4
Zysk z działalności operacyjnej 13,6 14,3
Zysk brutto 14,1 14,9
Zysk netto 11,4 12,1

Źródło: Sprawozdanie finansowe Quercus TFI S.A.

 

Przychody ze sprzedaży produktów Quercus wyniosły na koniec czerwca 2016 roku 43 mln zł i wzrosły o 2 mln zł (4,9%) rok do roku. Spółka czerpała wpływy głównie z tytułu stałej opłaty za zarządzanie aktywami. Wyniosły one 40,5 mln zł (ponad 90% całkowitych przychodów), wobec 39 mln zł uzyskanych rok wcześniej. Warto jednak zauważyć, że przychody z tego tytułu wzrosły r/r jedynie o 3,8%, pomimo ponad 22% wzrostu wartości zarządzanych aktywów. Jak podano w raporcie - "spowodowane było to przede wszystkim relokacją aktywów z funduszy o agresywnej polityce inwestycyjnej do funduszy o bezpieczniejszej strategii i niższej stawce opłaty za zarządzanie".

 

Spółka pomimo wzrostu przychodów odnotowała nieznaczne spadki zysków. Zysk z działalności operacyjnej na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł 13,6 mln zł i był o 0,7 mln zł (4,9%) niższy od wyniku z analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk brutto zmniejszył się w tym czasie z 14,9 do 14,1 mln zł, a zysk netto z 12,1 do 11,4 mln zł. Spadki wyników spowodowane były w głównym stopniu wzrostem kosztów sprzedaży w tym czasie o 7,5%, z poziomu 23,7 do 25,5 mln zł. Do kosztów tych spółka zalicza między innymi koszty opłat dystrybutorów, podróży, reprezentacji i reklamy oraz wynagrodzeń pracowników działu sprzedaży. Znacznie, bo aż o 54,5% wzrosły także koszty wytworzenia sprzedanych towarów, do których zaliczane są głównie koszty depozytariusza, agenta transferowego i wynagrodzeń pracowników działu inwestycji. Na koniec czerwca 2016 roku wyniosły one 1,7 mln zł, wobec 1,1 mln zł na koniec I półrocza roku ubiegłego.

 

Na sytuację finansową i wyniki spółki decydujący wpływ ma wielkość powierzonych do zarządzania aktywów (wartość aktywów subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO, wartość aktywów funduszy inwestycyjnych zamkniętych QUERCUS Absolute Return FIZ, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, Acer Aggressive FIZ, QUERCUS Multistrategy FIZ oraz wartość aktywów zarządzanych portfeli instrumentów finansowych). Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku spółka posiadała 3,85 mld zł aktywów pod zarządzaniem, co oznacza 22,2% wzrostu w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego (3,15 mld zł), a także 10% w stosunku do stanu na koniec 2015 roku (3,48 mld zł). Blisko 85% z tych aktywów, bo aż 3,25 mld zł, ulokowanych jest w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO. Struktura dysponowania aktywami oraz stopy zwrotu z poszczególnych funduszy przedstawia tabela poniżej:

 

Quercus - Tabela funduszy
Źródło: Quercus TFI S.A.

 

Jak wynika z tabeli, w pierwszych sześciu miesiącach tego roku najbardziej dochodowym funduszem prowadzonym przez spółkę, był inwestujący w złoto QUERCUS Gold. Przyniósł on stopę zwrotu na poziomie 23,22%. Niewiele mniej, bo 21,15% zyskały aktywa zarządzane w ramach funduszu QUERCUS Rosja. Niestety dwa wymienione wyżej fundusze są najmniejszymi w strukturze funduszy spółki. Zdecydowanie najwięcej aktywów - aż 1,76 mld zł ulokowanych jest w funduszu  zabezpieczającym QUERCUS Ochrona Kapitału. W okresie styczeń-czerwiec 2016 roku przyniósł on stopę zwrotu 1,19%. Według zestawienia dokonanego przez spółkę Analizy Online S.A., QUERCUS Ochrona Kapitału był najlepiej sprzedającym się funduszem w Polsce w pierwszej połowie 2016 roku.

 

Wielkość zarządzanych aktywów oraz wyniki na nich osiągane uzależnione są w dużym stopniu od sytuacji na rynkach kapitałowych. W pierwszym półroczu bieżącego roku, sytuacja ta była zmienna, determinowana zawirowaniami politycznymi oraz nerwowym oczekiwaniem na rezultat referendum w Wielkiej Brytanii. W liście do akcjonariuszy, prezes zarządu Quercus Sebastian Buczek, następująco skomentował wyniki pierwszego półrocza - "Bardzo dobrze w I półroczu 2016 r. wypadły inwestycje w surowce. Złoto zakończyło pierwsze sześć miesięcy wzrostem o 26%, a ropa o 31%. Na wartości zyskały również obligacje państw o najlepszym standingu finansowym, jak amerykańskie czy niemieckie. W przypadku tych ostatnich nawet 10-letnie papiery mają obecnie ujemną rentowność (-0,13%!). Dla rynków akcji I połowa roku była średnio udana. Najlepiej wypadły emerging markets, dobrze rynek amerykański (nie było podwyżki stóp procentowych), słabiej rynek polski gdzie odczuwalne było cały czas zamieszanie polityczne i obawy o przyszłość OFE. Najgorszy był rynek niemiecki. Po I półroczu 2016 r. WIG odnotował spadek -3,7%, S&P500 +2,7%, a DAX -9,9%."

 

Spółka odnotowała nieznaczne spadki wskaźników w segmencie płynności oraz rentowności, nadal jednak wartości te utrzymywane są na wysokich poziomach. Wskaźniki płynności bieżącej i przyspieszonej na koniec czerwca tego roku ukształtowały się na tym samym poziomie i wynosiły 4,3. Rok temu było to odpowiednio 4,5 i 4,4. Po kilka punktów procentowych spółka straciła także na uzyskiwanych rentownościach. Zwrot z kapitału własnego (ROE) na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł 38,5% w porównaniu do 40,1% uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Rentowność aktywów (ROA) zmalała w tym czasie z 35,1% do 33,9%, natomiast marża operacyjna w pierwszych sześciu miesiącach 2016 roku była niższa o 3 p.p. niż rok wcześniej i wyniosła 31,7%.

 

Notowania Quercus TFI S.A. w latach 2009-2014 zyskały ponad 3000% (po zdyskontowaniu o dywidendy), drożejąc z poziomu 30 groszy do około 9 zł za akcję. Jednak od historycznego maksimum w lutym 2014 roku kurs znalazł się w odwrocie, notując coraz niższe szczyty i tracąc do dzisiaj ponad 40% wartości. Za jeden walor spółki należy zapłacić dziś około 5,40 zł. Najważniejszym wsparciem dla notowań Quercus jest obecnie linia długoterminowego trendu wzrostowego, która była już testowana, i na której opiera się obecnie kurs akcji. Kolejne wsparcie wyznaczone jest w okolicach 4,40 zł, natomiast najbliższy znaczący opór znajduje się na 6,70 zł.

 

Quercus - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: Quercus TFI S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie