Chat with us, powered by LiveChat

Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

 

Nowoczesna teoria portfelowaNowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych

Edwin J. Elton, Martin J. Gruber

Wydawnictwo WIG-Press
Warszawa 1998

 

Opis wydawcy:

 

Praca ta porusza szeroki zakres zagadnień, dotyczących współczesnej teorii zarządzania portfelem. Główna część książki poświęcona jest kwestii wyceny i optymalnego doboru papierów wartościowych. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z różnymi modelami równowagi na rynkach kapitałowych oraz z metodami ich weryfikacji. Wśród omawianych zagadnień, związanych z analizą inwestycyjną znalazła się także efektywność informacyjna i teoria stopy procentowej oraz ich wpływ na wycenę papierów wartościowych.

Książkę Eltona i Grubera powszechnie uważa się za jedno z najlepszych opracowań poświęconych formalnemu opisowi procesów, zachodzących na współczesnych rynkach kapitałowych i na wielu uczelniach Zachodu jest ona podstawowym podręcznikiem dotyczącym tej tematyki.

Książka pomyślana jest jako podręcznik do wykładów z teorii portfelowej i analizy inwestycji, ze szczególnym naciskiem na teorię portfelową. Może również okazać się pomocna w wykładach z analizy papierów wartościowych. Ze względu na ugruntowaną pozycję, jaką zdobyła ona na Zachodzie, mamy nadzieję, że również w Polsce stanie się ona wiodącym podręcznikiem w swojej dziedzinie.

 

Opinia SII:

 

Książka Eltona i Grubera to klasyczna pozycja, odnosząca się do materii zarządzania portfelem oraz analizy papierów wartościowych, powszechnie stosowana zarówno przez teoretyków jak i praktyków rynku. Autorzy prezentują najważniejsze zagadnienia związane z konstruowaniem optymalnych portfeli papierów wartościowych zakładających,  iż inwestorzy kierują się maksymalizacją stopy zwrotu oraz minimalizacją ryzyka, działając w warunkach niepewności. Poprzez wyjaśnienie pojęcia portfeli efektywnych, metod wyznaczania granicy efektywnej dopuszczających bądź odrzucających możliwość zaciągania i udzielania pożyczek wolnych od ryzyka oraz krótkiej sprzedaży wyjaśniona zostaje materia doboru papierów wartościowych do portfela w celu uzyskania portfela optymalnego, odpowiadającego profilowi ryzyka oraz celom inwestycyjnym inwestora. W książce czytelnik znajdzie także omówienie powszechnie znanych modeli równowagi rynkowej czyli modelu wyceny dóbr kapitałowych CAPM (również w wersji niestandardowej) oraz modelu APT opartego na arbitrażu. Poza teorią portfelową, w książce znajdują się także zagadnienia związane z procesem inwestycji i wyceny pojedynczych instrumentów finansowych takich, jak: akcje (wraz z metodami prognozowania przyszłych zysków), obligacje, opcje (w tym model dwumianowy oraz model Blacka-Scholesa) oraz kontrakty terminowe. Całość książki wzbogacona jest o problematykę oceny procesu inwestycyjnego. Książka mimo bogatej tematyki przeznaczona jest przede wszystkim dla wykładowców akademickich, studentów finansów a także osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem portfelem. Biorąc pod uwagę fakt, iż inwestorzy indywidualni w nieznacznym stopniu wykorzystują przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych teorię portfela, bazującą przede wszystkim na obliczeniach matematycznych, popularność tej pozycji wśród tej grupy może być znacznie ograniczona.

 

Spis treści:

 

WPROWADZENIE
1. Wstęp
2. Papiery wartościowe
3. Rynki finansowe

ANALIZA PORTFELOWA
4. Właściwości zbioru możliwości inwestycyjnych w warunkach ryzyka
5. Wyznaczanie efektywnych portfeli
6. Techniki wyznaczania granicy efektywnej
7. Struktura korelacji stóp zwrotu z papierów wartościowych: model jednowskaźnikowy
8. Struktura korelacji stóp zwrotu z papierów wartościowych: modele wielowskaźnikowe i techniki grupowania
9. Proste techniki wyznaczania granicy efektywnej
10. Analiza użyteczności
11. Inne modele wyboru portfela
12. Dywersyfikacja międzynarodowa

MODELE RÓWNOWAGI NA RYNKACH KAPITALOWYCH
13. Standardowy model wyceny dóbr kapitałowych (CAPM)
14. Niestandardowe warianty modelu wyceny dóbr kapitałowych
15. Badania empiryczne modeli równowagi
16. Teoria arbitrażu cenowego - nowa koncepcja wyjaśniania cen instrumentów finansowych

ANALIZA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TEORIA PORTFELOWA
17. Rynki efektywne
18. Proces wyceny
19. Szacowanie zysków
20. Teoria stopy procentowej i wycena obligacji
21. Zarządzanie portfelami obligacji
22. Teoria wyceny opcji
23. Wycena i wykorzystanie finansowych kontraktów terminowych

OCENA PROCESU INWESTYCYJNEGO
24. Ocenianie efektywności portfela
25. Ocenianie analizy papierów wartościowych
26. Powrót do teorii zarządzania portfelem

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie