Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski ze spółką ZUE S.A.

 

ZUE w drodze na giełdę

 Czat z Prezesem Zarządu ZUE S.A.

- Wiesławem Nowakiem odbył się w środę,

8 września 2010r. o godzinie 13.00.

 

Grupa Kapitałowa ZUE - jest jednym z liderów ogólnopolskiego rynku budownictwa infrastruktury komunikacji miejskiej, z udziałami rynkowymi na poziomie ok. 30%, oraz jednym z czołowych podmiotów na rynku budownictwa infrastruktury komunikacji kolejowej, z udziałami w rynku na poziomie ok. 10%.

 

Głównym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowa ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowa podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje.

 

Grupa Kapitałowa ZUE świadczy również kompleksowe usługi w zakresie budowy, modernizacji systemów zasilania całej infrastruktury tramwajowej oraz budowy i modernizacji sieci trakcyjnej tramwajowej i kolejowej. Przedmiot działalności Grupy ZUE obejmuje także świadczenie usług bieżącego utrzymania systemów infrastruktury miejskiej (torów, trakcji, systemów zasilania, oświetlenia).

 

Dodatkowo Grupa Kapitałowa ZUE realizuje usługi budowy kompletnych systemów sieci elektroenergetycznych w zakresie zarówno napięć średnich, jak i niskich, w szczególności w obiektach energetyki tramwajowej i kolejowej, oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym w zakresie systemów sieci dla napięć wysokich.

 

Grupę Kapitałową ZUE tworzą dwie spółki: ZUE S.A. - podmiot dominujący oraz  Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. (w którym ZUE S.A. posiada 85% kapitału zakładowego). Ponadto, ZUE S.A. posiada 34% udziałów w spółce stowarzyszonej - Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych sp. z o.o. (BIUP), której głównym przedmiotem działalności jest wykonywanie projektów w branży infrastruktury tramwajowej i kolejowej.

 

Właścicielem 100% akcji ZUE S.A. jest Wiesław Nowak, pełniący funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

 

Grupa Kapitałowa ZUE zatrudnia obecnie ponad 700 osób i realizuje zlecenia na terenie całej Polski.

 

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych w dniach 14-16 września 2010


 

Wiesław Nowak: Witam Państwa serdecznie i zapraszam do zadawania pytań.

 

lola: Czy Prezes będzie sprzedawał swoje akcje w ofercie? Czy jest lock up? 

Wiesław Nowak: Nie będę sprzedawał akcji. Planujemy tylko nową emisję akcji i pozyskanie środków na rozwój spółki. Zadeklarowałem lock up na 12 miesięcy.

 

tomek: Na co chce spółka przeznaczyć środki z emisji?

Wiesław Nowak: Główne cele emisji to realizacja programu inwestycyjnego (30,6 mln zł), częściowa spłata kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zakupu PRK Kraków (35 mln zł) oraz zasilenie kapitału obrotowego.

 

zygmunt4: Dlaczego przejęliście PRK Kraków? Czy są już jakieś efekty tego przejęcia?

Wiesław Nowak: ZUE SA było podmiotem wyspecjalizowanym w kompleksowym budownictwie inżynieryjnym komunikacji miejskiej oraz realizacji robót w zakresie budowy trakcji kolejowej. Do stworzenia sobie możliwości świadczenia kompleksowych usług w zakresie infrastruktury kolejowej niezbędny był nam w grupie podmiot, który realizowałby tę część usług, której nie realizowało ZUE, czyli budowa torowisk kolejowych i obiektów inżynieryjnych związanych z infrastrukturą kolejową. Przejęcie PRK spowodowało, że możemy obecnie świadczyć kompleksowe usługi również na rynku kolejowym, co dodatkowo zdywersyfikowało naszą działalność i pozwoliło nam stać się samodzielnym graczem również na rynku usług kolejowych. Widzimy już pierwsze efekty tego przejęcia.

 

PrezesKa: Czy spółka planuje poszerzenie działalności o inne kraje? Jeśli tak to jakie.

Wiesław Nowak: Rynek polski jest obecnie tak atrakcyjny, że koncentrujemy się na działalności na tym rynku. Tym niemniej nie wykluczamy takiej ewentualności w przyszłości. Za wcześnie jeszcze jednak na jakiekolwiek szczegóły.

 

knok: Jaka jest obecnie struktura akcjonariatu w Państwa przedsiębiorstwie?

Wiesław Nowak: Obecnie jestem jedynym akcjonariuszem Spółki.

 

Lexi: Czy prognozy ponad 17 mln zysku na koniec roku nie są nazbyt optymistyczne? 

Wiesław Nowak: Nie, nie są zbyt optymistyczne. :-) Prognoza w zdecydowanej większości oparta jest o posiadany już przez nas portfel zamówień, stąd też nie mamy obaw co do jej wykonania.

 

nati: Z czego wynika niski poziom, w porównaniu do poprzednich okresów, zysku za ostatnie półrocze? 

Wiesław Nowak: Specyfika naszej działalności jest taka, że zdecydowana większość przychodów i zysków jest realizowana w drugiej połowie roku. Ten rok nie jest pod tym względem wyjątkiem. Wyniki pierwszego półrocza były zgodne z naszymi założeniami.

 

natalia: Czy planujecie Państwo wypłacać dywidendę? Jeśli tak to kiedy będzie wypłacana pierwsza?

Wiesław Nowak: Przez najbliższe dwa lata nie planujemy wypłaty dywidendy. Naszym priorytetem jest rozwój spółki, na który przeznaczymy środki z emisji.

 

Milena K.: Witam Panie Prezesie, o jakich efektach przejęcia mowa?

Wiesław Nowak: Po pierwsze obecnie już obie firmy pracują na obydwu rynkach. Na rynku kolejowym zaczęliśmy składać ponadto oferty kompleksowe, jako generalny wykonawca. Osiągamy też efekty optymalizacji kosztów, dzięki ograniczeniu struktury administracyjnej w obu firmach (łączenie pewnych komórek), optymalne wykorzystanie posiadanych maszyn, sprzętu i pracowników, zoptymalizowanie zakupów.

 

kuba: Jakie podpisaliście ostatnio umowy? Jakieś nowe inwestycje są w toku?

Wiesław Nowak: Umowa z Zarządem Dróg Miejskich w Bydgoszczy na budowę linii tramwajowej w centrum miasta na kwotę ok. 70 mln zł, umowa z Trakcją Polską na modernizację infrastruktury kolejowej w obszarze LCS Działdowo, o wartości ok. 126 mln zł (umowa konsorcjalna), umowa z OHL ZS AS (Czechy) na realizację robót kolejowych na odcinku Gliwice Łabędy-Pyskowice, na kwotę ok. 24 mln zł. W rozstrzyganiu jest jeszcze kilka przetargów, stąd też myślę, że w najbliższym czasie będziemy się mogli pochwalić kolejnymi kontraktami.

 

Lexi: Jaki jest obszar działalności spółki? Kto jest Państwa głównym odbiorcą?

Wiesław Nowak: Grupa ZUE działa w dwóch podstawowych obszarach: budownictwa komunikacyjnego w miastach oraz budownictwa infrastruktury kolejowej. Ponadto działamy również w segmencie energetyki. Nasza działalność jest zdywersyfikowana, stąd nie mamy jednego głównego odbiorcy naszych usług. Naszymi odbiorcami są m.in. zarządy miast, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, zakłady energetyczne, oraz PKP PLK.

 

jacek: Czy obecnie bierzecie udział w jakichś przetargach wspólnie z PRK?

Wiesław Nowak: Oczywiście, złożyliśmy juz wspólnie kilka ofert i realizujemy wspólnie kilka inwestycji.

 

marcin78: Na ile szacujecie obecnie udział w rynku i jak będzie się on kształtował w ciągu 5 lat?

Wiesław Nowak: Nasze udziały rynkowe szacujemy na ok. 30% w rynku infrastruktury miejskiej i ok. 10% w rynku infrastruktury kolejowej. Zamierzamy umacniać naszą pozycję na tych rynkach.

 

TRAKCJA POLSKA: Witam! Ja mam pytanie czy ZUE ma zamiar zaangażować się w dużym stopniu w zlecenia na rynku kolejowym? Pytam bo mam dziwną strategię inwestycyjną. Inwestuję w spółki, które robią coś na polskiej kolei, a to dlatego, że uważam, że to branża w której będą duże inwestycje ze względu na potrzebę modernizacji szlaków komunikacyjnych.

Wiesław Nowak: Podzielamy opinie o bardzo dobrych perspektywach rozwoju rynku infrastruktury kolejowej w Polsce, stąd nasze zainteresowanie tym rynkiem, potwierdzone zakupem PRK Kraków. :-)

 

marko: Znamy już wycenę akcji zatem chciałbym się dowiedzieć jaką ich ilość spółka chce powierzyć Inwestorom Indywidualnym?

Wiesław Nowak: Naszą intencją jest przeznaczenie ok. 20% oferty dla inwestorów indywidualnych. Ostateczne decyzje zostaną podjęte w dniu ustalenia ceny emisyjnej, czyli 13 września.

 

Wiesław Nowak: Bardzo dziękuję Państwu za interesujące i liczne pytania, żałuję, że nie udało mi się na wszystkie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że zostaną Państwo naszymi akcjonariuszami. :-) Wszystkich zainteresowanych zapraszam do punktów obsługi klienta Domu Inwestycyjnego BRE Banku.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie