Chat with us, powered by LiveChat

Enel-Med ujawnia wyniki za 2016 rok. Spółka nastawia się na akwizycje

Skomentuj artykuł
© Kurhan – fotolia.com

Grupa Kapitałowa Centrum Medyczne Enel-Med opublikowała raport okresowy dotyczący 2016 roku. Wypracowane wyniki są wyraźnie lepsze niż rok wcześniej. Jednocześnie spółka poinformowała, że zamierza w większym stopniu skupić się na akwizycjach.

 

W 2016 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Centrum Medycznego Enel-Med wyniosły 273,7 mln zł w porównaniu do 234,7 mln zł wypracowanych rok wcześniej. Wyraźny wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich pionach biznesowych spółki (Przychodnie, Diagnostyka, Szpitale), a także we wszystkich głównych kanałach sprzedaży (sprzedaż abonamentów medycznych, usług dla klientów indywidualnych i towarzystw ubezpieczeniowych).

 

W tym samym okresie wynik brutto na sprzedaży zwiększył się o 13,4% do poziomu 21,7 mln zł. Jednocześnie wynik EBITDA wzrósł z 12,4 mln zł do 20,8 mln zł, a wynik na działalności operacyjnej z 0,9 mln zł do 4,4 mln zł. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w 2016 roku 1,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to niecałe 0,6 mln zł.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 2016 r. 2015 r. Zmiana 2016/2015
Przychody ze sprzedaży  273 702 234 658   16,6%

Wynik brutto na sprzedaży

 21 699 19 130 13,4% 

Wynik EBITDA

 20 763 12 400 67,4% 
Wynik na działalności operacyjnej 4 359 878 396,5% 
Wynik netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej  1 833 557 229,1% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Emitenta.

 

Jak napisano w raporcie rocznym spółki, niezależnie od spodziewanych zawirowań na rynku publicznej służby zdrowia, Centrum Medyczne Enel-Med z możliwie zdywersyfikowaną działalnością medyczną i niewielkim zasilaniem z NFZ (3,3%) prowadzi konsekwentnie swoją politykę rozwoju. Dynamika sprzedaży abonamentów medycznych (13%), brak rotacji klientów oraz pozycja konkurencyjna skłaniają emitenta do inwestowania w kolejne przychodnie wielospecjalistyczne, głównie przeznaczone dla klienta B2B. Centrum Medyczne Enel-Med zamierza jednak w większym stopniu nastawić się na akwizycje.

 

Jednocześnie wobec stałego wzrostu rynku prywatnych usług medycznych i sukcesu marki Enel-Sport, spółka zamierza rozwijać Centra Ortopedii i Rehabilitacji, planując sukcesywne otwieranie tego typu placówek w kolejnych aglomeracjach. Z rozwojem Enel-Sport ma być także związany rozwój centrów diagnostyki obrazowej ze szczególnym uwzględnieniem MRI. Ponadto, biorąc pod uwagę wyniki spółki i prognozy demograficzne, Grupa Centrum Medyczne Enel-Med widzi potrzebę inwestowania w opiekę senioralną, również w tym obszarze rozważając akwizycje. Spółka ma zamiar także stawiać na rozwój nowych technologii w zakresie telemedycyny i teleopieki. W szczególności ma to dotyczyć tzw. telewizyt, uruchomionych przez spółkę na przełomie roku 2016/2017 oraz monitorowania czynności życiowych pacjentów w ich miejscu zamieszkania. Jak przewiduje emitent, w przyszłości ten kanał może stanowić około 10% wszystkich konsultacji Centrum Medycznego Enel-Med.

 

Realizacja zaplanowanych działań pozwoli na dynamiczny rozwój Grupy oraz umocnienie pozycji rynkowej Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. w kolejnych latach – napisał w liście skierowanym do akcjonariuszy Prezes Zarządu Centrum Medycznego Enel-Med.

Na reakcję inwestorów na opublikowane przez Centrum Medyczne Enel-Med wyniki finansowe trzeba poczekać do wtorku (18 kwietnia), bowiem dopiero wtedy odbędzie się kolejna sesja giełdowa. W czwartek (13 kwietnia) kurs zamknięcia notowań akcji spółki ustalony został na poziomie 9,6 zł.

 

Centrum Medyczne Enel-Med – wykres kursu akcji
Źródło: Stooq.pl.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie