Chat with us, powered by LiveChat

Mercator Medical na drodze skokowego wzrostu mocy produkcyjnych

Skomentuj artykuł
© kustvideo - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki Mercator Medical przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

  1. Profil działalności
  2. Analiza finansowa 
  3. Plany strategiczne i ocena perspektyw
  4. Podsumowanie raportu

1. Profil działalności

Grupa Mercator Medical jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Spółka posiada zakład produkcyjny w Tajlandii, który ma wydajność około 110 mln sztuk rękawic miesięcznie. Obecnie trwa proces rozbudowy fabryki, a wartość całej inwestycji szacowana jest na około 119 mln zł. Grupa sprzedaje swoje produkty i towary w ponad 50 krajach. W ofercie spółki oprócz jednorazowych rękawic medycznych, lateksowych, syntetycznych czy chirurgicznych, znajdziemy też między innymi opatrunki medyczne, odzież medyczną czy też obłożenie pola operacyjnego. W 2013 roku spółka debiutowała na GPW.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie strony internetowej Mercator Medical

 

Większościowym akcjonariuszem Mercatora jest Wiesław Żyznowski, który wraz z kontrolowanym przez siebie w 100% podmiotem Anabaza Ltd, posiada niemal 63% udziałów w kapitale zakładowym oraz dysponuje około 73% udziału w ogólnej liczbie głosów. Powyżej progu 5% jest tylko jeden podmiot finansowy - Pioneer Pekao Investment Management S.A. Wśród drobnych akcjonariuszy jest 31% akcji, a w swoich ostatnich upublicznionych raportach o portfelach inwestycyjnych akcje posiadały jeszcze instytucje finansowe jak OFE Pekao, TFI Aviva Investors Poland SA czy TFI Skarbiec. Warto zauważyć, że Prezes Żyznowski systematycznie dokupuje akcje spółki, zarówno podczas ostatniej emisji, jak również na rynku, podczas sesji giełdowych.

2. Analiza finansowa

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

III kw. 2016 r.

III kw. 2015 r.

I-III kw. 2016 r.

I-III kw. 2015 r.

Przychody ze sprzedaży netto

68 128

63 081

197 095

165 300

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

5 414

5 004

14 192

12 512

Wynik netto

5 104

2 490

12 323

8 232

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

8 079

2 277

10 806

-569

Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej

-1 276

-1 036

-10 039

-11 099

Przepływy pieniężne z dział. finansowej

-5 640

-1 253

-797

10 557

Źródło: Mercator Medical S.A.


Mercator na przestrzeni ostatnich lat poprawia zarówno przychody jak i zyski. W samym III kw. 2016 roku przychody wzrosły do 68,1 mln zł z 63,1 mln zł w okresie porównywalnym rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł o 8% rdr, do 5,4 mln zł, ale znacznie większą różnicę widać na poziomie zysku nettu, który wyniósł 5,1 mln zł na tle 2,5 mln zł rok wcześniej. Skąd wzięła się aż taka różnica? Otóż w III kw. 2015 roku spółka odnotowała ujemne przychody finansowe w kwocie -123 tys. zł oraz wysokie koszty finansowe dochodzące do 2,2 mln zł. Te pozycje w III kw. 2016 roku wyniosły odpowiednio +0,7 mln zł oraz -0,5 mln zł. Za wysokość przychodów finansowych w 2015 roku odpowiadały głównie ujemna wycena instrumentów pochodnych, a w 2016 roku dodatnie różnice kursowe. Dla firm działających na wielu rynkach i w różnych walutach, notowanie dodatnich i ujemnych różnic kursowych wraz z pozytywnym lub negatywnym saldem wynikającym z polityki ich zabezpieczeń poprzez instrumenty pochodne jest rzeczą naturalną. W takich sytuacjach na znaczeniu rośnie wynik na poziomie operacyjnym, a ten w przypadku Mercatora rośnie z kolejnymi okresami.

 

Biorąc pod uwagę pierwsze trzy kwartały 2016 roku widać jeszcze większą dynamikę wzrostów sprzedaży rdr niż w samym III kw. 2016 roku. Przychody w tym dłuższym okresie wyniosły 197,1 mln zł wobec 165,3 mln zł w I-III kw. 2015 roku. Wzrósł też zarówno zysk operacyjny do 14,2 mln zł z 12,5 mln zł i zysk netto do 12,3 mln zł z 8,2 mln zł rok wcześniej. W tym przypadku również podobny wpływ (jak w samym III kw.) na wynik netto miały różnice kursowe. W roku 2015 spółka Mercator Medical wypracowała na poziomie skonsolidowanym 227 mln zł przychodów, 23 mln zł wyniku EBITDA i 10 mln zł zysku netto. Liczne przewagi konkurencyjne i skuteczną strategię potwierdza wysoka

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie