Chat with us, powered by LiveChat

Bumech wychodzi za granicę w odpowiedzi na trudną sytuację na polskim rynku górniczym

Skomentuj artykuł
© eunikas - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat Grupy Kapitałowej Bumech przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści

  1. Profil działalności
  2. Analiza finansowa
  3. Plany strategiczne i ocena perspektyw
  4. Podsumowanie raportu

 

Grupa Bumech

 

1. Profil działalności

Bumech operuje w branży maszynowej, świadcząc usługi dla górnictwa. Trzy podstawowe obszary działalności spółki to drążenie wyrobisk podziemnych (od 2013 roku stanowi główne źródło przychodów), produkcja urządzeń i maszyn górniczych oraz serwis i remonty maszyn. Bumech uczestniczy przy drążeniu wyrobisk podziemnych, a także prowadzi je samodzielnie. W większości przypadków spółka udostępnia do wykonawstwa prac własne maszyny - przede wszystkim kombajny chodnikowe wraz ze współpracującymi z nimi przenośnikami oraz urządzeniami zespołu maszyn przodkowych. Usługi górnicze stanowią największą część przychodów spółki, w 2015 roku odpowiadały za ponad 80% (łączne przychody wyniosły 121 mln zł).

 

Spółka współpracuje z największymi producentami węgla w Polsce, to jest Kompanią Węglową, Jastrzębską Spółką Węglową, Katowickim Holdingiem Węglowym, Lubelskim Węglem „Bogdanka” i Przedsiębiorstwem Górniczym „Silesia”. Problemy na polskim rynku górniczym mają swoje odzwierciedlenie w wynikach Bumechu za ostatnie kwartały. Spółka prowadzi działalność głównie na terenie Polski, prezes spółki wskazuje jednak na fakt, że priorytetem stało się pozyskiwanie kontraktów zagranicą, gdzie kryzys w branży górniczej nie jest tak dotkliwy. Pierwsza połowa 2016 roku przyniosła efekty takiego działania w postaci kontraktu na wydobycie rudy aluminium w Czarnogórze.

 

Z końcem 2014 roku doszło do połączenia Bumechu ze spółką ZWG (notowana na NewConnect), która za pośrednictwem spółki zależnej Przedsiębiorstwo „Kobud” (100% udziałów) prowadzi działalność głównie w zakresie podwykonawstwa robót górniczych dla Lubelskiego Węgla „Bogdanka”. Połączenie nastąpiło w drodze przeniesienia całego majątku ZWG na Bumech w zamian za akcje podmiotu przejmującego. Parytet wymiany ustalono na 2:1 (dwie akcje Bumechu za jedną akcję ZWG). W związku z połączeniem Bumech podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 56,16 mln zł w drodze emisji 56,16 mln akcji o wartości nominalnej 1 zł, które zostały przydzielone akcjonariuszom ZWG. Głównym celem połączenia było wzmocnienie pozycji rynkowej i finansowej Bumechu, pozwalające skuteczniej konkurować na rynku. Dzięki połączeniu spółka poszerzyła prowadzoną działalność między innymi o produkcję trudnościeralnych wyrobów gumowych oraz gumowo-metalowych, które w 2015 roku odpowiadały za blisko 9% łącznych przychodów. Przejęcie pozwoliło także na dywersyfikację źródeł przychodów. W 2015 roku przychody z Górnego Śląska stanowiły 44% łącznych przychodów, a spółka weszła na rynek Dolnego Śląska i Zagłębia Lubelskiego.

 

 Bumech - Akcjonariat
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących i okresowych Bumechu

 

Struktura akcjonariatu Bumechu zmienia się dynamicznie w 2016 roku. Na dzień Walnego Zgromadzenia, to jest 29 czerwca 2016 roku, największym akcjonariuszem pozostawała Fundacja Przystań w Ścinawie – 16,02% udziału w kapitale zakładowym, powiązana z Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej i Prezesem Zarządu.  Distressed Assets FIZAN wyszedł całkowicie z akcjonariatu, najpierw zmniejszając swój udział do 5,23% z poziomu 15,22% na koniec 2015 roku, czyli o 9,99%, a następnie sprzedając pozostały pakiet akcji. Z udziałem 9,99%  pojawił się nowy akcjonariusz – Chemoserwis Dwory S.A., który przekroczył próg 5% w związku z rozliczeniem części wyemitowanych obligacji. Następnie spółka ta przeniosła posiadane akcje do jednostki zależnej MONEA XII Sp. z o.o. (udział zarejestrowanych akcji na WZ wyniósł 9,71%). Z akcjonariatu wyszły ponadto podmioty zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI S.A. (fundusze i portfele), które na koniec 2015 roku posiadały 5,03% udziałów. Mniejsze zmiany zostały odnotowane również w przypadku udziałów posiadanych przez Pana Edwarda Brzózko (spadek do 7,24% z 8,39%, na WZ 5,93%) oraz przez G Investments Sp. z o.o. wraz ze Zdzisławem Gdaniec (zwiększenie do 15,78% z 15,21%).

 

2. Analiza finansowa

Poniżej zaprezentowano wybrane pozycje wynikowe ze skonsolidowanego sprawozdania za I kw. 2016 roku i skonsolidowanego rocznego za 2015 rok.

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

I kw. 2016

I kw. 2015

2015

2014

Przychody ze sprzedaży

29 793

31 109

121 056

68 155

Wynik EBITDA

5 235

6 800

26 713

66 518

Wynik operacyjny

2 518

4 192

16 338

61 955

Wynik brutto

1 404

2 432

9 429

58 777

Wynik netto podmiotu dominującego

1 232

2 005

7 366

57 257

Przepływy operacyjne

-4 625

8 537

37 336

8 382

Przepływy inwestycyjne

497

-1 560

-8 102

1 739

Przepływy finansowe

3 972

-9 079

-34 171

-7 596

Źródło: Bumech S.A.

 

W I kw. 2016 roku Bumech odnotował słabsze wyniki niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży wyniosły 29,8 mln zł, co daje ujemną dynamikę na poziomie 4,2%. Na kolejnych pozycjach wynikowych ujemne dynamiki są jeszcze większe. Powodem tego jest trudna sytuacja na polskim rynku górniczym i kłopoty śląskich kopalń. Wysoki, bo 15,7% spadek przychodów odnotował segment usług górniczych, który odpowiadał za 22,1 mln zł wypracowanych przychodów wobec 26,2 mln zł odnotowanych przed rokiem. W I kw. 2016 roku spółka wypracowała z kolei 5,2 mln zł zysku EBITDA (-21,6% rok do roku), 2,5 mln zł zysku operacyjnego (-23% rdr), i 1,2 mln zł zysku netto (-38,6% rdr).

 

W wynikach za I kw. 2016 roku spółka wykazała ujemne przepływy z działalności operacyjnej w wysokości 4,6 mln zł. W największym stopniu wpływ na to miało zwiększenie stanu należności, a następnie zmniejszenie stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów), a także zwiększenie stanu zapasów. Jest to szczególnie ważna informacja jeśli przeciwstawi się ją ze stanem środków pieniężnych z bilansu. Na koniec kwartału Bumech wykazał 0,5 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów, wykazując tendencję spadkową na tej pozycji. W I kw. bieżącego roku spółka wyemitowała półtoraroczne niezabezpieczone obligacje zamienne na akcje, z tytułu których pozyskała 4 mln zł. Uzasadnieniem dla emisji była konieczność pozyskania środków obrotowych celem zwiększenia dynamiki rozwoju i

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie