Chat with us, powered by LiveChat

Wezwanie na Komputronik po 6,5 zł

Skomentuj artykuł
© jogisturtzfreq - Fotolia.com

Marinera Invest wezwało do sprzedaży 46,03% akcji Komputronika (4 507 987 walorów). Zaoferowany poziom ceny za jedną akcję wynosi 6,5 zł.

 

Wzywającym jest podmiot zależny od rodziny Buczkowskich. Dzień wcześniej w komunikacie bieżącym Komputronika nastąpiło odtajnienie informacji poufnej dotyczącej uzyskania finansowania przez Marinera Invest na przeprowadzenie wezwania. Na potrzeby przeprowadzenia wezwania, główni akcjonariusze Komputronika zawarli porozumienie i razem posiadają 53,97% ogólnej liczby głosów.


Terminy w przeprowadzanym wezwaniu prezentują się następująco:

  • Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje – 8 maja 2017 r.
  • Data zakończenia przyjmowania zapisów na akcje – 6 czerwca 2017 r.
  • Planowana data realizacji transakcji na GPW – 9 czerwca 2017 r.
  • Planowana data rozliczenia – 13 czerwca 2017 r.

 

Wzywający wskazał dolny próg zapisów, który musi zostać spełniony do realizacji wezwania. Wynosi on 3 528 590 akcji. Zamiarem strony wzywającej jest nabycie pozostałych akcji spółki, a następnie przeprowadzenie procesu wycofania ich z obrotu z rynku regulowanego oraz dematerializacja akcji. W następujący sposób w treści wezwania wzywający przedstawił swoje zamiary:

 

„Wzywający traktuje nabycie Akcji jako długoterminową inwestycję strategiczną.”


„Jeśli w wyniku Wezwania Wzywający, wraz z Akcjonariuszami Większościowymi, osiągnie albo przekroczy próg 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, intencją Wzywającego, wraz z Akcjonariuszami Większościowymi, jest, aby po przeprowadzeniu Wezwania nastąpił przymusowy wykup Akcji od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w art. 82 Ustawy, z zachowaniem wszelkich uprawnień, jakie w związku z tym procesem przysługują akcjonariuszom mniejszościowym.”


„Jeśli w rezultacie przeprowadzenia Wezwania Wzywający wraz z Akcjonariuszami Większościowymi nie osiągnie 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i nie będzie w stanie przeprowadzić przymusowego wykupu Akcji od akcjonariuszy mniejszościowych na mocy art. 82 ust. 1 Ustawy, Wzywający, łącznie z Akcjonariuszami Większościowymi, rozważy ogłoszenie wezwania związanego ze zniesieniem dematerializacji akcji Spółki na wszelkie pozostałe akcje Spółki na podstawie art. 91 ust. 6 Ustawy, a co za tym idzie przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu i wycofanie ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji Spółki wymaga większości 9/10 głosów Walnego Zgromadzenia, przy obecności połowy kapitału zakładowego.”

 

Na zamknięciu sesji giełdowej poprzedzającej ogłoszenie wezwania jedna akcja Komputronika kosztowała 5,9 zł. Zaproponowana cena w wezwaniu jest zatem o 10% wyższa. Z kolei średnia arytmetyczna ważona wolumenem z ostatnich 6 miesięcy wyniosła 6,2 zł, a z ostatnich 3 miesięcy 6,18 zł. Obraz techniczny wykresu akcji wskazuje na trwający trend spadkowy od 2 lat. Od początku 2016 roku mamy do czynienia z konsolidacją między 5 a 7 zł.

 

Komputronik - Analiza techniczna
Źródło: Stooq

 

 

Źródło: Komputronik S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie