Chat with us, powered by LiveChat

Wątpliwości dotyczące zwołanego NWZ Ganta. SII wysyła pismo do Spółki. Zarząd odpowiada.

Skomentuj artykuł
© lassedesignen - Fotolia.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Zarządu Gant Development pismo z wnioskiem o przekazanie do publicznej wiadomości dodatkowych informacji i dokumentacji dotyczących zwołanego na dzień 12 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Zgodnie z opublikowanym porządkiem obrad listopadowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gant Development będzie głosować m.in. w sprawie wystąpienia do sądu z pozwem o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przez byłego członka Zarządu - Ireneusza Radaczyńskiego - poprzez przestępcze wyprowadzenie majątku Spółki (w szczególności czynnościami prawnymi w dniach 6 i 7 lipca 2014 r. ), a także nad zmianami w składzie Rady Nadzorczej. Co więcej, akcjonariusze mają zdecydować o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych i akcji serii S.

Tajemniczy akcjonariusz

Wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pojawiły się jednak pewne wątpliwości. Choć na podstawie opublikowanych projektów uchwał i raportów bieżących Emitenta można wnioskować, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gant Development zostało zwołane w związku z przedstawionym żądaniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentującego (reprezentujących) co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, szczegółów jest brak. Spółka nie podała informacji, jaki dokładnie podmiot wystąpił z takim żądaniem i jaką część kapitału zakładowego reprezentuje, a zatem nie sposób ocenić czy był on do tego uprawniony.

 

Warto przy tym wspomnieć, że zgodnie z publicznie dostępnymi informacjami jedynym podmiotem, który reprezentuje co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Gant Development jest spółka PTBS Pomorska, zatem teoretycznie tylko ten akcjonariusz mógł samodzielnie wystąpić z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku jednak, biorąc pod uwagę fakt, że jeden z projektów uchwał dotyczy udzielenia zgody na wystąpienie z pozwem przeciwko Ireneuszowi Radaczyńskiemu - mocno kojarzonego z tą łódzką firmą - wątpliwe jest, czy cały porządek obrad jest autorstwa akcjonariusza PTBS Pomorska.

Planowana emisja do poprawki

Kontrowersje budzić może także zakładane warunkowe podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych i akcji serii S.

 

Po pierwsze, Zarząd Spółki Gant Development nie przekazał do publicznej wiadomości, stanowiących załącznik do właściwych uchwał, pisemnych opinii uzasadniających wyłączenie prawa poboru tych instrumentów finansowych. Powyższe dokumenty powinny natomiast zostać opublikowane w formie raportu bieżącego i zamieszczone na stronie internetowej Emitenta już od momentu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Po drugie, skala planowanej emisji znacznie przekracza limit ustalony w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Te bowiem stanowią, że wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały w tym przedmiocie. Tymczasem, podczas gdy kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.542.100 zł, zgłoszony projekt uchwały zakłada warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 300.000.000 zł.

Stowarzyszenie wnioskuje o niezwłoczną publikację wymaganych informacji

Mając na uwadze powyższe Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych skierowało do Zarządu Gant Development pismo z wnioskiem o niezwłoczną publikację informacji o podmiocie, na żądanie którego zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a także opinii uzasadniających wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych i akcji serii S.

Ponadto, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło w piśmie uwagę, iż na korporacyjnej stronie internetowej Gant Development nie zamieszczono najnowszych raportów bieżących Emitenta, co stanowi naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

 

Zarząd odpowiada

 

W odpowiedzi na pismo i uwagi Stowarzyszenia Zarząd spółki opublikował raport bieżący. Można zapoznać się z nim tutaj

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie