Chat with us, powered by LiveChat

Agora restrukturyzuje segment prasy i rozwija pozostałe obszary działalności

Skomentuj artykuł
© Victoria М - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat Grupy Kapitałowej Agora przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

  1. Profil działalności
  2. Analiza finansowa
  3. Plany strategiczne i ocena perspektyw
  4. Podsumowanie raportu

 

 

Grupa Agora

 

1. Profil działalności

Agora to jedna z największych i najbardziej znanych grup medialnych w Polsce. Spółka funkcjonuje na rynku od 1989 roku, a jej akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 roku.


Do największych przedsięwzięć Agory zaliczyć można „Gazetę Wyborczą” – jednego z najbardziej poczytnych i opiniotwórczych dzienników w Polsce, którego treści, poza wersją papierową, są dostępne także w Internecie oraz na urządzenia mobilne. Emitent wydaje również kilkanaście kolorowych czasopism o różnorodnej tematyce, w tym m.in.: „Avanti”, „Logo”, „Cztery Kąty” i „Dziecko”. Wśród kilkudziesięciu internetowych marek Spółki wymienić można natomiast portale: „Gazeta.pl”, „Sport.pl”, „Tokfm.pl” czy „Blox.pl”.


Grupa Agora, poprzez spółkę zależną Helios, jest też największym pod względem liczby obiektów operatorem kin w kraju (sieć Helios dysponuje 37 kinami, posiadającymi łącznie 206 ekranów i ponad 42 tys. foteli), a także właścicielem firmy Next Film – dystrybutora filmów, między innymi takich jak „Drogówka” czy „Bogowie.


Jednocześnie Emitent należy do jednych z największych graczy na rynku reklamy zewnętrznej w Polsce. Jego spółka zależna – AMS – oferuje klientom kampanie reklamowe tworzone w oparciu o nowoczesne narzędzia, z wykorzystaniem najszerszego na rynku portfela nośników (firma AMS oferuje 26 tys. powierzchni ekspozycyjnych w całej Polsce).


Oprócz tego Agora jest właścicielem trzech muzycznych marek radiowych stacji lokalnych („Złote Przeboje”, „Rock Radio”, „Radio Pogoda”) oraz internetowego radia „Tuba.FM”, jak również współwłaścicielem ponadregionalnego radia „TOK FM”. Co więcej, Emitent działa na rynku telewizyjnym poprzez uruchomiony wspólnie z Kino Polska TV kanał „Stopklatka TV”.

 

Firma Agora zajmuje się także sprzedażą kolekcji wydawniczych, działalnością poligraficzną, usługami brokerskimi oraz licencjonowaniem treści na potrzeby mediów elektronicznych.


Grupę Kapitałową Agora tworzy jednostka dominująca Agora S.A., a także ponad 20 spółek zależnych (między innymi: Helios S.A., Grupa Radiowa Agory sp. z o.o., AMS S.A.) oraz jednostek współkontrolowanych i stowarzyszonych (między innymi Stopklatka S.A.).


Wśród współwłaścicieli Spółki Agora znajdziemy wiele funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Jak wynika z przekazanych do publicznej wiadomości zawiadomień, najwięcej akcji Emitenta posiada na swoich rachunkach PTE PZU (udział na poziomie 15,93 proc. w kapitale zakładowym oraz 11,72 proc. w ogólnej liczbie głosów). Poza tym powyżej pięcioprocentowego progu w akcjonariacie Agory znajdują się jeszcze fundusze: MDIF Media Holdings (udział na poziomie 11,22 proc. w kapitale zakładowym oraz 8,26 proc. w ogólnej liczbie głosów), Nationale-Nederlanden PTE (udział na poziomie 9,43 proc. w kapitale zakładowym oraz 6,93 proc. w ogólnej liczbie głosów) oraz Aegon PTE (udział na poziomie 6,89 proc. w kapitale zakładowym oraz 5,07 proc. w ogólnej liczbie głosów). Największą liczbą głosów na walnym zgromadzeniu dysponuje jednak firma Agora Holding sp. z o.o. Dzięki akcjom uprzywilejowanym udział tego podmiotu w ogólnej liczbie głosów wynosi 34,77 proc. przy udziale w kapitale zakładowym na poziomie 11,33 proc.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących i okresowych Emitenta.

 

2. Analiza finansowa

Wybrane dane finansowe (mln zł)

1H 2016 r.

1H 2015 r.

2015 r.

2014 r.

Przychody ze sprzedaży netto

584,7

575,6

1 189,3

1 102,4

Wynik EBITDA

50,9

59,6

120,7

77,7

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT)

1,7

6,1

18,7

(18,3)

Wynik netto

(11,1)

4,8

15,3

(11,0)

Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej

10,5

52,8

111,1

97,8

Przepływy pieniężne z dział. inwestycyjnej

(14,5)

(65,2)

(129,0)

(43,0)

Przepływy pieniężne z dział. finansowej

2,9

(14,8)

(3,3)

(102,0)

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych raportów okresowych Emitenta.

 

W pierwszym półroczu bieżącego roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Agora wyniosły 584,7 mln zł i były o 1,6 proc. wyższe w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Najwyższą dynamikę wzrostu odnotowano w segmencie Radio (poprawa o 12,9 proc.), na co miały wpływ wyższe przychody ze sprzedaży usług reklamowych w kinach Helios oraz wyższe przychody ze sprzedaży czasu antenowego w stacjach radiowych. Wyraźnie poprawiły się także przychody ze sprzedaży w segmentach Internet (+11,3 proc.) i Reklama zewnętrzna (+9,9 proc.) – w tym pierwszym dzięki wyższej sprzedaży reklam internetowych, a w drugim dzięki pozytywnym tendencjom na całym rynku reklamy zewnętrznej i wzrostom wydatków reklamodawców na nośniki typu citylight. 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie