Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Rynek NewConnect – najważniejsze wydarzenia w spółkach od 25 kwietnia do 22 maja 2016 r.

© wellphoto - Fotolia.com

Spis najważniejszych komunikatów publikowanych przez Emitentów  rynku NewConnect w okresie od 25 kwietnia do 22 maja 2016 r.

 

25 kwietnia

Premium Food Restaurants S.A.

W nawiązaniu do komunikatu bieżącego EBI nr 5/2016, Zarząd Emitenta poinformował o zawarciu przez dwóch głównych akcjonariuszy Spółki, tj. Aleksandry i Marka Tymańskich, posiadających łącznie 89,37% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, umowy o zachowaniu poufności związanej z rozpoczęciem negocjacji w sprawie zbycia na rzecz właściciela ogólnopolskiej sieci restauracji „SPHINX” nie mniej niż 5.000.000 akcji Spółki.

 

26 kwietnia

Plasma System S.A.

Zarząd Spółki zakomunikował o podpisaniu z Energotechnika-Energorozruch S.A. umowy na dostawę elementów konstrukcyjnych kotłów cieplnych ok. 8,46 mln zł netto, której termin realizacji wyznaczono na IV kwartał 2017 r. Osobnym komunikatem bieżącym Zarząd Emitenta podał informację o zawarciu z SBB Energy S.A. dwóch umów na dostawę elementów konstrukcyjnych kotłów cieplnych, których łączna wartość opiewa na kwotę 4,96 mln zł netto.

 

27 kwietnia

LZMO S.A.

Zarząd LZMO S.A. powiadomił o zawarciu umowy handlowej ze spółką wchodzącą w skład Contract Company Holding GmbH & Co. KG – organizacji zrzeszającej przedsiębiorców z 265 lokalizacji na terenie Niemiec. Przedmiotem niniejszej umowy jest dystrybucja systemów kominowych Emitenta do przedsiębiorców wchodzących w skład grupy kontrahenta (wejście na nowy rynek zagraniczny).  Umowa podpisana została na 2016 rok i ulegnie automatycznemu przedłużeniu o 1 rok, jeśli do 30 czerwca 2016 r. nie nastąpi jej wypowiedzenie.

 

28 kwietnia

FLUID S.A.

Zarząd FLUID S.A. przekazał informację o umowy o świadczenie usług doradczych w związku z niepubliczną emisją obligacji korporacyjnych Emitenta o łącznej wartości 15,0 mln zł. Ponadto Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu umowy inwestycyjnej, na mocy której wspominany podmiot doradczy uprawniony będzie do objęcia nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela nowej serii FLUID S.A po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję (tj. równej wartości nominalnej), w ilości odpowiadającej wartości nominalnej przydzielonych obligacji.

 

29 kwietnia

Geotrans S.A.

Zarząd Geotrans S.A. poinformował, iż pomiędzy Emitentem a Panem Piotrem Leszczyńskim został sygnowany term sheet, którego celem jest przedstawienie zasadniczych warunków transakcji nabycia przez Spółkę od 30,00% do 39,23% akcji w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu APANET S.A., spółki prowadzącej działalność w dziedzinie ochrony środowiska na rynku cleantech. Zarząd Emitenta zapowiedział również dalsze działania zorientowane na przejmowanie istotnych pakietów akcji w spółkach związanych z ochroną środowiska.

 

2 maja

Termoexpert S.A.

Zarząd Emitenta podał do publicznej wiadomości informację o zawarciu umowy, której przedmiotem jest wykonanie przez Spółkę programu optymalizacji energetycznej dla wielorodzinnego budynku mieszkalnego położonego w Katowicach. Wartość kontraktu wynosi 2,7 mln zł brutto.

 

3 maja

Macro Games S.A.

Zarząd Macro Games S.A. zakomunikował nabycie przez Emitenta 49% udziałów w kapitale zakładowym oraz głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Big Blue Marble Inc., działającej w branży gier i aplikacji mobilnych oraz gier video, za kwotę 1.097.600 USD. Ponadto Emitent zastrzegł sobie prawo odkupu pozostałych 51% udziałów w przypadku spełnienia kryteriów odnoszących się do przyszłych wyników finansowych Big Blue Marble, które szerzej opisane zostały w komunikacie bieżącym EBI nr 29/2016 Emitenta.

 

4 maja

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABET – BIAŁE BŁOTA S.A.

Zarząd Spółki powiadomił, iż konsorcjum firm, którego Emitent jest liderem, podpisało umowę o roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej w Sadkowie z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturą techniczną”. Zawarcie ww. umowy jest wynikiem wyboru oferty Emitenta złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość kontraktu kształtuje się na poziomie 18,49 mln zł brutto, a jego realizacja nastąpić ma do 15 sierpnia 2018 r.

 

5 maja

Grupa Recycl S.A.

Zarząd Grupa Recycl S.A. poinformował, iż spółka zależna od Emitenta, tj. Recycl Organizacja Odzysku S.A., zrealizuje wspólnie z inwestorem działającym na rynku paliw alternatywnych, przedsięwzięcie polegające na współfinansowaniu i posadowieniu nowej instalacji do rozdrabniania opon, którego szacowana wartość wynosi ok. 15,0 mln zł. Dla celów projektu zawiązana zostanie spółka celowa, w której Recycl OO S.A. obejmie 49% udziałów oraz będzie mieć prawo do wskazywania większości członków zarządu, a pozostałą część – inwestor branżowy. Recycl Organizacja Odzysku S.A., przez okres 6 lat, zapewni stałe dostawy odpowiednio przygotowanego surowca ze zużytych opon do inwestora branżowego.

 

6 maja

Venture Incubator S.A.

Zarząd Emitenta przekazał informację o zawarciu dwóch umów nabycia akcji spółki Patent Fund S.A. Venture Incubator S.A. nabył w sumie 690.000 akcji Patent Fund S.A. za łączną cenę ok. 0,37 mln zł, w wyniku czego udział Emitenta w niniejszym podmiocie wzrósł do 81,04% w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu. Ponadto Zarząd Spółki przekazał informację o nabyciu 95.841 akcji Brand 24 S.A. za kwotę ok. 1,54 mln zł, w wyniku czego udział Emitenta w niniejszym podmiocie wzrósł do 11,11% w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu.

 

9 maja

Cloud Technologies S.A.

W wyniku podjętych na ZWZ Emitenta uchwał, Zarząd Cloud Technologies S.A. zakomunikował, iż Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. akcji serii A, B, C, D, E i F. Dodatkowo został rozszerzony przedmiot działalności Emitenta o aktywność związaną z doradztwem w zakresie informatyki oraz przetwarzaniem danych i zarządzaniem stronami internetowymi (hosting).

 

10 maja

InfoSCAN S.A.

Zarząd InfoSCAN S.A. przekazał informację o zakwalifikowaniu projektu z udziałem Emitenta do dofinansowania z NCBiR. Celem przedsięwzięcia jest utworzenie systemu opieki nad chorymi z niewydolnością serca opartego o wykorzystanie nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej oraz telemedycyny. Szacowana wartość projektu wynosi ok. 13,09 mln zł, natomiast udział Emitenta określony został na ok. 1,27 mln zł.

 

11 maja

AirWay Medix S.A.

Zarząd Spółki podał do opinii publicznej informację o dokonaniu przez amerykańską instytucję rządową Food and Drug Administration (Agencja Żywności i Leków) rejestracji urządzenia Closed Suction System, której producentem jest spółka zależna od Emitenta, tj. Biovo Technologies. Urządzenie wykorzystywane jest do utrzymywania higieny przy intubacji pacjenta. Rejestracja w FDA jest wymogiem koniecznym do rozpoczęcia sprzedaży tego typu produktów w Stanach Zjednoczonych.

 

12 maja

Tamex Obiekty Sportowe S.A.

Zarząd Emitenta zakomunikował, iż oferta Spółki została wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego na inwestycję pn. „Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu”. Wartość niniejszego projektu wynosi ok. 5,76 mln zł brutto.

 

13 maja

MobiMedia Solution S.A.

Zarząd Spółki, w wyniku rewizji dotychczasowej oraz zamiarze opracowania nowej strategii rozwoju Emitenta, podjął decyzję o sprzedaży posiadanych przez MobiMedia Solution S.A. aktywów, na które składają się: 3.000.000 akcji Mobicard International AB, 1.915 akcji Systematic Investment Group SIG AB, 500 akcji MoneyStripe AB oraz licencja Aitellu Media Monitoring. W następstwie ww. decyzji Emitent zawarł z ośmioma przedsiębiorstwami (reprezentującymi wspólnie większościowy pakiet akcji Emitenta) umowę sprzedaży ww. aktywów za kwotę 60,0 mln zł. Pełen opis warunków planowanych transakcji znajduje się w raporcie EBI 7/2016 Emitenta..

 

13 maja

ABS Investment S.A.

Zarząd ABS Investment S.A. poinformował o udzieleniu Spółce, na podstawie zawartej z osobą fizyczną umowy, pożyczki w kwocie 2,0 mln zł. Umowa zawarta została na okres 3 lat, a jej warunki nie odbiegają od standardów rynkowych. Zawarcie powyższej umowy Zarząd umotywował faktem konieczności przebudowy portfela inwestycyjnego oraz dużą ilość zgłaszanych projektów inwestycyjnych.

 

16 maja

Admiral Boats S.A.

Zarząd Admiral Boats S.A. poinformował o zawarciu z trzema osobami fizycznymi dwóch umów cesji wierzytelności o łącznej wartości ok. 8,29 mln zł. Spłata wierzytelności została rozłożona na transze, z których pierwsza została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności w dniu podpisania ww. umów. Podpisanie przedmiotowych kontraktów jest efektem działań Zarządu Emitenta w zakresie realizacji kluczowych założeń planu naprawczego w obszarze restrukturyzacji utraconych należności Spółki i poprawy płynności finansowej.

 

17 maja

FITEN S.A.

W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 33/2015 oraz 3/2016, Zarząd FITEN S.A. powiadomił o złożeniu pozwu przeciwko PKP Energetyka S.A. o zasądzenie na rzecz Spółki łącznie ok. 63,46 mln zł z tytułu niewywiązania się z zobowiązań w zakresie dostaw hurtowych energii elektrycznej wynikających z umowy ramowej z dnia 9 lipca 2014 r. oraz porozumienia transakcyjnego zawartego na jej podstawie. Pełen opis złożonego powództwa znajduje się w raporcie EBI 12/2016 Spółki.

 

18 maja

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Zarząd Spółki przekazał informację o podpisaniu z przedsiębiorstwem RAFAKO S.A. umowy na realizację zadania pn. „Projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie AKPiA oraz branży elektrycznej w systemie „Pod Klucz” dla Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) dla kotłów K7 i K8 w Elektrociepłowni Białystok”. Według informacji Zarządu wartość kontraktu wynosi kilka milionów złotych netto, lecz dokładna kwota umowy została objęta tajemnicą handlową. Termin realizacji umowy przypada na trzeci kwartał 2017 r.

 

19 maja

Nanotel S.A. w restrukturyzacji

Zarząd Emitenta powiadomił o wystosowaniu do firmy Telprojekt sp. z o.o. oświadczenia o odstąpieniu od zawartych z tym podmiotem umów, które jest wynikiem rażących naruszeń ze strony kontrahenta przez co Spółka nie ma możliwości ukończenia określonych prac. Jednocześnie Emitent wezwał Telprojekt sp. z o.o. do m.in. rozliczenia wszystkich zaległych płatności w kwocie ok. 1,19 mln zł, zwrotu Gwarancji Dobrego Wykonania Umowy z wszystkich ww. umów w wysokości 2,00 mln zł, powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu rozliczenia wykonanych i nieodebranych prac, a także powierzonych i niezabudowanych materiałów.

 

20 maja

ALKAL S.A.

Zarząd Spółki poinformował o zawarciu umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem okien i drzwi aluminiowych, fasad aluminiowo-szklanych oraz okładzin z płyt kompozytowych. Wynagrodzenie Spółki wynikające z tytułu realizacji umowy określone zostało na kwotę 5,52 mln zł, a termin zakończenia prac wyznaczono na 14 listopada 2016 r.

 

Opracowanie: