×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Jesteś przeciwny wycofaniu akcji TelForceOne z obrotu? Zagłosuj na najbliższym WZA!

© Sergey Nivens - Fotolia.pl

Blisko 2 tygodnie temu zakończyło się wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji TelForceOne. Wzywający w wyniku ogłoszonego wezwania zakupił łącznie blisko 2,14 mln akcji Spółki. W efekcie rozliczenia wezwania, obecny Prezes Spółki, Pan Sebastian Sawicki posiada obecnie (pośrednio oraz bezpośrednio) łącznie 6 389 785 akcji Spółki co stanowi 77,96 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, co uprawnia do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

W związku z zakończonym wezwaniem i zamiarem wycofania Spółki z obrotu, akcjonariusz większościowy zażądał w dniu 22 lipca br. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego głównym punktem będzie podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki i wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. NWZ zwołane zostało natomiast na dzień 17 sierpnia 2016 r, co oznacza, że w tym właśnie dniu NWZ zdecyduje o dalszej obecności Spółki na Warszawskim Parkiecie.

 

W ocenie SII uchwała dotycząca zniesienia dematerializacji prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych, jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, a także może zostać podjęta z naruszeniem przepisów prawa, co może stanowić podstawę do jej unieważnienia.

 

SII wobec powyższego będzie uczestniczyć w zgromadzeniu, a także zamierza głosować przeciw uchwale, żądając zaprotokołowania sprzeciwu. SII deklaruje także gotowość do reprezentacji w roli pełnomocnika akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

Do podjęcia uchwały niezbędne 90% głosów na WZA

Warto w tym miejscu przypomnieć, że nie można przywrócić akcjom formy dokumentu i wycofać spółki z obrotu bez odpowiedniej uchwały WZA podjętej większością 4/5 głosów na WZA oddanych w obecności akcjonariuszy dysponujących minimum połową kapitału zakładowego i w tym właśnie celu zwołane zostało NWZ. Co niezwykle ważne, po wspólnej aktywności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz Porozumienia Polcolorit w pracach nad przepisami Ustawy o ofercie publicznej, zmianie uległ w ostatnim czasie próg niezbędny do podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji do poziomu 90% głosów na WZA. Zmiany te weszły w życie z dniem 4 czerwca br.

 

Ta zmiana jest niezwykle istotna dla akcjonariuszy mniejszościowych spółek z GPW, w tym TelForceOne. Oznacza bowiem, że pozycja mniejszościowych udziałowców w walce o zatrzymanie spółki w obrocie istotnie wzrasta. Podkreślenia w tym miejscu wymaga, że 10% głosów o których mowa powyżej dotyczy 10% głosów obecnych na WZA. Innymi słowy, jeśli na WZA zarejestrują się akcjonariusze dysponujący 88% głosów na WZA, to do zablokowania uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wystarczy tylko nieco ponad 8,8% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Każdy głos ważny!

Inicjatywa akcjonariuszy mniejszościowych Polcolorit S.A. (którzy finalnie zawarli porozumienie) pokazała, że nawet przy niezbyt dużym freefloacie można zaktywizować wielu akcjonariuszy celem podjęcia walki o ochronę własnych praw, gromadząc przy tym w ramach porozumienia aż kilkanaście procent kapitału zakładowego Spółki.

 

Mając na uwadze powyższe, akcjonariusze sprzeciwiający się planom wycofania akcji spółki TelForceOne z obrotu powinni maksymalnie się zaktywizować. Ważne jest przy tym, aby nie wychodzić z założenia, że niewielka ilość akcji nie ma znaczenia dla wyników walnego. Mając na uwadze sytuację, strukturę akcjonariatu, każdy głos i aktywność każdego, nawet najmniejszego akcjonariusza może być tu istotna, czy wręcz kluczowa. Stąd też SII zachęca wszystkich akcjonariuszy do aktywności podczas obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

 

Akcjonariusze mniejszościowi powinni mieć również świadomość, że zagłosowanie przeciw uchwale, a także zgłoszenie sprzeciwu do uchwały otwiera każdemu zgłaszającemu taki sprzeciw furtkę do dochodzenia swoich praw (tj. do działań sądowych na rzecz uchylenia lub unieważnienia uchwały) na drodze sądowej. Akcjonariusze, którzy nie zgłoszą sprzeciwu do uchwały i nie zagłosują przeciw jej podjęciu nie będą mogli być powodami w tego typu procesie.

SII weźmie udział w najbliższym NWZ TelForceOne

Wobec sporej liczby akcjonariuszy zainteresowanych wsparciem, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych mając na uwadze w szczególności interes akcjonariuszy mniejszościowych deklaruje, że weźmie udział w najbliższym walnym zgromadzeniu TelForceOne S.A. SII wyraża gotowość do reprezentacji w roli pełnomocnika każdego akcjonariusza Spółki zainteresowania takim wsparciem (niezależnie tych akcjonariuszy, którzy mają możliwość osobistego udziału w WZA SII zachęca do uczestnictwa). 

 

Stowarzyszenie  zachęca osoby, które zdecydują się skorzystać ze wsparcia SII w przedmiotowej sprawie do członkostwa w SII. Członkostwo w SII nie tylko wspiera finansowanie właśnie tego typu inicjatyw (obecną, jak i przyszłe), ale także zapewnia bardzo dużą wartość dodaną członkom Stowarzyszenia. Lista korzyści z członkostwa jest bowiem długa.

 

Pragniemy jednocześnie podkreślić, że Stowarzyszenie będzie reprezentowało na najbliższym NWZ każdego akcjonariusza Spółki, niezależnie od tego czy dana osoba zostanie członkiem SII, czy też nie.

Jak wziąć udział w NWZ TelForceOne S.A. i jak udzielić pełnomocnictwa?

Rejestracja na Walne Zgromadzenie co do zasady jest prosta. Dokonać jej można w ciągu zaledwie kilku minut. Udzielenie pełnomocnictwa nie zajmie więcej niż kilkanaście minut. Zatem warto w celu ochrony własnych praw i własnej inwestycji poświęcić chwilę czasu na przeprowadzenie tej procedury.

Rejestracja na NWZ

W pierwszej kolejności należy „zarejestrować swój udział” na walnym zgromadzeniu. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy złożyć w biurze maklerskim dyspozycję wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dyspozycję można złożyć osobiście, telefonicznie (jeżeli inwestor ma aktywowaną opcję zleceń telefonicznych), a w niektórych przypadkach także za pośrednictwem platform transakcyjnych domów maklerskich. Następnie to już dom maklerski wysyła informację do KDPW o dokonanej rejestracji, a KDPW do spółki, która na tej podstawie sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu.

Uwaga na Dzień Rejestracji

Uwaga! Należy pamiętać, że dla uzyskania możliwości uczestnictwa w walnym zgromadzeniu należy złożyć wpierw żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu nie później niż do dnia 2 sierpnia 2016 r, a akcje Spółki trzeba posiadać na rachunku maklerskim w dniu 1 sierpnia 2016 r.

 

W walnym zgromadzeniu każdy akcjonariusz może uczestniczyć osobiście lub poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwa można udzielić również SII.

Jak udzielić pełnomocnictwa SII

Aby udzielić SII pełnomocnictwa do reprezentacji na walnym zgromadzeniu TelForceOne S.A. należy pobrać załączony poniżej wzór pełnomocnictwa, wypełnić go, podpisać, a następnie zeskanować do formatu PDF lub innego pozwalającego na jego odczytanie przez Spółkę. Skan pełnomocnictwa należy przesłać na adres e-mail Emitenta: wza@telforceone.com i jednocześnie do wiadomości SII na adres: akcjawz@sii.org.pl

 

Spółka w ogłoszeniu wskazuje także, że wraz z pełnomocnictwem wysłanym drogą elektroniczną akcjonariusz winien wysłać także skan dowodu osobistego (w przypadku pełnomocnictwa wysłanego do pełnomocnika pocztą tradycyjną, takiego obowiązku nie ma). 

 

Wzór pełnomocnictwa do pobrania

 

Podpisany dokument pełnomocnictwa można również wysłać listem poleconym na adres siedziby SII: Biuro Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, ul. Długopolska 22, 50-560 Wrocław (z dopiskiem: TFO). W takim przypadku nie trzeba wysyłać dodatkowo pełnomocnictwa do Spółki. Prosimy przy tym, aby pełnomocnictwo papierowe zostało doręczone do SII najpóźniej do dnia 12 sierpnia br. Prosimy jednocześnie o dołączenie do korespondencji osobnej kartki z danymi umożliwiającymi ewentualny kontakt z mocodawcą, tj. z adresem mailowym oraz numerem telefonu.

 

Udzielając pełnomocnictwa można (nie jest to obowiązkowe) dodatkowo przekazać pełnomocnikowi pisemną instrukcję do głosowania, zawierając w niej wytyczne co do sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami lub podjęcia dodatkowych działań przez pełnomocnika w postaci, np. zgłoszenia sprzeciwu w przypadku podjęcia danej uchwały. Instrukcja do głosowania nie wymaga jej przekazania spółce. Istotne jest aby w powyżej załączonym pełnomocnictwie wybrać odpowiednią opcję (tj.  czy pełnomocnik ma głosować według swojego uznania, czy też zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania).

 

Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie