Chat with us, powered by LiveChat

Wyniki finansowe Grupy TAURON za 2023 rok

Temat czatu: Wyniki finansowe Grupy TAURON za 2023 rok

Data: 23 kwietnia 2023 r. (wtorek), godz. 11:00

 

Grupa TAURON

 

 

Więcej:

Prezentacja: Wyniki finansowe Grupy TAURON za 2023 r.

 

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Krzysztof Surma, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Krzysztof Surma
Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Ukończył także studia Master of Business Administration dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe w zakresie praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, program rozwoju menedżerów organizowany przez ICAN Institute. Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

 

Od 23 lat związany z sektorem energetycznym. Posiada bogate doświadczenie mi. in. w zakresie procesów związanych z centralizacją obszarów finansowych oraz ubezpieczeń, pozyskiwania finansowania zewnętrznego, realizacji strategicznych projektów reorganizacji i konsolidacji spółek grup kapitałowych.

 

W latach 2001-2009 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym S.A., w tym m. in. na stanowisku Kierownika Działu Ryzyka i Ubezpieczeń (2005-2009).

 

Od maja 2009 r. do sierpnia 2021 r. pracował jako Dyrektor właściwy ds. Finansów w TAURON Polska Energia S.A. Od sierpnia 2021 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia S.A.

 

Pełnił funkcje w zarządach i radach nadzorczych w wielu spółkach Grupy TAURON.

 

Obecnie pełni funkcje w radach nadzorczych spółek Grupy TAURON: TAURON Ciepło sp. z o.o. i TAURON Wytwarzanie S.A., a także w radzie nadzorczej TAMEH HOLDING sp. z o.o.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Krzysztof Surma: Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do zadawania pytań.

 

Węglik: Jak działa pozyskiwanie projektów PV? Ile osób pracuje nad dewelopmentem i pozyskaniem nowych farm PV?

 

Krzysztof Surma: Procesem pozyskiwania projektów OZE oraz ich developmentem zajmuje się nasza spółka zależna TAURON Zielona Energia. Przy akwizycji i developmencie projektów PV pracuje kilkanaście osób.

 

Wiktor M.: Jaki procent inteligentnych liczników energii spółka planuje mieć na koniec 2024 roku?

 

Krzysztof Surma: Planujemy, że na koniec 2024 r. przekroczymy 25% zainstalowanych liczników zdalnego odczytu.

 

KatWiśniewska: Jak wygląda koszt praw do emisji CO2?

 

Krzysztof Surma: W 2023 r. ceny rozliczeniowe uprawnień do emisji CO2 dla referencyjnego kontraktu terminowego z dostawą w grudniu 2023 r. (EUA DEC-23) na giełdzie ICE Endex kształtowały się w zakresie od 66,35 EUR/Mg do 100,34 EUR/Mg. Średnia cena rozliczeniowa na giełdzie w 2023 r. wyniosła 85,26 EUR/Mg i była o 4,02 EUR/Mg wyższa w stosunku do średniej ceny w 2022 r. (+4,9 %).

 

Obecnie ceny CO2 kształtują się na poziomie ok. 66-68 EUR/Mg .

 

KowalczykJ: Jaki jest status prac PGE Baltica?

 

Krzysztof Surma: Na chwilę obecną PGE Baltica otrzymała decyzję Ministra Infrastruktury o udzieleniu Elektrowni Wiatrowej Baltica-7 sp. z o.o. pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń. Spółka przygotowuje się do realizacji projektu.

 

Ewa Konwicka: Ile planujecie mocy OZE, jak idzie budowa największej stacji PV, jakie są plany?

 

Krzysztof Surma: Na koniec 2023 r. TAURON miał blisko 700MW zainstalowanej mocy w OZE. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji projektów o łącznej mocy ponad 360MW. Największy aktualnie projekt to farma PV w Mysłowicach o docelowej mocy ok. 100MW. Pierwszy etap o mocy 37MW został zakończony w grudniu ubiegłego roku.

 

Filip D.: Jak oceniacie Państwo wyniki spółki za 2023 rok?

 

Krzysztof Surma: Wyniki w 2023 roku oceniamy jako bardzo dobre. Były to najwyższe wyniki w historii Grupy.

 

Fred: Oddanie których farm wiatrowych i fotowoltaicznych jest planowane na ten rok?

 

Krzysztof Surma: W tym roku planujemy oddanie trzech farm wiatrowych – Mierzyn o mocy 58,5 MW, Warblewo o mocy 30 MW i Gamów o mocy 33 MW oraz jednej farmy PV – Proszówek o mocy 45,6 MW.

 

Ewa Konwicka: Jakie są perspektywy grupy na 2024

 

Krzysztof Surma: Zakładamy, że w segmencie OZE i w segmencie Sprzedaży (przy założeniu utrzymania obecnych regulacji) raportowana EBITDA będzie w 2024 roku wyższa r/r. W segmentach Dystrybucji i szczególnie Wytwarzaniu EBITDA będzie niższa od zeszłorocznej. W rezultacie oczekujemy, że EBITDA Grupy będzie na niższym poziomie r/r.

 

Mirek: Czy spółka nadal rozwija odnawialne źródła energii? Jakie inwestycje są prowadzone w tym kierunku?

 

Krzysztof Surma: Tak, Spółka kontynuuje Zielony Zwrot i nadal rozwija inwestycje w OZE. Jesteśmy w trakcie realizacji projektów o mocy ponad 360MW.

 

Olek W.: Jaki odsetek produkcji energii elektrycznej w 2023 roku pochodził z OZE?

 

Krzysztof Surma: W roku 2023 roku udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł OZE wynosił 13,2% w całkowitej produkcji energii elektrycznej Grupy TAURON.

 

Fred: Czy rozważane są zakupy gotowych farm fotowoltaicznych lub wiatrowych?

 

Krzysztof Surma: Spółka nie wyklucza akwizycji funkcjonujących projektów OZE. Ewentualny zakup będzie uzależniony od możliwości wygenerowania satysfakcjonującego zwrotu.

 

rekin: Jaki procent kosztów wytworzenia energii ze źródeł węglowych stanowią obecnie prawa do emisji CO2?

 

Krzysztof Surma: Około 60% przy obecnych warunkach rynkowych.

 

Ewa Konwicka: Co dalej z NABE?

 

Krzysztof Surma: Zrealizowaliśmy całokształt działań reorganizacyjnych i jesteśmy w pełni przygotowani do wydzielenia aktywów węglowych ze struktur Grupy TAURON i będziemy do tego dążyć. W przypadku, gdyby proces wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych nie doszedł do skutku, będziemy szukać innych, alternatywnych i uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań. Rentowność poszczególnych aktywów węglowych będzie podstawowym kryterium dla ich dalszego funkcjonowania w ramach Grupy TAURON.

 

Paweł: Ile spółka przeznaczyła na inwestycje w 2023 roku i jak wygląda to w podziale na segmenty?

 

Krzysztof Surma: Łączna wysokość nakładów inwestycyjnych w 2023 r. wyniosła 4 364 mln.

 

Największa część nakładów została przeznaczona na inwestycje w segmencie Dystrybucja (2 762 mln), następnie na segment OZE (593 mln), Wytwarzanie (568 mln), Sprzedaż i pozostałe (441 mln).

 

akcjonariusz: Spółka informowała niedawno o testach odbiorowych PSE bloku 910 MW w Jaworznie. Czy po tym blok będzie mógł pracować w pełni komercyjny sposób?

 

Krzysztof Surma: Blok pracuje w sposób stabilny zgodnie z potrzebami KSE w dostępnym przedziale mocowym. W marcu 2024 r. blok przeszedł pomyślnie ostatnie testy odbiorowe PSE i tym samym jest uprawniony do uzyskiwania przychodów ze wszystkich źródeł dostępnych na rynku (rynek mocy, regulacyjne usługi systemowe, komercyjna sprzedaż energii).

 

Uriel: Jakie były powody upadku Tameh Holding, w której Tauron posiada 50 procent udziałów? Czy dało się tego uniknąć?

 

Krzysztof Surma: Złożenie wniosku o ogłoszenie niewypłacalności przez TAMEH Czechy było spowodowane zaprzestaniem regulowania zobowiązań przez hutę Liberty Ostrava a.s. wobec TAMEH Czechy, który jest jedynym odbiorcą mediów energetycznych produkowanych przez TAMEH Czechy. Okoliczność braku zapłaty i wstrzymania działalności przez hutę Liberty Ostrava pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą TAURON.

 

Wojtas: Jakie czynniki przyczyniły się do uzyskania najwyższego w swojej historii rocznego wyniku EBITDA przez spółkę?

 

Krzysztof Surma: Na osiągnięcie dobrego wyniku wpływ miały wszystkie segmenty Grupy, które zarówno na poziomie EBIT i EBITDA osiągnęły pozytywne wyniki. Wśród czynników, które w szczególności pozytywnie wpłynęły na poprawę wyniku r/r należy wymienić:

 

- stabilną pracę bloku 910 MW w roku 2023, co nie miało miejsca w roku poprzednim oraz korzystnie zakontraktowana sprzedaż energii na rok 2023.

 

- wzrost przychodów z tytułu dystrybuowanej energii elektrycznej na skutek wzrostu taryfy dystrybucyjnej oraz korzystne saldo doszacowania strat sieciowych w Segmencie Dystrybucja.

 

Kiki: Jakie inwestycje Tauron może sfinansować z KPO?

 

Krzysztof Surma: W ramach środków KPO podpisaliśmy już pierwsze umowy o dofinansowanie na realizację projektów budowy sieci światłowodowych. Na etapie oceny mamy projekty związane z robotyzacją i cyfryzacją, planujemy pozyskanie środków na inwestycje związane z budową/modernizacją sieci dystrybucyjnych. Dodatkowo liczymy na pozyskanie finansowania dla inwestycji wspierających Zielony Zwrot TAURON z zapowiedzianego Funduszu Wsparcia Energetyki. W ramach tego instrumentu chcielibyśmy pozyskać środki na dekarbonizację ciepłownictwa, budowę bateryjnych magazynów energii oraz inne projekty z segmentu OZE.

 

Filip D.: Tauron Polska Energia odnotował 1 673 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Jaką wobec tego zarząd spółki zamierza wydać rekomendację dotyczącą dywidendy?

 

Krzysztof Surma: Faktycznie skonsolidowany wynik netto Grupy TAURON za rok 2023 wyniósł 1 678 mln zł. Natomiast podziałowi podlega wynik finansowy netto spółki TAURON Polska Energia S.A., który w roku 2023 był ujemny i wyniósł minus 638 mln zł. Zarząd będzie wnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o pokrycie powstałej straty Spółki z kapitału zapasowego.

 

Węglik: Czy nowy zarząd będzie zmieniać/aktualizować strategię?

 

Krzysztof Surma: Strategia Grupy TAURON jest realizowana w zakresie budowy odnawialnych źródeł energii, modernizacji i rozwoju sieci dystrybucyjnej oraz dekarbonizacji ciepłownictwa. Sprzedano również kopalnie węgla kamiennego.

 

Priorytetem nadal jest sprzedaż GK Wytwarzanie tj. wszystkich węglowych aktywów wytwórczych należących do TAURON Wytwarzanie, ale jednocześnie przygotowywane są również scenariusze alternatywne.

 

Zarząd śledzi obecne prace rządowe nad aktualizacją Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu oraz Polityki Energetycznej Polski do 2040 r., która wyznaczy kierunki rozwoju i transformacji polskiego sektora elektroenergetycznego w nadchodzących latach.

 

Będą one wraz z oceną bieżącej sytuacji na rynku energii i w otoczeniu biznesowym przesłanką do przeglądu kierunków strategicznych Grupy.

 

Krzysztof Surma: Bardzo dziękuję za zadane pytania i udział w czacie. Zapraszamy na czat po publikacji wyników za pierwsze półrocze 2024 roku.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie