Chat with us, powered by LiveChat

Korporacja Gospodarcza "efekt" po restrukturyzacji poprawia wyniki i jest prawdziwą rewelacją GPW

Skomentuj artykuł
© olly - Fotolia.com

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. to spółka, której akcje przeżywają w ostatnich latach drugą młodość na GPW. Po zmianie profilu działalności i restrukturyzacji w 2012 roku Korporacja zaczęła z powrotem osiągać zyski, z roku na rok notując coraz lepsze wyniki.

Opis spółki

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej "efekt" S.A. prowadzącą działalność gospodarczą w branży usługowo-handlowej. W skład grupy oprócz KG "efekt" wchodzą także jej dwie spółki zależne - "Efekt-Hotele" S.A. świadcząca usługi turystyczne, hotelarskie i gastronomiczne, będąca właścicielem czterogwiazdkowego hotelu Best Western Efekt Express Hotel Kraków, a także "Lider Hotel" sp. z o.o. zajmująca się działalnością turystyczną, prowadzeniem hoteli, restauracji oraz innych placówek gastronomicznych. Do roku 2012 w skład grupy kapitałowej wchodziła także spółka "Efekt-bis" sp. z o.o., której przedmiotem działalności była dystrybucja paliw płynnych (oleju opałowego i napędowego) oraz paliw stałych (węgla i koksu), a także w mniejszym stopniu handel nawozami sztucznymi i materiałami budowlanymi. Jednak po negatywnym okresie dla spółki, jakim były lata 2008-2011, w których notowała ona straty, w 2012 roku zdecydowano się na restrukturyzację w ramach grupy, sprzedaż spółki "Efekt-bis" i skupienie się tym samym na działalności w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami.

 

Działalność ta prowadzona jest w dwóch segmentach. Pierwszym z nich jest segment usługowo-handlowy, który w I półroczu 2016 roku wygenerował 47% skonsolidowanych przychodów grupy (9,61 mln zł) i aż 88% skonsolidowanego zysku netto (2,41 mln zł). Drugim z segmentów jest działalność hotelarsko-turystyczna, która odpowiadała za 53% przychodów (11,05 mln zł) oraz 12% zysku netto (319 tys. zł). Co ciekawe Korporacja Gospodarcza "efekt" jest już prawdziwym weteranem warszawskiego parkietu, który debiut na GPW zaliczył w 1993 roku. Jednak po ostatnich latach restrukturyzacji i niemal całkowitej zmianie profilu działalności, możemy mówić o drugiej młodości tej spółki, co doskonale odwzorowuje wykres cen akcji "Efektu", które od początku 2014 roku zdrożały ponad trzykrotnie.

Bieżąca działalność

Głównym źródłem dochodów "Efektu" przez długi czas była działalność handlowa. Jeszcze w 2008 roku odpowiadała ona za 74% przychodów i 78% zysku netto. Od tego czasu spółka konsekwentnie zmieniała swój profil działalności na skoncentrowaną wokół usług związanych z wynajmem powierzchni handlowych, biurowych oraz hotelarstwem. W 2015 roku sprzedaż towarów i materiałów stanowiła jedynie 1,1% ogólnych przychodów (467 tys. zł), pozostałe 98,9% (19,56 mln zł) stanowiły przychody ze sprzedaży usług i najmu. Obecnie najważniejszymi ośrodkami, wokół których spółka koncentruje obecnie swoją działalność, i które są głównymi źródłami przychodów, są Kompleks Handlowy "Rybitwy", a także czterogwiazdkowe hotele Best Western Premier i Best Western Efekt Express Kraków Hotel. "Rybitwy" to znajdujące się w Krakowie największe w regionie centrum obrotu rolno-spożywczego i najważniejsza pozycja w portfolio grupy.

 

W roku 2015 kompleks "Rybitwy" wypracował 18,35 mln zł, czyli 44,2% całkowitych przychodów grupy. Co ważne, przychody te wykazały pozytywną dynamikę i były wyższe o 3% od uzyskanych w roku 2014. Spółka jest świadoma jak ważny jest ten ośrodek dla jej wyników finansowych, dlatego co roku jest on modernizowany i dofinansowywany. Średnia roczna kwota nakładów inwestycyjnych na kompleks wynosi nieco ponad 300 tys. zł (w 2013 roku było to 364 tys. zł, w 2014 roku 312 tys. zł, a w 2015 roku 299 tys. zł). Rok 2015 był udany także w segmencie hotelarskim. Z tej działalności "Efekt" osiągnął 21,43 mln zł i był to wynik o 8% lepszy od uzyskanego rok wcześniej. Jak zaznaczyła spółka - "Dodatnią dynamikę przychodów odnotowano w każdym segmencie usług: w usługach hotelowych 110%, usługach gastronomicznych 107% oraz pozostałych przychodach (wynajem powierzchni konferencyjnych, parking, czynsze, i in.) 110%. W okresie sprawozdawczym uzyskano wyższe ceny za usługi hotelowe: w EFEKT-HOTELE S.A. o 27 zł, w LIDER HOTEL sp. z o.o. o 17 zł. Mimo wzrostu cen utrzymana została frekwencja na poziomie roku ubiegłego. Wzrost cen za usługi i stała racjonalizacja kosztów działalności przekładają się na systematyczną poprawę wyników operacyjnych w tym segmencie aktywności grupy "efekt". Ważnym strategicznym posunięciem w 2015 roku było wprowadzenie hotelu Efekt Express do sieci Best Western, co w ocenie spółki pozwoliło na ujednolicenie i podniesienie standardów oraz pozyskanie nowych klientów.

Strategia 2015-2020

 W 2015 roku Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" ogłosił strategię rozwoju spółki na lata 2015-2020. Głównym zamiarem strategii było wskazanie kierunków działań prorozwojowych spółki oraz zapewnienie zachowania ciągłości rozwojowej "Efektu". Nadrzędnym hasłem strategii jest pomnażanie wartości spółki, a także utrwalanie pozycji na rynkach świadczonych usług branżowych oraz powiększanie siły rynkowej Korporacji. Główne cele obrane na to lata 2015 z podziałem na segmenty kształtują sie następująco:

  • Segment hotelowo-turystyczny - umocnienie pozycji rynkowej spółek "Efekt Hotele" S.A. oraz "Lider Hotel" Sp. z o.o. w stopniu zapewniającym osiągnięcie trwałej zdolności do samofinansowania ich działalności. Korporacja zamierza to osiągnąć przede wszystkim poprzez zwiększenie sprzedaży usług oraz dotarcie do nowych klientów. 
  • Segment usługowo-handlowy - rozwój posiadanego potencjału usługowego w drodze modernizacji i rozbudowy miejsc świadczenia usług oraz technologicznego wsparcia procesu transakcyjnego. Inwestycje modernizacyjne w Kompleksie Handlowym "Rybitwy" w obszarze infrastruktury, technologii obsługi procesu transakcyjnego oraz doskonalenia systemu informowania i komunikowania się z klientami.
  • Segment nieruchomości - planowane jest poszerzenie pola rynkowego Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. w drodze zwiększania aktywnej obecności na rynku nieruchomości i zapewnienia trwałego w nim uczestnictwa. Jak podano w strategii - "Mając na uwadze kształtujący się w ostatnich latach trend zapotrzebowania  na  powierzchnię biurową w granicach Krakowa  i obserwowany wzrost  sektora  usług najmu powierzchni biurowych, planujemy podjęcie prac analitycznych i projektowych, oceniających szanse i zagrożenia otwarcia się na trwałe uczestnictwo  w tym rynku".

Analiza finansowa

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł) 2015 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży 41 479  39 439  38 780
Wynik brutto na sprzedaży 23 537  21 581  20 656
Zysk operacyjny 10 016  9 296  7 357
EBITDA 13 710  12 977  11 339
Zysk netto 4 500  4 138  2 630 
Przepływy operacyjne 12 494  9 846  10 023 

 Źródło: Skonsolidowane sprawozdania finansowe Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

 

Spółka od 2012 roku notuje ciągłą poprawę wyników. Całkowite przychody ze sprzedaży w 2015 roku wyniosły 41,48 mln zł i były odpowiednio o 5,2% i 7% wyższe od wpływów uzyskanych w roku 2014 i 2013. Wpływ na to miały oba główne sektory działalności. Przychody z segmentu hotelarsko-turystycznego na przestrzeni lat 2013-2015 zwiększyły się o 8,1% do poziomu 21,43 mln zł, natomiast przychody z działalności usługowo-handlowych w tym okresie wzrosły o 5,7% do 20,05 mln zł. Pomimo zwiększenia przychodów, spółce jednocześnie udało się ograniczyć koszty sprzedanych produktów z 18,12 mln zł w 2013 roku do 17,94 mln zł w roku 2015, dzięki czemu wynik brutto na sprzedaży w tym okresie wzrósł o 13,9%. Jeszcze lepsze dynamiki w tym okresie "Efekt" odnotował na zysku operacyjnym (36% wzrostu), a także na zysku netto (71,1% wzrostu).

 

Na uwagę zasługuje struktura finansowania spółki. Zobowiązania na koniec 2015 roku wyniosły 80,01 mln zł i stanowiły aż 72,8% pasywów. Zdecydowanie największą grupę zobowiązań stanowią długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe warte 65,67 mln zł. Spłata zaciągniętych kredytów (w tym między innymi kredyt w frankach szwajcarskich na kwotę ponad 6,5 mln franków) mocno wpływa na zyski netto spółki, w szczególności poprzez ujemne różnice kursowe powstałe w ostatnich latach wynikające z umocnienia franka szwajcarskiego.

 

Pozytywne tendencje "Efekt" notuje w ostatnich latach w kategorii płynności. Wskaźnik płynności bieżącej w 2013 roku wyniósł zaledwie 0,34, w roku 2014 było to 0,61, natomiast w roku 2015 wskaźnik sięgnął 0,99, znajdując się nadal poniżej norm określanych w literaturze (minimum 1,2-1,5), co wynikać może z charakteru prowadzonej działalności i zdecydowanej, niemal dziesięciokrotnej przewadze wartości aktywów trwałych nad aktywami obrotowymi. Wskaźnik płynności gotówkowej wyniósł z kolei 0,22 w 2013 roku, 0,44 w 2014 roku oraz 0,79 w 2015 roku, co dobrze świadczy o wypłacalności spółki w przypadku nagłej konieczności pokrycia zobowiązań.

 

Pod względem rentowności i osiąganych marż spośród ostatnich lat najbardziej udany był rok 2015. Rentowność zysku netto w latach 2013-2015 wzrosła o ponad połowę, z 6,78% do 10,8%, z kolei rentowność zysku operacyjnego urosła w tym czasie z 18,97% do 24,15%. Rentowność aktywów systematycznie rosła i wyniosła 2,37% w 2013 roku, 3,8% w 2014 roku oraz 4,09% w roku 2015. Dużo wyższe wartości przybierała wskaźnik zwrotu z kapitałów własnych (co wynika z tego, że kapitały własne stanowią zaledwie 20-25% pasywów). W 2013 roku wskaźnik ten wyniósł 10,95%, w roku 2014 było to 15,36%, zaś w 2015 roku wskaźnik ten nieco zmalał i wyniósł 15,04%.

 

Warto także odnotować utrzymanie wzrostowych trendów wyników finansowych w I półroczu 2016 roku. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 20,66 mln zł i były o 10,1% wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W tym czasie zysk operacyjny zwiększył się z 3,83 mln zł do 4,99 mln zł, czyli o 30,6%. Zysk netto wzrósł ponad 40 razy, bowiem wyniósł 2,73 mln zł wobec 67 tys. zł rok wcześniej. Na uwagę zasługuje przede wszystkim fakt, że I półrocze 2016 roku było pierwszym okresem, w którym działalność hotelarsko-turystyczna (obciążana do tej pory negatywnymi różnicami kursowymi) odnotowała zysk netto na poziomie 319 tys. zł w porównaniu do 2,4 mln zł straty za I półrocze 2015 roku.

Analiza techniczna

Kurs akcji od 2014 roku znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, rosnąc w tym czasie z około 7,60 zł do blisko 25 zł, a więc o ponad 220%. Wcześniej cena akcji "Efektu" spadała od przełomu 2006 i 2007 roku, tracąc do 2011 roku około 80% wartości. Kluczowy dla spółki okazał się rok 2012, który przyniósł zmianę profilu działalności, a także zyski, co natychmiast znalazło odbicie w notowaniach "Efektu". Przebicie granicy 25 zł będzie oznaczało szansę na dobicie do oporu znajdującego się w okolicach poziomu 30 zł notowanego ostatnio na początku 2007 roku.

 

Korporacja Gospodarcza
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie