Chat with us, powered by LiveChat

Grupa Enea podsumowuje pełen wyzwań rok 2022 – konsekwentna droga w kierunku neutralności klimatycznej

Źródło: media.enea.pl

Funkcjonując w trudnym i zmiennym otoczeniu rynkowym, w 2022 r. Grupa Enea wypracowała dobre wyniki finansowe i operacyjne, prowadząc transformację w kierunku firmy neutralnej klimatycznie i inwestując w rozwój odnawialnych źródeł energii. EBITDA osiągnęła w 2022 r. 2,22 mld zł, a zysk netto – blisko 119 mln zł. W omawianym okresie Enea przeprowadziła emisję akcji, dzięki której pozyskała ponad 750 mln zł na realizację projektów inwestycyjnych w obszarze dystrybucji i rozwoju OZE – kluczowych dla transformacji Grupy. W 2022 r. pracę rozpoczęły również pierwsze w Grupie Enea farmy fotowoltaiczne.

 

  • W 2022 r. Grupa Enea wytworzyła 26,2 TWh energii elektrycznej, notując nieznaczny spadek wolumenu produkcji r/r – o 0,7%.
  • Na zmniejszenie wartości EBITDA i zysku netto Grupy w 2022 r. główny wpływ miał wzrost kosztów surowca oraz rezerwa zawiązana w obszarze obrotu.
  • Nakłady inwestycyjne Grupy Enea wyniosły w 2022 r. 2,6 mld zł i wspierały rozwój Grupy we wszystkich kluczowych obszarach.

 

Paweł Majewski, prezes EneiPaweł Majewski, prezes Enei: – W trudnym czasie toczącej się wojny w Ukrainie należy przede wszystkim podkreślić rolę i znaczenie firm energetycznych w Polsce, których najważniejszym zadaniem jest stabilne i bezpieczne wytwarzanie oraz dostarczanie energii elektrycznej mieszkańcom naszego kraju. Konflikt wywołany przez Rosję potwierdził, że w nowoczesnej gospodarce energetyka jest częścią systemu bezpieczeństwa. W 2022 r. Enea nie tylko wypełniła ten obowiązek, ale i kontynuowała drogę transformacji energetycznej, która wspiera pełne uniezależnienie od surowców energetycznych z Rosji. Enea, jako firma odpowiedzialna społecznie wdrożyła Rządową Tarczę Solidarnościową, której najważniejszym celem jest ochrona Polaków przed skutkami drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej. Wszystko po to, by odbiorcy z grupy taryfowej G, a także samorządy, odbiorcy użyteczności publicznej oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie odczuły skutków kryzysu energetycznego.

 

Grupa Enea wypracowała w 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 2,22 mld zł, tj. o 1,32 mld zł mniej r/r (w 2021 r. EBITDA Grupy wynosiła 3,54 mld zł). Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł blisko 119 mln zł, wobec 1,8 mld zł w 2021 r. Na te wyniki wpływ miały nagłe i nieprzewidziane zdarzenia geologiczno-górnicze, utrudniające prowadzenie wydobycia w należącym do Grupy Enea Lubelskim Węglu Bogdanka. Przełożyło się to na wyniki obszarów wydobycia i wytwarzania. Na wzrost kosztów wpływ miały także dostawy węgla kamiennego spoza Grupy Enea. Dodatkowo, dynamiczna sytuacja na rynku energii oraz zmiany w otoczeniu regulacyjnym, spowodowały konieczność zawiązania w obszarze obrotu rezerwy w wysokości 368 mln zł, która wynikała z nieuwzględnienia w pełni szacowanych kosztów zakupu energii w zatwierdzonej pod koniec 2022 r. przez Prezesa URE Taryfie G oraz zastosowaniu zapisów ustawy o zamrożeniu cen energii i wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 30,1 mld zł i wzrosły r/r o 8,82 mld zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA ukształtował się na bezpiecznym poziomie 1,73. W ubiegłym roku Grupa przeznaczyła na inwestycje blisko 2,6 mld zł, głównie w obszarze dystrybucji.

 

Wypracowane w 2022 r. wyniki finansowe – EBITDA Grupy na poziomie 2,22 mld zł oraz wynoszący 119 mln zł zysk netto Grupy – odzwierciedlają zmienne uwarunkowania na rynku energii, które bezpośrednio wpływają na sytuację społeczną i gospodarczą. Mimo gwałtownych zmian w sektorze energetycznym i wielu wyzwań, które mają istotny wpływ na realizację naszej Strategii Rozwoju, niezmiennie koncentrujemy się na naszym nadrzędnym celu – zielonej zmianie. W 2023 r. kluczowe dla tego procesu jest przeniesienie naszych wytwórczych aktywów węglowych do NABE i sprzedaż pakietu akcji LW Bogdanka Skarbowi Państwa. Działania te są konieczne, by móc skutecznie pozyskiwać finansowanie na dynamiczną transformację Grupy Enea i budowę nowych OZE – zapowiedział Paweł Majewski, prezes Enei.

Dobre wyniki finansowe i operacyjne w trudnym otoczeniu rynkowym

Obszar wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 310,2 mln zł (spadek r/r o blisko 1,3 mld zł). Niższa EBITDA wynika głównie ze spadku wyniku w Segmencie Elektrowni Systemowych (r/r o 1,03 mld zł), co było spowodowane wzrostem kosztów węgla, przekładając się na spadek marży na wytwarzaniu, wzrostem kosztów stałych, a także spadkiem marży na Rynku Bilansującym. Na wynik EBITDA obszaru wytwarzania wpłynął również spadek wyniku Segmentu OZE, r/r o 243,4 mln zł, który wynikał ze wzrostu kosztów zużycia biomasy oraz spadku wolumenu produkcji ze źródeł odnawialnych. W 2022 r. Grupa Enea wytworzyła 26,2 TWh energii elektrycznej, notując nieznaczny spadek wolumenu produkcji o 0,7% r/r. Niższy r/r był wolumen produkcji energii ze źródeł odnawialnych, który wyniósł blisko 1,95 TWh, co spowodowane było planowanym remontem Zielonego Bloku w Elektrowni Połaniec. Sprzedaż ciepła wyniosła 7,1 PJ i spadła nieznacznie – o 1,3% r/r.

 

W obszarze dystrybucji wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 1,32 mld zł (spadek r/r o 64,2 mln zł). To efekt wyższego poziomu kosztów operacyjnych, przy jednocześnie wyższym poziomie zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższym wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. W 2022 r. Enea Operator dostarczyła 20,3 TWh usług dystrybucji odbiorcom końcowym. Do jej sieci przyłączonych zostało ponad 41 tys. źródeł odnawialnych (razem z mikroinstalacjami), a łączna liczba przyłączonych do sieci źródeł OZE wynosiła na koniec 2022 r. ponad 150 tys.

 

EBITDA obszaru obrotu wyniosła -76 mln zł. To wzrost r/r o 165,5 mln zł, który spowodowany był wyższym poziomem zrealizowanej marży na rynku detalicznym. Jednocześnie, odnotowano wzrost rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz niższy wynik z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO₂.

 

 

W 2022 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł ponad 23,7 TWh i był niższy r/r o 3,4%. W segmencie odbiorców biznesowych odnotowano spadek wolumenu sprzedaży paliwa gazowego o 685 GWh, przy zachowaniu poziomu wolumenu sprzedaży energii elektrycznej. W segmencie odbiorców indywidualnych odnotowano spadek wolumenu sprzedaży energii elektrycznej o 150 GWh, przy zachowaniu poziomu wolumenu sprzedaży paliwa gazowego. Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w 2022 r. wzrosły w stosunku do 2021 r. o 4,6 mld zł, co odzwierciedla gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej i paliwa gazowego na rynku hurtowym. Zwiększeniu uległy przychody ze sprzedaży w segmencie biznesowym oraz w segmencie odbiorców indywidualnych.

 

W 2022 r. w obszarze wydobycia spółka Lubelski Węgiel Bogdanka zrealizowała plan produkcyjny i sprzedaż na poziomie 8,4 mln ton. Skonsolidowane przychody GK LW Bogdanka wyniosły w tym okresie 2,45 mld zł, EBITDA: 610 mln zł, zysk operacyjny: 200,3 mln zł, a zysk netto: 176 mln zł. Łącznie wykonano nieco ponad 33 km robót chodnikowych. W samym IV kwartale produkcja osiągnęła poziom 1,24 mln ton. Średni uzysk na koniec 2022 r. wyniósł 66,2%, wobec 69,4% przed rokiem.

Bezpieczne finansowanie transformacji Grupy Enea i inwestycje w OZE

W 2022 r. Enea z sukcesem przeprowadziła proces podwyższenia kapitału, pozyskując ponad 750 mln zł na finansowanie programu inwestycyjnego Grupy. Emisja akcji umożliwia realizację jednego z kluczowych kierunków Strategii Rozwoju Grupy, a pozyskane środki są przeznaczane na inwestycje w obszarze dystrybucji, w tym na wsparcie rozwoju OZE i inteligentnych sieci energetycznych.

 

Na początku 2022 r. Grupa uruchomiła w Pile nowe, warte blisko 50 mln zł, źródło kogeneracyjne oparte o trzy silniki gazowe i kolektory słoneczne, którego działanie przekłada się na redukcję zużycia węgla w systemie ciepłowniczym miasta. Nowe źródło zwiększyło udział ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji z 32% do 51,4%, a pilski system ciepłowniczy stał się systemem efektywnym energetycznie. Pracę rozpoczęły również pierwsze w Grupie elektrownie fotowoltaiczne: w Jastrowiu (woj. wielkopolskie), Likowie (woj. zachodniopomorskie), Lubnie (woj. lubuskie). Kolejne projekty PV osiągnęły gotowość do rozpoczęcia działań inwestycyjnych w bieżącym roku.

 

Trwają prace przy projekcie budowy bloków energetycznych w technologii CCGT w Elektrowni Kozienice, które mają odtworzyć moc bloków klasy 200 MW. Enea ELKOGAZ, spółka celowa zajmująca się projektem, ogłosiła postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na budowę bloków CCGT. Nowe niskoemisyjne źródła będą stabilizowały rozwijające się OZE w początkowej fazie dążenia Grupy Enea do neutralności klimatycznej oraz zapewniały bezpieczeństwo dla systemu elektroenergetycznego i klientów.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie