Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek z GPW z mocną poprawą wyników finansowych w 2 kw. 2023 r.

Skomentuj artykuł
Źródło: grenevia.com

Za nami sezon publikacji wyników obejmujących okres od kwietnia do czerwca br. Wiele spółek podało słabsze rezultaty za 2 kwartał br. w relacji do tego samego okresu poprzedniego roku. Niemniej równolegle spora grupa emitentów pochwaliła się bardzo solidnym rezultatem finansowym, wykazując bardzo dużą poprawę wyników. Pięć z tych spółek na warsztat wziął Aleksander Borzęcki, Analityk rynku akcji SII.

Harper Hygienics

Wybrane dane finansowe (tys. PLN) 2021 2022 2023
IQ 21 II Q 21 III Q 21 IV Q 21 IQ 22 II Q 22 III Q 22 IV Q 22 I Q 23 II Q 23
          26,30% 8,99% 10,24% 5,09% -2,47% 11,16%
Przychody 51 704 62 713 71 095 61 221 65 303 68 352 78 373 64 339 63 692 75 978
wynik brutto na sprzedaży 11 786 13 571 11 472 16 037 8 760 17 568 14 509 13 807 15 609 23 530
wynik operacyjny 1 404 2 508 1 443 3 668 -7 473 3 559 1 043 1 217 2 990 9 524
wynik brutto 63 3 264 1 126 4 572 -19 198 744 -6 833 3 210 3 807 9 048
wynik netto 1 157 1 965 1 265 6 541 -19 854 1 374 -7 335 2 332 4 067 9 828
marża brutto na sprzedaży 22,79% 21,64% 16,14% 26,20% 13,41% 25,70% 18,51% 21,46% 24,51% 30,97%
marża operacyjna 2,72% 4,00% 2,03% 5,99% -11,44% 5,21% 1,33% 1,89% 4,69% 12,54%
marża brutto 0,12% 5,20% 1,58% 7,47% -29,40% 1,09% -8,72% 4,99% 5,98% 11,91%
marża netto 2,24% 3,13% 1,78% 10,68% -30,40% 2,01% -9,36% 3,62% 6,38% 12,93%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Na samym początku trzeba zaznaczyć, że spółka zmieniła lata obrotowe. Jeszcze do niedawna spółka miała przesunięty rok obrotowy. Trwał on od 1 kwietnia do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego. Ostatecznie spółka poinformowała, że zamierza mieć rok obrotowy zgodny z rokiem kalendarzowym. Jest to o tyle istotna informacja, że Harper nie opublikował raportu rocznego (powinien dotyczyć on okresu od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku). Z tego powodu obecnie spółka w swoich raportach kwartalnych posługuje się okresem od 1 kwietnia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku. Pozostaje mieć nadzieję, że spółka nie będzie już zmieniać lat obrotowych.

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie:

 

Pierwszy rok finansowy po zmianie będzie trwał od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Za spółką niezły drugi kwartał 2023 roku (V kwartał roku obrotowego). Kwartalne przychody wzrosły o 7,6 mln zł (+11,1% r/r). Sama spółka informuje, że wpływ na wzrost przychodów miała m.in. sprzedaż półproduktów.

 

Największy udział w przychodach ze sprzedaży w V kwartale 2022 roku stanowiły produkty gotowe, które uzyskały poziom 55,8 mln w porównaniu do 58,2 mln PLN w V kwartale 2021 roku (-2,4 mln PLN r/r) oraz półprodukty, które uzyskały poziom 7,7 mln w porównaniu do 2,6 mln PLN w V kwartale 2021 roku (+5,1 mln PLN r/r).  – raport za V Q roku obrotowego.

 

Pomogła podwyżka cen za wyroby gotowe i półprodukty. Nie ma co się dziwić, ponieważ spółka działa w inflacyjnym otoczeniu. Warto także rzucić okiem na geograficzną strukturę sprzedaży. W ciągu ostatnich 5 kwartałów dominuje sprzedaż krajowa. Zaznaczyć trzeba, że rośnie sprzedaż na rynkach zagranicznych. Możliwe, że słaby wzrost przychodów w kraju wynika z gorszej sprzedaży wolumenowej (tj. wzrost cen pokrył wolumenowy spadek sprzedaży). Warto zwrócić uwagę na dynamiczny wzrost sprzedaży w Kazachstanie 12,6 mln zł vs 0,2 mln zł rok wcześniej. Również niezła sprzedaż pojawiła się w Chinach (wzrost w ciągu roku z 0 zł do prawie 20 mln zł).

 

Źródło: Harper Hygienics

 

W znaczący sposób poprawiła się marża brutto na sprzedaży. W II Q 2023 roku wyniosła 30,9%. Rok wcześniej marża wyniosła 25,7%. Powodem była podwyżka cen oraz trzymanie kosztów pod kontrolą. Szczególnie istotne miało dla spółki ustabilizowanie cen energii.

 

Wpływ na ten wynik miała podwyżka cen wyrobów gotowych i półfabrykatów dla klientów oraz ustabilizowanie się cen energii i gazu, które są składnikami procesu produkcji. Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu w V kwartale 2022 roku uzyskały poziom 13,9 mln PLN i były niższe o około 4,8% od kosztów poniesionych w V kwartale 2021 roku. – raport za V Q 2023

 

Zadziałała dźwignia operacyjna, która spowodowała, że w II kwartale 2023 roku zysk operacyjny wzrósł o 167,6% r/r i wyniósł pod względem nominalnym 9,5 mln zł. Marża operacyjna w II Q 2023 roku wyniosła 12,5% vs 5,2% rok wcześniej. Zysk netto spółki w II kwartale 2023 roku wyniósł 9,8 mln zł i był większy r/r o 8,45 mln zł. Pod względem procentowym wynik netto za II Q 2023 roku poprawił się o ponad 615% r/r.

 

W II kwartale 2023 roku spółka wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w wysokości 1,27 mln zł. Rok wcześniej spółka wygenerowała w II kwartale dodatnie przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 3,68 mln zł. Harper przeznaczył 0,4 mln zł na wydatki inwestycyjne oraz miał ujemne przepływy z działalności finansowej w kwocie -0,99 mln zł. Na prawie milion złotych odpływu z działalności finansowej składały się odsetki od pożyczek, kredytów i leasingu.

 

Główny akcjonariusz iCotton cały czas stara się ściągnąć spółkę z giełdy. Zapisy będą trwały od 28 września do 27 października 2023 roku. Cena w wezwaniu na 5,25 zł. Właściciele chcą skupić pozostałe w obrocie 2,16 mln akcji spółki i ściągnąć ją z giełdy.

 

Patentus

Wybrane dane finansowe (tys. PLN) 2021 2022 2023
IQ II Q III Q IV Q IQ II Q III Q IV Q I Q II Q 
          99,10% 243,10% 89,99% 112,77% 94,61% 67,69%
Przychody 6 637 9 577 15 114 6 745 13 214 32 859 28 715 14 351 25 716 55 101
wynik brutto na sprzedaży -1 768 -1 545 1 761 -2 751 -129 4 931 5 002 1 422 7 437 14 675
wynik operacyjny -3 416 -293 494 -2 950 -1 900 4 064 3 168 270 6 018 12 354
wynik brutto -3 691 -530 109 -3 139 -2 070 3 829 2 847 337 6 073 12 280
wynik netto -2 822 -451 39 -3 223 -1 214 3 231 2 966 249 6 050 11 805
marża brutto na sprzedaży -26,64% -16,13% 11,65% -40,79% -0,98% 15,01% 17,42% 9,91% 28,92% 26,63%
marża operacyjna -51,47% -3,06% 3,27% -43,74% -14,38% 12,37% 11,03% 1,88% 23,40% 22,42%
marża brutto -55,61% -5,53% 0,72% -46,54% -15,67% 11,65% 9,91% 2,35% 23,62% 22,29%
marża netto -42,52% -4,71% 0,26% -47,78% -9,19% 9,83% 10,33% 1,74% 23,53% 21,42%

 

Za nami bardzo dobry kwartał spółki Patentus. Przychody firmy wyniosły w II Q 2023 roku do około 55,1 mln zł. Oznacza to wzrost przychodów o 67,7% r/r tj. o 22,2 mln zł.

 

W analizowanym półroczu 2023 roku przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów zwiększyły się o 104,62% i wyniosły 80 817 tys. PLN, a odpowiadające im koszty zwiększyły się o 61,57% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W efekcie zysk na sprzedaży brutto wykazał kwotę 22 112 tys. PLN. Zysk netto na koniec I półrocza 2023 roku wyniósł 17 855 tys. PLN. – raport za I półrocze 2023

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Aleksander Borzęcki, Analityk rynku akcji SII Aleksander Borzęcki, Analityk rynku akcji SII

Zwolennik inwestowania w wartość. Przez kilka lat zatrudniony w funduszu inwestycyjnym na stanowisku Analityka Inwestycyjnego. Uważa, że przy inwestowaniu nie należy kierować się emocjami, tylko zdrowym rozsądkiem. Pasjonat piłki nożnej i rynków finansowych.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie