Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Czy Spółka PMI zostanie wykluczona z obrotu? SII kieruje pismo do Zarządu Emitenta

© destina - Fotolia.com

Decyzją Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie akcje Precious Metals Investments wkrótce mogą zostać wykluczone z obrotu na rynku NewConnect. SII pyta Zarząd Emitenta o działania podejmowane w celu ratowania sytuacji Spółki i jej akcjonariuszy.

Giełda Papierów Wartościowych wyklucza akcje PMI

W dniu 21 lipca 2014 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła uchwałę dotyczącą zawieszenia i wykluczenia z obrotu akcji Spółki Precious Metals Investments. W uzasadnieniu Giełda powołała się na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony interesów uczestników obrotu,  wskazując miedzy innymi, iż Emitent nie zapewnia inwestorom właściwego dostępu do informacji na temat swojej sytuacji gospodarczej i finansowej, nie wywiązuje się ze składanych przez siebie zobowiązań, a informacje zamieszczane w przekazywanych przez Spółkę raportach mogą wprowadzać w błąd odbiorców raportów. Co więcej, Spółka Precious Metals Investments nadal dopuszcza się istotnych nieprawidłowości w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych, pomimo wielokrotnego podejmowania wobec niej działań dyscyplinujących takich jak: zawieszenie obrotu jej akcjami (sześciokrotnie w okresie ostatnich 13 miesięcy), warunkowe wykluczenie z obrotu czy też nakładanie na nią kar regulaminowych.

 

Wykluczenie z obrotu akcji Precious Metals Investments nie nastąpi tylko wówczas, jeśli Zarząd Emitenta spełni wymogi określone w treści uchwały Zarządu GPW, tj. do dnia 8 września 2014 roku:

 1. przekaże w  trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raport roczny za rok obrotowy 2013, spełniający wszystkie wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
 2. przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raport okresowy za II kwartał roku 2014, spełniający wszystkie wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
 3. przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raport zawierający uzupełnienie analizy sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Spółki o dodatkowe informacje i objaśnienia, które będą zawierać w szczególności, lecz bez ograniczenia  do zakresu podanego poniżej:
  1. weryfikację informacji dotyczących organów zarządzających oraz nadzorujących Emitenta;
  2. informacje dotyczące spółki zależnej Emitenta, w tym w szczególności wskazanie polityki Emitenta odnośnie do konsolidacji wyników finansowych spółki zależnej;
  3. wskazanie, czy prowadzona oraz planowana do prowadzenia przez Emitenta działalność wymaga uzyskania jakichkolwiek zezwoleń, licencji lub zgód, a także czy Spółka posiada wymagane zezwolenia, licencje lub zgody. 

SII kieruje pismo do Zarządu Spółki

W związku z treścią wspomnianej wyżej uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz biorąc pod uwagę liczne uwagi i wyrazy zaniepokojenia otrzymywane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych od akcjonariuszy mniejszościowych Precious Metals Investments S.A. związane z ogólną sytuacją w Spółce i jej dalszymi losami, w dniu 8 sierpnia br. SII zwróciło się do Zarządu Emitenta z wnioskiem o niezwłoczne udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Czy Zarząd Spółki złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniami nielegalnego wyprowadzenia środków ze Spółki, o czym mowa w raporcie bieżącym Precious Metals Investments nr 50/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku?
 2. Czy Zarząd Spółki zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o możliwości manipulacji informacjami przez poprzedni Zarząd Emitenta wobec wstępnych wniosków wskazujących na to, iż poprzedni Zarząd przekazywał raporty EBI bez realnego pokrycia w dokumentach źródłowych oraz faktycznych działaniach, o czym mowa w raporcie bieżącym Precious Metals Investments nr 50/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku?
 3. Jakie konkretnie instytucje, o których mowa w raporcie bieżącym Precious Metals Investments nr 54/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku, zabezpieczyły część dokumentacji Spółki?
 4. Czy Zarząd Precious Metals Investments ma już dostęp do całej dokumentacji stanowiącej podstawę do sporządzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok? Jeśli nie, to jakie działania podejmuje Zarząd, aby do tych sprawozdań uzyskać dostęp i sporządzić jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013 rok?
 5. Na jakim etapie znajduje się obecnie proces sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Precious Metals Investments za 2013 rok?
 6. Kiedy przekazany zostanie do publicznej wiadomości roczny raport Precious Metals Investments za rok 2013? Czy zostanie on przekazany przed graniczną datą wyznaczoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. do dnia 8 września 2014 roku?
 7. Na jakim etapie znajduje się obecnie proces sporządzania raportu okresowego Precious Metals Investments za II kwartał 2014 roku?
 8. Kiedy przekazany zostanie do publicznej wiadomości raport okresowy Precious Metals Investments za II kwartał 2014 roku? Czy zostanie on przekazany przed graniczną datą wyznaczoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. do dnia 8 września 2014 roku?
 9. Na jakim etapie znajduje się obecnie proces sporządzania raportu uzupełniającego analizę sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Emitenta o dodatkowe informacje i objaśnienia wskazane w Uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 827/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku?
 10. Kiedy przekazany zostanie do publicznej wiadomości raport uzupełniający analizę sytuacji finansowej, gospodarczej i perspektyw dalszego prowadzenia działalności Emitenta o dodatkowe informacje i objaśnienia wskazane w Uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 827/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku? Czy zostanie on przekazany przed graniczną datą wyznaczoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, tj. do dnia 8 września 2014 roku?
 11. Kiedy po raz kolejny zwołane zostanie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki? Dlaczego do tej pory nie zostało ono zwołane, pomimo deklaracji złożonej przez Prezesa Zarządu w dniu 10 lipca br. podczas niedoszłych obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mówiącej o planach niezwłocznego jego zwołania?
 12. Czy biegły rewident ds. szczególnych wybrany przez Walne Zgromadzenie w dniu 8 czerwca br. prowadzi obecnie jakiekolwiek badania w Spółce? Jeśli tak, to na jakim etapie są ewentualne badania?

 

Ponadto, mając na uwadze ważkość kwestii poruszanych w powyższych pytaniach oraz fakt, iż ewentualne informacje udzielone przez Zarząd Spółki Precious Metals Investments mogą mieć charakter cenotwórczy, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wnioskowało, aby odpowiedzi na ww. pytania przekazane zostały do publicznej wiadomości poprzez publikację przez Emitenta raportu bieżącego w systemie EBI.

 

Z pełną treścią pisma Stowarzyszenia skierowanego do Zarządu Spółki Precious Metals Investments zapoznać można się tutaj.

Devolution EOOD SKA nie płaci za akcje PMI

Jak się również okazuje, ryzyko wykluczenia Spółki z obrotu, to nie jedyny problem, z jakim borykają się akcjonariusze Precious Metals Investments. Do Stowarzyszenia zgłosił się jeden z byłych właścicieli akcji PMI, który w październiku ubiegłego roku podpisał umowę sprzedaży swojego około 3 proc. udziału na rzecz Devolution EOOD SKA. Choć zapłata miała ostatecznie nastąpić do końca 2013 roku, środków do dzisiaj nie otrzymał. Oznacza to, że Devolution EOOD SKA przynajmniej z części akcji wykonuje prawo głosu, mimo iż za te akcje nie zapłacił. Stowarzyszenie wobec zaistniałej sytuacji nawiązało już kontakt z przedstawicielem spółki Devolution, który jest jednocześnie wiceprezesem PMI, oczekując, że główny akcjonariusz podejmie natychmiastowe działania celem rozwiązania tego problemu. 

Jest pierwsza reakcja

W dniu 14 sierpnia Zarząd Spółki Precious Metals Investments opublikował raport okresowy za drugi kwartał 2014 roku.

 

Co więcej, Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu postanowienia Prokuratury o umorzeniu śledztwa prowadzonego w sprawie przywłaszczenia mienia, dokonanego na szkodę Emitenta, z uwagi na brak ustawowych znamion czynu zabronionego oraz brak dostatecznych danych uzsadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Poinformowano również o zwrocie zabezpieczonej dokumentacji finansowo-księgowej Emitenta, po uprawomocnieniu się wyżej wskazanego postanowienia.

Zobacz również:

20 maja br. rozpoczęła się rejestracja na szkolenie DAX Praktycznie, nowy kurs online opracowany przez Pawła Szczepanika – maklera, inwestora i analityka z 25-letnim doświadczeniem rynkowym. Dla członków SII jest 300 zł zniżki.

Wśród blue chipów były takie podmioty, których zysk netto w ujęciu rocznym znacząco wzrósł.

Czy Spółka PMI zostanie wykluczona z obrotu? SII kieruje pismo do Zarządu Emitenta
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie