Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Najważniejsze komunikaty z rynku NewConnect w okresie od 23 maja do 19 czerwca 2016 r.

© wellphoto - Fotolia.com

23 maja

Suntech S.A.

Zarząd Suntech S.A. podał do wiadomości publicznej informację o zawarciu umowy na dostarczenie systemu do paszportyzacji sieci telekomunikacyjnej SunVizion Network Inventory do jednego z operatorów telekomunikacyjnych, który działa na terenie Europy i Azji. Nowy kontrahent Spółki posiada przeszło 30 milionów abonentów. Szczegóły zawartej umowy objęte zostały tajemnicą handlową.

 

24 maja

Bloober Team S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o zbyciu, w drodze oferty prywatnej, 2.100.000 akcji spółki zależnej iFun4all S.A. W wyniku transakcji Bloober Team S.A. zmniejszył stan posiadania w ww. spółce do 6.629.000 akcji, które stanowiły 60,75% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu wskazanej spółki. W związku z zarejestrowaniem emisji akcji serii B spółki iFun4all S.A. aktualnie Bloober Team S.A. posiada 50,56% w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu iFun4all S.A.

 

25 maja

Geotrans S.A.

Zarząd Spółki przekazał informację o otrzymaniu od Starostwa Powiatowego w Legnicy decyzji w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w zakresie odzysku R5 i R3, na mocy której Spółka upoważniona została do realizacji prac związanych z zamknięciem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce położonej w gminie Krotoszyce. Przedmiotowa decyzja obowiązywać będzie do 31 grudnia 2018 r.

 

27 maja

Trophy Holding Nyrt. (Plc.)

Zarząd Spółki zakomunikował o podpisaniu z Rolling Visual System Kft. z siedzibą na Węgrzech przedwstępnej umowy sprzedaży dwóch oddziałów biznesowych („Hotel and Medical branch” i „Markaz Project branch”), wynikającej z reorganizacji struktury Spółki za łączną kwotę 5.115.162,00 EUR. Nabywca przedmiotowych oddziałów, w ramach zawartej umowy, przejmie również kredyty bankowe oraz zobowiązania handlowe Spółki o łącznej wartości 1.725.806,00 EUR. Ostateczna umowa zostanie zawarta do 10 czerwca 2016 r.

 

30 maja

Suntech S.A.

Zarząd Suntech S.A. powiadomił, iż projekt Emitenta o nazwie „Smart Service Designer – innowacyjny system informatyczny do projektowania i zestawiania usług telekomunikacyjnych w oparciu o algorytmy dynamicznej analizy katalogu usług” został przez NCBiR zakwalifikowany do dofinansowania. Maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie ok. 3,22 mln zł, przy ogólnej wartości projektu ok. 5,36 mln zł.

 

31 maja

NOVINA S.A.

Nawiązując do komunikatu bieżącego EBI nr 5/2016, Zarząd Emitenta poinformował o odstąpieniu przez Monostyle sp. z o.o. S.K.A. od umowy przedwstępnej sprzedaży 11.500.000 akcji Present24 S.A., reprezentujących 46% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu, należących do NOVINA S.A., za cenę 0,80 zł za każdą akcję, co daje łączną kwotę w wysokości 9.200.000 zł. W przedmiotowym komunikacie Emitenta nie podano przyczyn odstąpienia od niniejszej umowy.

 

1 czerwca

Softblue S.A.

Zarząd Softblue S.A., odwołując się do informacji zawartych w raporcie okresowym za I kwartał 2016 r., powiadomił, iż projekt Spółki o nazwie: „Zaprojektowanie i konstrukcja rodziny bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu” otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w wysokości przeszło 14.396 tys. zł. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na stworzenie bezzałogowych platform latających o szerokim spektrum zastosowań w ratownictwie pożarowym i chemicznym. Całkowita wartość przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie ok. 21.599 tys. zł, natomiast kwota samego dofinansowania ok. 14.396 tys. zł.

 

2 czerwca

Leonidas Capital S.A.

Zarząd Spółki podał do wiadomości publicznej, iż Emitent dokonał, za porozumieniem stron, bez żadnych konsekwencji karnych, rozwiązania nierentownych umów zawartych przez Spółkę. Dodatkowo Zarząd Leonidas Capital S.A. zadecydował o sprzedaży wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji Ex-Debt Partners S.A. i podjęciu działań mających na celu znalezienie nabywcy dla tych walorów. Ponadto Zarząd Emitenta przekazał, w formie raportów bieżących, o wszystkich istotnych zdarzeniach oraz okolicznościach mających miejsce w Spółce od 22 lutego 2016 r. do dnia uzyskania ponownego dostępu do systemu EBI, tj. do dnia 2 czerwca 2016 r.

 

3 czerwca

EC2 S.A.

Zarząd EC2 S.A. podał informację o podpisaniu przez Spółkę z firmą BIT EVIL S.A. umowy na świadczenie usług wsparcia realizacji zadań dotyczących utworzenia i uruchomienia systemów informatycznych, w tym: analizy, projektowanie, wytworzenie aplikacji oraz dokumentacji analitycznej, użytkowej, projektowej, a także podwykonawczej dla wytworzonych aplikacji. Przedmiotowa umowa zawarta została do dnia 30 czerwca 2017 r. i będzie realizowana w ramach odrębnych zleceń. Szacowana maksymalna wartość kontraktu wyniesie ok. 4,9 mln zł brutto.

 

6 czerwca

Kancelaria Medius S.A.

Zarząd Spółki zakomunikował, iż Emitent podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 150.000 obligacji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 100,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 15,0 mln zł. Celem emisji przedmiotowych obligacji jest pozyskanie środków finansowych na zakup portfeli wierzytelności oraz sfinansowanie kosztów obsługi tychże zakupionych wierzytelności. Emitent będzie ubiegał się o notowanie omawianych walorów w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst.

 

7 czerwca

MBF Group S.A.

W komunikatach bieżących o numerach 32-34/2016, Zarząd Emitenta poinformował o sprzedaży:

  • 696 udziałów Rara Avis sp. z o.o. za łączną kwotę 104.400 ,00 zł, tj. 150,00 zł za jeden udział (po niniejszej transakcji MBF Group S.A. posiada 396 udziałów we wskazanej spółce, które stanowią 18,00% w kapitale  zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników),
  • 38 udziałów Promo Polska sp. z o.o. za łączną kwotę 380.000,00 zł, tj. 10.000,00 zł za jeden udział (po niniejszej transakcji MBF Group S.A. nie posiada udziałów we wskazanej spółce),
  • 1.160 udziałów Instytut Biznesu sp. z o.o. za łączną kwotę 406.000,00 zł, tj. 350,00 zł za jeden udział (po niniejszej transakcji Emitent posiada 2.640 udziałów we wskazanej spółce, które stanowią 23,78% w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników).

 

8 czerwca

ARTNEWS S.A.

Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu od Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie decyzji określającej przybliżoną kwotę zobowiązania podatkowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wraz z należnymi odsetkami w wysokości ok. 6,19 mln zł oraz ustanawiającej zabezpieczenie tegoż zobowiązania na majątku Emitenta w tej samej kwocie. Zarząd ARTNEWS S.A. jednocześnie zakomunikował o bezzwłocznym złożeniu odwołania od niniejszej decyzji. Ponadto Zarząd Emitenta powiadomił o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta obejmującego likwidację majątku.

 

9 czerwca

INDOS S.A.

Zarząd Emitenta podał informację o podjęciu uchwały w sprawie emisji 10.000 dwuletnich, zabezpieczonych i oprocentowanych obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda. Przedmiotowe instrumenty finansowe zostaną wyemitowane w trybie oferty prywatnej (art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach) oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst.

 

10 czerwca

Boruta-Zachem S.A.

Zarząd Boruta-Zachem S.A. przekazał wiadomość o zbyciu 76 udziałów w podmiocie zależnym od Emitenta, tj. Boruta-Zachem Biochemia sp. z o.o., stanowiących 76% w kapitale zakładowym oraz głosach na zgromadzeniu wspólników, wskutek czego udział Emitenta w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników w ww. podmiocie spadł do 24%.  Decyzja o sprzedaży przedmiotowym udziałów podyktowana została wysokimi nakładami finansowymi Emitenta na realizację aktualnych projektów rozwojowych.

 

11 czerwca

Eficom-Sinersio S.A.

Zarząd Spółki przekazał sprawozdanie Rewidenta ds. Szczególnych, który powołany został przez NWZ Eficom-Sinersio S.A. w dniu 14 marca 2016 r. w celu wyjaśnienia spadku zaangażowania Emitenta w spółce Sinersio sp. z o.o. (z 90% do 9% udziałów w kapitale zakładowym) oraz w spółce Microbiolab sp. z o.o. (z 51% do 24,8% udziałów w kapitale zakładowym). Celem przeprowadzanego badania było wykazanie zasadności podjęcia przez Zarząd i Radę Nadzorczą Emitenta decyzji o nie uczestniczeniu w podwyższeniu kapitału zakładowego we wskazanych spółkach oraz nie poinformowanie w tym zakresie opinii publicznej i organów rynku kapitałowego. Treść przedmiotowego sprawozdania stanowi załącznik do raportu bieżącego EBI nr 33/2016 Emitenta.

 

13 czerwca

Baltic Ceramics Investments S.A.

Odwołując się do komunikatu EBI nr 6/2016, Zarząd Emitenta poinformował o przyznaniu dofinansowania dla projektu pn. „Renewable Power Generation”, który realizowany będzie przez konsorcjum z udziałem Baltic Ceramics S.A. (spółki zależnej od Emitenta) w ramach programu „Horizon 2020 – The EU Framework Programme for Research and Innovation”. Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie nowej metody produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej z wykorzystaniem proppantów ceramicznych rozwijanych i produkowanych przez Baltic Ceramics S.A. Wartość projektu wynosi ok. 4,70 mln EUR, a maksymalna wartość dofinansowania stanowi 95,74% jego całkowitych kosztów.

 

14 czerwca

Geotrans S.A.

Zarząd Emitenta podał informację o nabyciu przez Geotrans S.A. 51% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników spółki Kompania Elektryczna sp. z o.o. za cenę 2.905.500,00 zł. Transakcja przejęcia sfinansowana została kredytem inwestycyjnym w wysokości 2.179.125,00 zł, o którym mowa w raporcie bieżącym EBI nr 19/2016 Emitenta, a także środkami własnymi Geotrans S.A. w kwocie 726.375,00 zł. Kompania Elektryczna sp. z o.o. działa w branży budowlanej w zakresie elektryki, automatyki i słabych prądów.

 

15 czerwca

Cloud Technologies S.A.

W treści raportu bieżącego EBI nr 10/2016 Zarząd Emitenta przekazał informacje o stanie realizacji przyjętej na lata 2014-2016 strategii rozwoju Spółki oraz planach w tym zakresie na najbliższe miesiące. W treści komunikatu Zarząd zwrócił uwagę na zakończenie prac rozwojowych autorskiej platformy przetwarzania danych oraz zawarcie przez Spółkę umów licencyjnych i dystrybucyjnych o charakterze ramowym, a także poinformował złożeniu wniosku o udzielenie ochrony patentowej dla opracowanego wynalazku. 

 

16 czerwca

Auxilia S.A.

Zarząd Auxilia S.A. poinformował o podjęciu uchwały w spawie emisji zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3,00 mln zł. Przedmiotowe obligacje oferowane będą w trybie oferty publicznej i charakteryzować będą się stałym oprocentowaniem na poziomie 9,0% w skali roku oraz 2,5-letnim okresem do wykupu. Szczegółowe informacje dotyczące podjętej uchwały znajdują się w raporcie bieżącym EBI nr 18/2016 Emitenta.

 

17 czerwca

Property Lease Fund S.A.

Zarząd Emitenta poinformował o złożeniu do sądu rozpatrującego postępowanie upadłościowe Spółki wniosku o zmianę propozycji układowych będących częścią wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, o którym Emitent informował w raporcie EBI nr 20/2016. Chęć zmiany propozycji układowych wynika z faktu ustabilizowania się sytuacji finansowej grupy RANK PROGRESS S.A., w związku z czym Zarząd postanowił zmienić m.in. proponowaną redukcję zadłużenia z 60% na 27% wszystkich wierzytelności bezspornych. Pełna treść nowych propozycji układowych znajduje się w raporcie bieżącym EBI nr 26/2016 Emitenta.