Chat with us, powered by LiveChat

Ailleron – słabe wyniki w 4Q23, wymagająca koniunktura

Skomentuj artykuł
© Christian - stock.adobe.com

Grupa Ailleron opublikowała wyniki za 4Q23. Są one rozczarowujące na poziomie zysków i marż.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Ailleron za ostatnie kwartały. 

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
Przychody ze sprzedaży 71 430 76 709 101.696 111.698 123.127 110.561 115.663 114.353 126.218
Wynik brutto na sprzedaży 27 747 22 343 24 301 36 836 28 993 26 900 27 981 25 003 26 809
Wynik na sprzedaży 12 317 9 784 7 001 15 402 19 086 12 057 12 506 10 485 6 688
Wynik operacyjny 12 412 9 407 7 029 15 520 15 975 11 908 9 812 7 870 5 951
Wynik brutto 12 591 6 178 10 830 17 002 14 365 11 406 9 375 208 11 891
Wynik netto 9 053 3 969 8 522 12 296 14 263 8 103 7 203 -1 658 8 987
Wynik netto PD 4 470 -666 2 970 5 623 5 486 2 820 1 827 -3 932 3 628
 
Marża brutto na sprzedaży 38,8% 29,1% 23,9% 33,0% 23,5% 24,3% 24,2% 21,9% 21,2%
Marża na sprzedaży 17,2% 12,8% 6,9% 13,8% 15,5% 10,9% 10,8% 9,2% 5,3%
Marża operacyjna 17,4% 12,3% 6,9% 13,9% 13,0% 10,8% 8,5% 6,9% 4,7%
Marża brutto 17,6% 8,1% 10,6% 15,2% 11,7% 10,3% 8,1% 0,2% 9,4%
Marża netto 12,7% 5,2% 8,4% 11,0% 11,6% 7,3% 6,2% -1,4% 7,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Ailleron osiągnęła126,2 mln zł przychodów w 4Q23, co oznacza wzrost o 2,5% rdr. Zważywszy na komunikowane spowolnienie w branży oraz negatywny wpływ kursu walutowego na niską dynamikę procentową można spojrzeć nieco bardziej przychylnie. Jednak już na poziomie zysku brutto na sprzedaży grupa wypracowała ujemną dynamikę na poziomie 7,5% rdr., a procentowa marża dalej spadała, do 21,2% wobec 21,9% kwartał wcześniej i 23,5% rok wcześniej. Mocny wzrost kosztów operacyjnych, w połączeniu z wyjątkowo niską bazą z roku poprzedniego spowodował, że zysk na sprzedaży wyniósł niecałe 6 mln zł, spadając o 65% rdr. Wynik netto został mocno wsparty przez bilans operacji finansowych (przychody finansowe wyniosły 3,9 mln zł, a do tego nastąpiła korekta kosztów finansowych, które miały wartość ujemną na poziomie 2 mln zł). W efekcie zysk netto wyniósł 9 mln zł (-37% rdr.), a zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3,6 mln zł (-33,9% rdr.).

 

W komentarzu grupa dodała, że skorygowana EBITDA (tj. po wyeliminowaniu wszystkich kosztów związanych z realizacją kontraktu z Bankiem Pekao SA, w tym w szczególności po wyłączeniu kosztów bezpośrednich, jak i dotyczących rezerw i odpisów w związku ze złożonym oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy z Bankiem Pekao SA) za 2023 rok wyniosła 61,7 mln zł i była o ok. 10% niższa rdr. Z kolei znormalizowany wynik netto za 2023 rok wyniósł 34,3 mln zł i był o około 25% niższy rdr.

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie