Chat with us, powered by LiveChat

Inwestycje rzeczowe i kapitałowe

 

Inwestycje rzeczowe i kapitałowe

red. Jerzy Różański

Wydawnictwo Difin

Warszawa 2006

 

Opis wydawcy:

 

Autorzy zwrócili szczególną uwagę na to, aby podejście do problematyki inwestycyjnej w przedsiębiorstwie miało charakter całościowy. Tak więc, zagadnienia związane z inwestycjami rzeczowymi nie mogą się ograniczać do oceny opłacalności tych inwestycji, ale muszą być przedstawione w sposób, umożliwiający pokazanie złożoności procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych (w sferze inwestycji rzeczowych), z zaakcentowaniem istoty i specyfiki tego procesu w przedsiębiorstwie. Opisane są również procesy fuzji i przejęć, jako alternatywa inwestycji rzeczowych w procesach rozwojowych przedsiębiorstw.

 

Dużą uwagę zwraca się na konkurencyjne, w stosunku do najbardziej obecnie popularnych metod oceny opłacalności inwestycji (NPV, IRR), metody opłacalności inwestycji, w tym metody wielokryterialne. Inwestycje o charakterze rzeczowym, tak jak i fuzje i przejęcia, mogą być finansowane z różnych źródeł. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że następuje ciągła ewolucja metod finansowania działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności finansowania jego rozwoju.

 

Problematyka inwestycji zagranicznych jest rozpatrywana w ten sposób, aby całość problematyki procesów decyzyjnych w tej sferze była powiązana z problemami finansowania tych inwestycji i metodyką oceny ich opłacalności. Szybki rozwój inwestycji kapitałowych w Polsce sprawia, że tej problematyce poświęcono szczególnie dużo miejsca. Tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, problemy wyceny instrumentów finansowych, analiza instrumentów pochodnych to bardzo istotne problemy związane z funkcjonowaniem giełdy i rynków pozagiełdowych w nowoczesnej gospodarce rynkowej.

 

 

Opinia SII:

 

Książka pod redakcją prof. Różańskiego przedstawia w sposób jasny i przystępny, a przede wszystkim całościowy, zagadnienia dotyczące inwestycji i decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie, ich złożoność, istotę i charakter. Korzystając z dorobku naukowego, na licznych przykładach, ułatwiających zrozumienie tematu, prezentowana jest ewolucja metod finansowania działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności finansowania jego rozwoju. Poznanie tej problematyki jest niezbędne dla wykorzystania inwestycji rzeczowych (także fuzji i przejęć) w procesie realizacji strategii przedsiębiorstwa oraz konstruowania efektywnego portfela inwestycji kapitałowych (złożonego z akcji, instrumentów dłużnych i pochodnych). Autorzy zwracają dużą uwagę na konkurencyjne, w stosunku do najbardziej obecnie popularnych metod oceny opłacalności inwestycji (np. NPV, IRR), metody opłacalności inwestycji, w tym metody wielokryterialne. Wyjaśnione zostały tu także takie zagadnienia, jak: tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, problemy wyceny instrumentów finansowych, analiza instrumentów pochodnych, które są istotnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem giełdy i rynków pozagiełdowych w nowoczesnej gospodarce rynkowej. Publikacja może okazać się niezwykle przydatna nie tylko studentom, ale i praktykom, którzy chcą zapoznać się z metodami oceny opłacalności i finansowania inwestycji rzeczowych i finansowych.

 

 

Spis treści:

 

Rozdział I - Inwestycje rzeczowe oraz procesy duzji i przejęć w przedsiębiorstwie

Rozdział II - Metody opłacalności inwestycji rzeczowych oraz fuzji i przejęć

Rozdział III - Finansowanie inwestycji rzeczowych oraz procesów fuzji

Rozdział IV - Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich efektywność

Rozdział V - Rynek finansowy

Rozdział VI - Analiza i wycena akcji

Rozdział VII - Analiza i wycena instrumentów dłużnych

Rozdział VIII - Teoria portfela papierów wartościowych

Rozdział IX - Modele równowagi rynku kapitałowego 

Rozdział X - Analiza instrumentów pochodnych

 

 Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie