Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski ze spółką Pragma Inkaso S.A.

 

 Czat z Prezesem Zarządu Pragma Inkaso S.A. - Tomaszem Boduszkiem odbył się w czwartek, 23 września 2010r. w godzinach 10.00-11.15.

 

PRAGMA INKASO S.A. w ciągu ośmiu lat swojego funkcjonowania osiągnęła pozycję lidera rynku obrotu wierzytelnościami business to business w Polsce. Specjalizuje się w obsłudze wierzytelności o wysokich nominałach jednostkowych.

 

Spółka oferuje usługi, które zapewniają kompleksowe zarządzanie należnościami przedsiębiorstwa.

 

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi związane z finansowaniem należności wymagalnych i niewymagalnych we wrześniu 2010 r. PRAGMA INKASO S.A. planuje emisję obligacji, które zamierza wprowadzić do obrotu na rynku Catalyst.


 

Tomasz Boduszek: Dzień dobry Państwu.

 

Bogumił.M.: Czy spółka planuje przejście na rynek główny? Jeżeli tak, to kiedy może to nastąpić?

Tomasz Boduszek: Przeniesienie na rynek główny z rynku NewConnect nastąpiło 14 maja 2010r.

 

Darecki: Pragma Inkaso i Kredyt Inkaso to bliźniacze spółki połączone w jakiś sposób ze sobą?

Tomasz Boduszek: Nie, ze spółką Kredyt Inkaso nie jesteśmy powiązani ani kapitałowo, ani personalnie, ani operacyjnie. Działamy również w innych segmentach rynku: Pragma Inkaso specjalizuje się w windykacji i faktoringu wierzytelności biznesowych, natomiast Kredyt Inkaso to spółka działająca na rynku wierzytelności masowych (pakiety przeterminowanych należności nabywanych od banków i telekomów).

 

Kamil81: Dlaczego Państwo zdecydowali się na finansowanie obligacjami? Czy nie było innej formy pozyskania kapitału?

Tomasz Boduszek: Korzystamy również z finansowania kredytami w rachunku bieżącym. Finansowanie za pomocą obligacji uważamy za bardzo korzystne gdyż pozwala uzyskać znaczne kwoty finansowania na stosunkowo dobrych warunkach, a ponadto dodatkowo przyczynia się do zwiększenia rozpoznawalności Pragmy na rynkach finansowych.

 

Wndykator: Witam! A jak się zapisać na te obligacje, jakie będzie oprocentowanie, i po ile będzie 1 sztuka? Czy to będzie obligacja czymś zabezpieczona. Ja jako taki drobny inwestor chętnie bym poświęcił te 2000-5000 na rok czy dwa. Czy to nie za mało?

Tomasz Boduszek: Niestety proces sprzedaży pierwszej transzy obligacji dobiega końca i aktualnie nie można się już zapisać. Oprocentowanie wynosi WIBOR 6-miesięczny + 6%, wartość nominalna jednej obligacji to 1000 zł, obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na portfelu wierzytelności faktoringowych. Obligacje będą wprowadzane na rynek Catalyst dlatego też w procesie sprzedaży staraliśmy się aby emisja była odpowiednio rozdrobniona i spora pula trafiła w ręce inwestorów indywidualnych, tak by potem płynność notowań obligacji była odpowiednio wysoka.

 

janek: Czy może Pan określić rentowność spółki?

Tomasz Boduszek: Wg danych za 2009r. stosunek zysku netto do przychodów netto wynosił około 3%; w tym roku przy założeniu wzrostu zysku o przeszło 20% powinno być podobnie. Docelowo, po zakończeniu procesu rozbudowy działów operacyjnych i ustabilizowaniu kosztów stałych, rentowność ta będzie rosnąć.

 

Aneta Antoniewicz: Dzień dobry, w Państwa akcjonariacie jest spółka Pragma Finanse, czy mógłby Pan wyjaśnić co to za podmiot? Czy to firma o podobnym profilu działalności?

Tomasz Boduszek: Pragma Finanse to spółka należąca do osób fizycznych - pierwotnych właścicieli Pragma Inkaso, spółka ta nie prowadzi działalności operacyjnej i jej głównym aktywem są akcje Pragma Inkaso.

 

Inwestor: Jaka jest Państwa skuteczność w ściąganiu wierzytelności?

Tomasz Boduszek: Skuteczność zależy od segmentu usług, w ramach których prowadzimy działania windykacyjne. W zakresie wierzytelności kupowanych na własny rachunek, które są starannie selekcjonowane do tej usługi, skuteczność jest bliska 100% a odpisy na stracone wierzytelności wynoszą poniżej 2 % ogólnych przychodów netto. Skuteczność działań w ramach windykacji na zlecenie jest mniejsza gdyż jakość wierzytelności w momencie ich przejęcia do windykacji jest zazwyczaj znacznie niższa niż należności kupowanych.

 

Inwestor: Na jakiej zasadzie działa factoring w Pragma Inkaso?

Tomasz Boduszek: Nabywamy niewymagalne wierzytelności po uprzedniej weryfikacji kondycji finansowej dłużnika, udokumentowania wierzytelności oraz jej bezsporności. Po nabyciu wypłacamy zaliczkę klientowi, która wynosi zazwyczaj ok 85-90 % wierzytelności, a po zapłacie przez dłużnika przekazujemy klientowi resztę środków. Usługi te świadczymy w ramach faktoringu niepełnego, czyli z możliwością regresu w stosunku do klienta w przypadku braku płatności ze strony dłużnika. Klient poza usługą finansowania należności otrzymuje również wartość dodaną w postaci weryfikacji kontrahenta, monitorowania spłat od dłużnika, a także ewentualnej windykacji.

 

Kola: Skoro nawiązał Pan do obszaru działań Waszego konkurenta (Kredyt Inkaso) to proszę powiedzieć, w którym segmencie Państwa biznesu osiąga się wyższe marże i czy Państwo też planujecie zdywersyfikować działalność rozszerzając ją o handel wierzytelnościami detalicznymi?

Tomasz Boduszek: W ramach naszego biznesu marże (rozumiane jako stosunek prowizji do otrzymanej od dłużnika wpłat) zazwyczaj są najwyższe w ramach usługi windykacji na zlecenie, gdyż te wierzytelności są najniższej jakości więc jednocześnie ich realizacja jest najwyżej wyceniana. Równie duże marże uzyskujemy w ramach usługi kupna wierzytelności - tutaj wprawdzie jakość wierzytelności jest wyższa ale klient otrzymuje środki po podpisaniu umowy i niezależnie od odzyskiwania wierzytelności od dłużnika więc dyskonto jest odpowiednio wysokie. Porównując dyskonta osiągane przez naszą spółkę z tymi realizowanymi przez windykatorów masowych (np. Kredyt Inkaso) to zdecydowanie wyższe na poziomie jednostkowej wierzytelności są marże windykatorów masowych jednakże należy pamiętać, że z kupowanych pakietów odzyskują oni zazwyczaj poniżej połowy wierzytelności zatem marżę jednostkową należy pomniejszyć o ceną zapłaconą od nieodzyskanej części pakietu, która powinna zostać ujęta w kosztach i pomniejszyć wynik osiągany na windykacji pakietu. Jeśli chodzi o nasze plany to uważamy, że rynek wierzytelności B2B, na którym działamy jest tak duży a pozycja naszej spółki tak dobra, że mamy jeszcze ogromną przestrzeń do rozwoju i nie planujemy zajmować się wierzytelnościami detalicznymi.

 

Aneta Antoniewicz: Planują Państwo uruchomienie oddziału w Poznaniu, czy to oznacza, że spółka zainteresuje się także rynkiem niemieckim?

Tomasz Boduszek: Oddział w Poznaniu rozpoczął już działalność od września. Celem oddziału jest dotarcie do klientów z Wielkopolski i regionów sąsiadujących, nie ma on na celu sprzedaży usług klientom niemieckim. Oczywiście działania sprzedażowe w Niemczech i innych krajach posiadających dużą wymianę handlową z Polską także prowadzimy.

 

janek: Czy spółka planuje ekspansje na rynki zagraniczne?

Tomasz Boduszek: Nie jest to naszym istotnym celem. Prowadzimy działania windykacyjne w Czechach i na Słowacji a także budujemy sieć windykacyjnych firm partnerskich w innych krajach jednakże naszym głównym celem jest rozwój spółki na rynku krajowym.

 

Darecki: Czy rozważali Państwo koncepcję stworzenia giełdy wierzytelności?

Tomasz Boduszek: Prowadzimy giełdę wierzytelności, które nabyliśmy w ramach usług windykacji na zlecenie i które oferujemy do sprzedaży. Giełda ta dostępna jest na naszej stronie internetowej www.pragmainkaso.pl. Projektu giełdy, w ramach której pośredniczylibyśmy w transakcjach sprzedaży wierzytelności nie planujemy wprowadzić.

 

mmmaslov: Czy w przypadku Państwa spółki ma znaczenie wprowadzenie e-sądów?

Tomasz Boduszek: Nie, nie korzystamy z e-sądów gdyż specyfika naszej działalności windykacyjnej jest zdecydowanie inna niż firm zajmujących się wierzytelnościami masowymi. Operujemy na wierzytelnościach kilkudziesięcio- lub kilkusettysięcznych, ilość kierowanych przez nas pozwów to kilkadziesiąt - sto kilkadziesiąt w skali miesiąca, każdy pozew dotyczy zupełnie innego stanu faktycznego i wymaga indywidualnej pracy zespołu prawnego. Korzystając z e-sądu wprawdzie notowalibyśmy oszczędności na kosztach korespondencji czy materiałach biurowych jednak w razie zaskarżenia nakazu zapłaty przez pozwaną firmę dalsze postępowanie toczyłoby się sądzie właściwym miejscowo dla pozwanego, co wiązałoby się dla nas ze znacznymi kosztami. W razie korzystania z drogi tradycyjnej całość postępowania zazwyczaj toczy się w sądzie właściwym dla Pragma Inkaso.

 

adamus: Jaką łączną wartość mają posiadane przez Państwa wierzytelności?

Tomasz Boduszek: Łączna wartość wierzytelności wg stanu na koniec pierwszego półrocza została przez nas podana w raporcie półrocznym (str. 73 raportu skonsolidowanego) i wynosi: 171 mln dla wierzytelności windykowanych na zlecenie, 6,2 mln dla wierzytelności kupionych i 20,5 mln dla wierzytelności faktorowanych oraz finansowań.

 

adamus: Czy rozważają Państwo akwizycje?

Tomasz Boduszek: Naszym priorytetem jest rozwój organiczny i w tym celu od dwóch lat wzmacniamy nasze struktury i potencjał operacyjny, co z jednej strony nieco zmniejsza wypracowywany zysk, ale z drugiej pozwala na zwiększanie przychodów i skali działania teraz i w kolejnych latach. W tym kontekście bardzo ważnym jest dla nas projekt budowy sieci oddziałów, które będą dedykowane obsłudze klientów z sektora MSP oraz windykacji terenowej. Oczywiście równolegle bardzo uważnie analizujemy rynek wierzytelności i przyglądamy się działalności firm konkurencyjnych i nie wykluczamy, że jeśli znajdziemy spółkę zapewniającą efekt synergii produktowej lub przychodowej to podejmiemy rozmowy o akwizycji.

 

mmmaslov: Czy macie Państwo jakieś progi wejścia, jeżeli chciałbym zapisać się na Państwa obligacje? W ogóle jak mogę to zrobić jako inwestor indywidualny?

Tomasz Boduszek: Staramy się by nasze obligacje trafiły w ręce wielu inwestorów ze szczególną preferencją inwestorów indywidualnych, by po wprowadzeniu na rynek Catalyst były one płynne. Przy kolejnych transzach obligacji, o emisji których będziemy informować raportami bieżącymi, proponuję skontaktować się z punktami obsługi klienta Beskidzkiego Domu Maklerskiego, który prowadził będzie sprzedaż.

 

adamus: Jak oceniają Państwo wycenę swojej spółki na tle konkurentów giełdowych?

Tomasz Boduszek: Staramy się skupiać na pracy bieżącej i maksymalizowaniu wartości fundamentalnej Pragma Inkaso i nie komentujemy wycen konkurentów. Aby ułatwić inwestorom ocenę naszej spółki prowadzimy bardzo otwartą politykę informacyjną i w naszych raportach okresowych można znaleźć bardzo wiele informacji o spółce, modelu biznesowym, wynikach i źródle ich powstawania. Jestem przekonany, że przyszłość Pragmy rysuje się bardzo dobrze i niezależnie od uwarunkowań giełdowych inwestycja w akcje z perspektywą średnioterminową będzie korzystna.

 

Wndykator: No tak ale czy jest jakiś newsletter czy coś z przypomnieniem, czy można wysłać maila do was i zapiszecie mnie na listę już teraz jako chętnego do zakupu?

Tomasz Boduszek: Sądzę, że dobrym rozwiązaniem będzie kontakt z maklerem BDM i przekazanie mu zainteresowania akcjami i danych kontaktowych, tak byśmy mogli Pana poinformować o wznowieniu procesu sprzedaży. Dodatkowo na naszej stronie w zakładce inwestorskiej istnieje możliwość dodania swojego adresu e-mailowego do listy dystrybucyjnej newslettera, za pomocą którego informujemy o ważnych wydarzeniach w życiu spółki, w tym o emisji obligacji.

 

adamus: Jaki jest procentowy udział Państwa spółki w rynku? Czy prowadzili Państwo takie badania i analizy?

Tomasz Boduszek: Nie prowadziliśmy takich pełnych badań i z tego co wiemy nie były one prowadzone także przez inne podmioty. Oczywiście monitorujemy sprawozdania finansowe naszych konkurentów i na tej podstawie możemy stwierdzić, że nasza pozycja rynkowa jest bardzo istotna. Trudno jednak na tej podstawie wyliczyć udział w rynku gdyż ten jest jeszcze ciągle dość rozproszony (mimo, że od kilku lat ilość firm się zmniejsza) a znaczna jego część znajduje się w rękach kancelarii prawnych oferujących klientowi wycinek z procedury windykacyjnej stosowanej przez dobrych windykatorów B2B. Uważamy, że wielką szansą dla naszej spółki jest właśnie to, że duża część rynku znajduje się w rękach bardzo małych podmiotów lub kancelarii prawnych, a duża część przedsiębiorców dopiero rozważa zlecanie zarządzanie wierzytelnościami na zewnątrz - duży gracz świadczący wysokiej jakości usług na dużą skalę będzie w stanie w perspektywie kilku lat zagospodarować dużą część rynku.

 

Bogumił.M.: Czy mają Państwo zaplanowane w najbliższym czasie spotkanie z Inwestorami?

Tomasz Boduszek: W najbliższym czasie spotkania nie planowaliśmy, jednakże w przypadku zainteresowania ze strony inwestorów z przyjemnością się z nimi spotkam. W takim przypadku zaproponujemy spotkanie zarówno za pomocą naszego newslettera jak i przez SII.

 

adamus: Dlaczego zdecydowali się Państwo na emisję obligacji, a nie np. akcji? Czy to w Państwa ocenie będzie korzystniejsze dla akcjonariuszy?

Tomasz Boduszek: Sądzimy, że finansowanie długiem będzie korzystniejsze na tym etapie niż rozwadnianie kapitału. Do tej pory poziom finansowania działalności długiem był bardzo niewielki (poniżej 30 % kapitałów własnych) i emisja obligacji pomoże zwiększyć wartość spółki przed emisją akcji w przyszłości.

 

Aneta Antoniewicz: Dziękuję za odpowiedzi i życzę dalszych sukcesów.

Tomasz Boduszek: Bardzo Państwu dziękuję za możliwość spotkania. Do widzenia.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie