Chat with us, powered by LiveChat

Rynki inwestycji alternatywnych

Rynki inwestycji alternatywnych

Małgorzata Mikita, Wanda Pełka

Wydawnictwo Poltext

Warszawa 2009

 

Opis wydawcy:

 

Książka dotyczy najnowszego trendu w funkcjonowaniu światowych rynków finansowych, jakim jest rozwój rynku inwestycji alternatywnych. Stanowią one nową klasę aktywów, które dzięki różnorodności i wielości strategii uniezależniają inwestorów od sytuacji na rynkach tradycyjnych instrumentów finansowych i pozwalają uzyskiwać zyski niezależnie od koniunktury. Autorki opisują te instrumenty, wskazują ich zalety i korzyści, ale także ryzyka i zagrożenia związane z ich stosowaniem Szczegółowo zostały scharakteryzowane: fundusze hedge, fundusze funduszy, rynki private equity, inwestycje w nieruchomości, derywaty, instrumenty kredytowe, produkty strukturyzowane, inwestycje w surowce, konta na rynku forex i rynkach terminowych, inwestycje emocjonalne oraz inwestycje w infrastrukturę. Ważną częścią książki jest ocena roli i przydatności inwestycji alternatywnych w warunkach kryzysu finansowego oraz analiza przyszłych kierunków i konsekwencji rozwoju tego rynku, zarówno z perspektywy globalnej, jak i polskich inwestorów.

Książka adresowana do dwóch grup odbiorców: inwestorów działających na rynkach finansowych, kadr menedżerskich, pracowników banków i instytucji finansowych oraz wykładowców i studentów bankowości, finansów i ekonomii, zarówno na studiach magisterskich, jak i podyplomowych.

 

Opinia SII:

 

Zawirowania, jakie mają miejsce na rynkach finansowych, wywołują wśród jego uczestników chęć zabezpieczania się przed ryzykiem oraz wykorzystywania innych, bezpieczniejszych narzędzi inwestycyjnych. Aktywa alternatywne są odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Uniezależniają one bowiem osiągane przez inwestora zyski od wydarzeń na rynkach giełdowych, a także możliwych kryzysów. „Rynki…” zawierają opis różnorodnych klas inwestycji alternatywnych wraz z określeniem ryzyka i korzyści, jakie wiążą się z ich wykorzystywaniem. Autorki szczegółowo scharakteryzowały m.in. fundusze funduszy, fundusze hedge, rynki private equity, inwestycje w infrastrukturę, nieruchomości, surowce, monety kolekcjonerskie czy też inwestycje emocjonalne (wino, sztuka, samochody klasyczne). Zmiany zachodzące w gospodarce krajowej i finansach powodują, iż poruszana tematyka jest aktualna i ważna. Pozycja ta jest wartościowa również z tego względu, że ukazuje przydatność inwestycji alternatywnych w kontekście obecnego kryzysu finansowego oraz analizuje kierunki rozwoju tego rynku, także z perspektywy polskich inwestorów. Adresatami „Rynków…” są przede wszystkim inwestorzy, którzy dostrzegają korzyści wynikające z dywersyfikacji portfela i poszukują instrumentów nieskorelowanych  z rynkiem akcji, zwłaszcza w czasie bessy czy też kryzysu ekonomicznego.

 

Spis treści:

 

Rozdział 1
Inwestycje alternatywne jako innowacyjna forma alokacji kapitału
1.1. Istota i uwarunkowania rozwoju inwestycji alternatywnych
1.2. Rodzaje inwestycji alternatywnych
1.3. Zalety inwestowania w aktywa alternatywne
1.3.1. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
1.3.2. Potencjał do osiągania wyższych stóp zwrotu
1.3.3. Inne korzyści
1.4. Ryzyko inwestowania w produkty alternatywne

Rozdział 2
Rynek funduszy hedgingowych
2.1. Charakterystyka funduszy hedgingowych
2.2. Regulacje rynku funduszy hedgingowych
2.3. Indeksy rynku funduszy hedgingowych
2.4. Wady i zalety inwestycji w fundusze hedgingowe
2.5. Rozwój rynku funduszy hedgingowych na świecie
2.6. Rozwój rynku funduszy hedgingowych w Polsce

Rozdział 3
Fundusze funduszy
3.1. Charakterystyka funduszy funduszy
3.2. Zalety i wady inwestowania w fundusze funduszy
3.3. Rynek funduszy funduszy na świecie
3.4. Rynek funduszy funduszy w Polsce
4. Rynek funduszy private eąuity
4.1. Charakterystyka funduszy private equity
4.1.1. Inwestycje w przedsiębiorstwa z perspektywą rozwoju
4.1.2. Wykupy przedsiębiorstw
4.1.3. Kapitał mezzanine
4.2. Wady i zalety inwestycji w fundusze PE
4.3. Podstawowe informacje o rynku funduszy private eąuity
4.3.1. Rynek PE na świecie
4.3.2. Rynek funduszy PE w Europie
4.3.3. Rynek funduszy PE w Polsce
4.3.4. Fundusze venture capital na rynku polskim
4.4. Fundusze private eąuity w dobie kryzysu finansowego

Rozdział 5
Fundusze rynku nieruchomości
5.1. Istota i geneza rozwoju funduszy nieruchomości
5.2. Rodzaje funduszy nieruchomości
5.3. Fundusze REIT
5.4. Rynki nieruchomości na świecie
5.5. Uwarunkowania i rozwój rynko funduszy nieruchomości w Polsce

Rozdział 6
Rynki finansowych instrumentów pochodnych
6.1. Pojęcie, rodzaje i geneza rynku derywatów
6.2. Charakterystyka instrumentów pochodnych
6.2.1. Derywaty na rynku walutowym
6.2.2. Derywaty stopy procentowej
6.2.3. Strategie inwestycyjne z udziałem derywatów na rynku kapitałowym
6.3. Aktualne trendy na światowych rynkach derywatów finansowych
6.4. Polski rynek instrumentów pochodnych
6.4.1. Pozagiełdowy rynek derywatów
6.4.2. Giełdowe rynki instrumentów pochodnych w Polsce

Rozdział 7
Inwestycje na rynku instrumentów transferu ryzyka kredytowego
7.1. Ryzyko kredytowe na rynku finansowym
7.2. Instrumenty transferu ryzyka kredytowego
7.3. Rynki derywatów kredytowych
7.3.1. Konsekwencje rozwoju rynku swapów odmowy zapłaty
7.3.2. Zastosowanie innych derywatów kredytowych w transferze ryzyka
7.4. Wehikuły inwestycyjne CDO a kryzys finansowy

8. Produkty strukturyzowane jako alternatywna forma inwestycji
8.1. Pojęcie i cechy produktów strukturyzowanych
8.2. Rodzaje produktów strukturyzowanych
8.2.1. Klasyfikacja według formy produktu
8.2.2. Typologia według instrumentu bazowego
8.2.3. Inne podziały
8.3. Mechanizm, korzyści i ryzyko inwestycji w produkty strukturyzowane
8.4. Rynki produktów strukturyzowanych na świecie
8.5. Rozwój rynku produktów strukturyzowanych w Polsce

Rozdział 9
Rynki surowców
9.1. Inwestycje na rynku złota
9.1.1. Złoto i jego zasoby
9.1.2. Formy inwestycji w złoto
9.1.3. Poziom cen i rynki złota
9.2. Ropa naftowa
9.2.1. Ropa naftowa jako surowiec strategiczny
9.2.2. Rynki handlu ropą naftową

Rozdział 10
Konta zarządzane CTA na rynku forex i rynkach terminowych
10.1. Istota i rodzaje kont zarządzanych
10.1.1. Konta zarządzane na rynku walutowym
10.1.2. Konta zarządzane na rynkach terminowych
10.2. Strategie aktywnego i dynamicznego zarządzania portfelem
10.3. Korzyści i ryzyko inwestycji w konta zarządzane
10.4. Wyniki inwestycji na rynku kont CTA

Rozdział 11
Rynek monet kolekcjonerskich
11.1. Rynek monet kolekcjonerskich na świecie
11.2. Rynek monet kolekcjonerskich w Polsce
11.2.1. Monety Stanisława Augusta Poniatowskiego 1775-1795
11.2.2. Monety XIX w
11.2.3. Monety obiegowe 1923-2008
11.2.4. Srebrne monety kolekcjonerskie z lat 1972-2008
11.2.5. Złote monety kolekcjonerskie z lat 1976-2008
11.2.6. Monety próbne z lat 1923-1995
11.2.7. Złote monety bulionowe z lat 1995-2008
11.3. Wartość rynkowa monet
11.3.1. Nakład
11.3.2. Tematyka
11.3.3. Wygląd i walory estetyczne monet
11.3.4. Stan zachowania monet
11.3.5. Dostępność monet
11.4. Wady i zalety inwestowania w monety

Rozdział 12
Inwestycje emocjonalne
12.1. Rynek dzieł sztuki
12.1.1. Istota inwestycji na rynku sztuki
12.1.2. Rynek sztuki w Polsce
12.2. Rynki win inwestycyjnych
12.2.1. Wino jako przedmiot lokaty kapitału
12.2.2. Koniunktura na rynku win inwestycyjnych
12.3. Inwestycje w samochody klasyczne

Rozdział 13
Inwestycje w infrastrukturę
13.1. Infrastruktura jako klasa aktywów inwestycyjnych
13.2. Formy i strategie inwestycyjne
13.3. Czynniki warunkujące opłacalność inwestycji w infrastrukturę
13.4. Globalny charakter inwestycji w infrastrukturę
13.5. Koniunktura i wyniki inwestycji w sektorze infrastruktury

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie