Chat with us, powered by LiveChat

Oferta IPO Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. – piguła informacyjna

Skomentuj artykuł
© Sebastian Duda - Fotolia.pl

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) to bank krwi pępowinowej, zajmujący się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i długotrwałym przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

 

Klienci PBKM są pozyskiwani we współpracy z około 10 tys. partnerów medycznych, to jest osób mających kontakt z kobietami oczekującymi na poród. Pozyskanie materiału biologicznego następuje w szpitalu, w którym pracują partnerzy medyczni i odbywa się za wiedzą i zgodą szpitala, tuż po porodzie. Procedura pozyskania zajmuje kilka minut, przy czym potrzebny jest jedynie dostarczony przez rodzącą zestaw pobraniowy. Za pozyskanie materiału biologicznego partnerzy medyczni są bezpośrednio lub pośrednio wynagradzani przez spółkę. Czas przechowywania próbki jest teoretycznie nieograniczony. Cena za świadczoną dla klientów usługę jest pobierana w dwóch wariantach. Pierwszym z nich jest system przedpłat w pierwszym roku za pozyskanie, preparowanie, badanie i przechowywanie. Spółka oferuje również system abonamentowy, w którym opłacanych jest około dwóch trzecich próbek. Dzięki oferowaniu dwóch płatności oferta PBKM jest konkurencyjna na rynkach o niższym dochodzie per capita, co często wyróżnia spółkę na tle konkurencji. Spółka dokonała segmentacji na rynki strategiczne – Polska, Turcja, Hiszpania, które odpowiadały za 79,6% przychodów w 2015 roku, oraz rynki pozostałe z udziałem w przychodach na poziomie 20,4%.

 

Obecnie PBKM przechowuje około 122 tys. próbek macierzystych lub tkanek, co plasuje spółkę wśród trzech największych podmiotów zajmujących się tą działalnością w Europie. Pod względem liczby nowo pozyskiwanych próbek, spółka jest jedną z najszybciej rosnących podmiotów spośród liczących się banków komórek macierzystych w Europie. Spółka jest liderem na rynku polskim. Celem strategicznym jest utrzymanie blisko 20% wzrostu liczby próbek, a także dalszy wzrost penetracji na rynkach strategicznych dzięki zwiększającej się świadomości społecznej i skuteczności terapii wykorzystujących komórki macierzyste. Grupa szacuje, że do końca  2019 roku liczba przechowywanych próbek wzrośnie do 200 tys. Jedną z podawanych przewag konkurencyjnych jest najwięcej zastosowań komórek macierzystych w terapiach spośród banków rodzinnych w Europie, dotychczas poddano terapii ponad 140 osób. Na arenie międzynarodowej spółka działa pod marką o silnej pozycji FamiCord Group.

Wyniki finansowe

Wybrane pozycje wynikowe (mln zł)

2015

2014

2013

Przychody

104,8

85

72,1

Wynik na sprzedaży

15,7

17

11,8

Wynik operacyjny

15,4

11,9

10,4

Wynik EBITDA

20

15,1

13,3

Wynik brutto

15,3

11,2

10

Wynik netto podmiotu dominującego

8,7

9,4

8

Źródło: Prospekt emisyjny PBKM S.A.

 

Spółka systematycznie zwiększa przychody od 2013 roku. Na koniec 2015 roku wyniosły one 104,8 mln zł. Analizując kolejne pozycje wynikowe trzeba wziąć pod uwagę zdarzenia jednorazowe. W 2013 i 2014 roku spółka musiała dokonać odpisów z powodu niekorzystnych dla niej interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku VAT na Węgrzech i w Polsce, które w 2013 roku obniżyły zyski o 297,3 tys. zł, a w 2014 roku o 3,8 mln zł.

 

W 2015 roku spółka przyjęła program wynagradzania akcjami, w związku z planowanym upublicznieniem spółki, który zastąpił umowę pomiędzy akcjonariuszami i kluczowymi pracownikami z roku 2011. Powiększyło to koszty o 5,4 mln zł, co zarazem spowodowało spadek marży zysku na sprzedaży o 5,5 punktów procentowych względem 2014 roku (bez uwzględniania tych kosztów poziom marży byłby większy o 0,2 punktu procentowego). Spółka odnotowała także dodatkowe koszty związane z procesem upublicznienia – około 1,4 mln zł, i odpisem zapasów – 0,5 mln zł. Wynik netto został obciążony zmianą podatku odroczonego na kwotę blisko 6 mln zł.

 

Zdarzenia jednorazowe, które obciążyły wyniki spółki, spowodowały spadek rentowności względem okresów poprzednich. Jednak po oczyszczeniu wyników o te zdarzenia jednorazowe, rentowność spółki systematycznie wzrasta od 2013 roku.

Akcjonariat przed i po ofercie, harmonogram i struktura oferty

Akcjonariat przed i po ofercie publicznej (przy uplasowaniu całej oferty)

 

Ofercie publicznej nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji. Oznacza to, że sprzedawane będą wyłącznie istniejące już akcje, posiadane przez obecnych akcjonariuszy. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 4 734 820 akcji, a liczba oferowanych akcji w IPO to 2 320 062, co stanowi 49% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Sprzedającymi są główny akcjonariusz – EVF I Investments S. a r.l, a także pozostali akcjonariusze, wymienieni w prospekcie emisyjnym. Po emisji, przy uplasowaniu całej oferty, pozostali akcjonariusze wraz z Panem Jakubem Baranem będą posiadali akcje stanowiące 22,51% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze sprzedający zawarli umowę typu „lock-up”, zobowiązując się do niesprzedawania pozostałych akcji w okresie 360 dni liczonych od dnia przydziału akcji.

 

W ramach oferty publicznej spółka nie otrzyma żadnej części wpływów ze sprzedaży akcji. Inwestorzy indywidualni będą składali zapisy po cenie maksymalnej ustalonej na 66,5 zł. Przy takiej cenie wartość emisji to 154,3 mln zł. Dla inwestorów indywidualnych przeznaczone jest 10% - 15% oferowanych akcji.

 

4 – 12 kwietnia 2016 r.

Okres budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

4 – 11 kwietnia 2016 r.

Okres przyjmowania zapisów w transzy dla inwestorów indywidualnych

13 kwietnia 2016 r.

Ustalenie ostatecznej liczby oferowanych akcji i ceny

13 – 18 kwietnia 2016 r.

Przyjmowanie zapisów w transzy dla inwestorów instytucjonalnych

Około 18 kwietnia 2016 r.

Przydział akcji

Około 28 kwietnia 2016 r.

Zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW

Źródło: Prospekt emisyjny PBKM S.A.

Polityka dywidendy

Zgodnie z obowiązującą na dzień prospektu polityką dywidendową, zarząd PBKM zamierza corocznie rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości nie wyższej niż 50% skonsolidowanego zysku netto. Rekomendacja będzie uwzględniać aktualną sytuację finansową i płynnościową oraz plany inwestycyjne.

 

W dniu 24 marca 2016 roku na wypłatę dywidendy przeznaczono ponad 7 mln zł zysku netto za 2015 rok, to jest 1,48 zł na akcję przeznaczono na wypłatę dywidendy. Kwota przeznacza na wypłatę dywidendy stanowiła 80,6% wypracowanego zysku netto. W 2015 roku na dywidendę przeznaczono ponad 6 mln zł (64,2% skonsolidowanego zysku netto za 2014 rok), a w 2014 roku ponad 35 mln zł (44,2% skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok).

 

Z pełną treścią prospektu emisyjnego można zapoznać się w tym miejscu.

 

Źródło: Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie