Chat with us, powered by LiveChat

Omówienie wyników Grupy PZU za 2022 r.

Temat czatu: Omówienie wyników Grupy PZU za 2022 r.

Data: piątek, 31 marca, godz. 13:00

 

PZU

 

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Tomasz Kulik

Tomasz Kulik – CFO Grupy PZU. Członek Zarządu PZU od 14 października 2016 roku oraz PZU Życie od 19 października 2016 roku.

Absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej. Uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu Illinois oraz ukończył program Warsaw - Illinois Executive MBA. Członek The Association of Chartered Certified Accountants oraz absolwent Advanced Management Program w Harvard Business School w Bostonie. Z rynkiem finansowym związany od początku swojej ścieżki zawodowej, gdzie sprawował wiele funkcji w instytucjach regulowanych sektora ubezpieczeń, bankowości oraz asset management.

 

Z Grupą PZU związany od 2012 roku, gdzie pełni funkcję Dyrektora Finansowego Grupy oraz członka zarządu nadzorującego obszar finansów, inwestycji, zarządzania kapitałowego i relacji inwestorskich. Wcześniej przez długi czas związany z Grupą Aviva (d. Commercial Union). Dodatkowo jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej TFI PZU SA.

 

Grupa PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największym w Polsce i Europie Środkowo- Wschodniej konglomeratem finansowym. Na czele Grupy stoi PZU, który ma status podmiotu wiodącego w konglomeracie. Tradycje PZU sięgają 1803 roku, kiedy na ziemiach polskich powstało pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe. PZU jest spółką publiczną. Akcje PZU od 2010 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od swojego debiutu na parkiecie, PZU wchodzi w skład indeksu największych spółek WIG20. Jest w czołówce najwyżej wycenianych i najbardziej płynnych spółek polskiej giełdy. Od 2019 roku akcje PZU są notowane także w indeksie zrównoważonego rozwoju WIG ESG. Głównym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa, który posiada 34,19% akcji.

 

Grupa cieszy się zaufaniem 22 milionów klientów i działa w pięciu krajach. Oferuje produkty i usługi klientom indywidualnym, małym i średnim firmom oraz dużym podmiotom gospodarczym. Głównym, pod względem skali i liczby klientów, rynkiem działalności Grupy PZU jest Polska. Należące do Grupy spółki zależne odgrywają istotną rolę także w Litwie, Łotwie, Estonii i Ukrainie.

 

PZU to najbardziej rozpoznawalna marka ubezpieczeniowa w Polsce. Spontanicznie wymienia ją 82% Polaków. Wspomagana znajomość marki jest na poziomie 99%.

 

Spółki Grupy oferują nie tylko ubezpieczenia na życie, majątkowe i zdrowotne, ale także produkty bankowe, inwestycyjne, emerytalne i usługi medyczne. W ramach partnerstw strategicznych świadczą także usługi assistance dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Fundamentem działalności jest zaufanie klientów. Grupa stawia klienta w centrum uwagi i integruje wokół niego wszystkie obszary działalności. Pozwala to na oferowanie coraz bardziej spersonalizowanych, elastycznych i kompleksowych produktów i usług dopasowanych do potrzeb coraz bardziej wymagającego klienta, na każdym etapie jego życia prywatnego i zawodowego oraz w odpowiednim dla niego miejscu i czasie.

 

Strategiczną ambicją Grupy jest rozwój ekosystemów, które będą dostarczać kompleksowych rozwiązań, zarówno dla klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych. Stworzą one nowe możliwości budowania długotrwałych relacji z klientem m.in. dzięki nowym interakcjom z klientem w różnych obszarach jego życia. Kluczowymi elementami które przyczyniają się do budowy trwałej przewagi technologicznej w zintegrowanej obsłudze klienta będą dalsza digitalizacja, wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI), Big Data oraz zaawansowanej analityki, a także mobilność i omnikanałowość. Transformację technologiczną wspomagać będzie wykorzystanie chmury obliczeniowej.

 

PZU oferuje swoim klientom największą sieć sprzedażowo-obsługową spośród wszystkich działających w Polsce ubezpieczycieli. Obejmuje ona: 409 placówek, 9,7 tys. agentów na wyłączność i agencji, 3,2 tys. multiagencji, ponad 1 tys. brokerów ubezpieczeniowych oraz elektroniczne kanały dystrybucji. W ramach bancassurance i partnerstw strategicznych Grupa PZU współpracuje z 12 bankami i 20 partnerami strategicznymi.

 

W krajach bałtyckich, w ubezpieczeniowa sieć dystrybucji składa się z 660 agentów, 20 multiagencji i 455 brokerów. PZU współpracuje również z 6 bankami i 13 partnerami strategicznymi. W Ukrainie produkty ubezpieczeniowe są dystrybuowane za pośrednictwem blisko 400 agentów oraz we współpracy z 26 multiagencjami, 35 brokerami oraz 10 bankami.

 

Grupa PZU prowadząc działalność na ogromną skalę ma świadomość swojego wpływu na dobrostan społeczeństwa, partnerów biznesowych, klientów, inwestorów, pracowników, a także na środowisko naturalne.

 

Chcąc tworzyć odpowiedzialną organizację Grupa PZU w swojej strategii mocno akcentuje czynniki ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). Priorytetem dla Grupy będzie wypracowywanie korzyści dla akcjonariuszy i klientów w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Sukces Grupy PZU będzie budowany w oparciu o nowoczesne modele biznesowe szeroko uwzględniające kryteria ESG wyznaczając standardy w tym zakresie na rynku finansowym. Takie podejście pozwoli na podejmowanie decyzji wspierających zrównoważony rozwój zarówno w zakresie oferowanych produktów, współpracy z partnerami biznesowymi, dbałości o dobrostan pracowników i lokalnych społeczności, jak i budowie przywództwa opartego o wartości.

 

Grupa wspiera rozwój niskoemisyjnej gospodarki, dba o sprawiedliwą transformację energetyczną, zachęca lokalne społeczności do zrównoważonego i bezpiecznego stylu życia, tworzy nowoczesną organizację zarządzaną w sposób odpowiedzialny. Dzięki tym i wielu innym inicjatywom Grupa PZU ma ambicje stać się zaufanym partnerem zielonej transformacji, najlepszym pracodawcą na rynkach, na których działa oraz zapewnić całemu społeczeństwu lepszą jakość życia.

 


Zapis czatu inwestorskiego

 


 

Grupa PZU: Dzień dobry, zapraszamy do zadawania pytań, za chwilę rozpoczniemy.

 

Arek: PZU odnotowało wzrost skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki. Jakie czynniki są odpowiedzialne za ten rezultat?

 

Tomasz Kulik: Jest wiele czynników które stoją za wzrostem wyniku skonsolidowanego. Cieszy fakt, że jest to głównie wzrost biznesu oparty na zdrowych fundamentach i wzrost udziału rynkowego. Rozszerzyliśmy skalę działania, składka przypisana wzrosła o 6,5% r/r, głównie za sprawą ubezpieczeń pozakomunikacyjnych i autocasco, ale również, zwłaszcza w ostatnim kwartale, notowaliśmy przyrost składki również w ubezpieczeniach życiowych. Odnotowaliśmy poprawę rentowności w ubezpieczeniach życiowych, bardzo dobrą rentowność na ubezpieczeniach majątkowych, wysoki wzrost na portfelu inwestycyjnym i porównywalną kontrybucję banków do naszego wyniku.

 

Serek: Jak zarząd PZU ocenia wyniki za 2022 rok?

 

Tomasz Kulik: Oceniamy wyniki PZU bardzo dobrze. W ujęciu bezwzględnym, ale również biorąc pod uwagę dynamiczne otoczenie z którym został skonfrontowany cały sektor finansowy w 2022 roku. Wypracowaliśmy rekordowy przypis składki na poziomie 26,7 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 mld zł, tj. 6,5% rok do roku. Zysk netto wyniósł 3,374 mld zł, czyli tylko 1% poniżej naszego celu strategicznego na rok 2024. Przełożyło się to na zwiększenie zwrotu na kapitale własnym do poziomu 19,5%.

 

Serek: Jak na tle dobrych wyników grupy, wypada segment bankowy spółki?

 

Tomasz Kulik: Segment bankowy w 2022 roku utrzymał swoją kontrybucję do wyniku Grupy PZU, stało się tak pomimo wysokich kosztów regulacyjnych z jakimi przyszło nam się mierzyć w 2022 roku. Były to koszty bankowego Systemu Ochrony, wakacji kredytowych oraz rezerw na ryzyko prawne. W czwartym kwartale 2022 roku wpływ wyniku banków na cały wynik Grupy wyniósł 297 mln zł i wzrósł o prawie 70% rok do roku. Głównym czynnikiem był tu wzrost wyniku odsetkowego.

 

Mirek: Jak na segment bankowy spółki wpłynęły podwyżki stóp procentowych, z którymi mieliśmy do czynienia w 2022 roku?

 

Tomasz Kulik: Podwyżki stóp procentowych są z jednej strony korzystne dla biznesu bankowego ponieważ, ze względu na strukturę i charakterystykę aktywów i pasywów bankowych wpływają na wzrost marży odsetkowej, która przekłada się na wyższy wynik. W 2022 roku nie było to jednak tak proste przełożenie, ponieważ przyszło nam się mierzyć z istotnymi dodatkowymi kosztami. Były to koszty bankowego Systemu Ochrony, wakacji kredytowych oraz rezerw na ryzyko prawne. Warto również pamiętać, że rosnące stopy procentowe mogą również ograniczać popyt na kredyty w dłuższym terminie, oraz wpływać na wzrost kosztów ryzyka ponieważ rośnie koszt obsługi kredytów.

 

kiki: PZU śmiało można nazwać spółką dywidendową. Jakie w związku z tym są plany dywidendowe firmy?

 

Tomasz Kulik: Chcemy pozostać spółką dywidendową. Będziemy działać zgodnie z naszą polityką, która przewiduje wypłatę od 50-80% naszego skonsolidowanego zysku netto. Co do planów dywidendowych na najbliższy rok, nie chciałbym się dzisiaj wypowiadać, jest to decyzja i propozycja całego Zarządu – podzielimy się nią z Państwem – tradycyjnie odpowiednio wcześnie przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

 

Marek S.: Zysk netto grupy PZU w czwartym kwartale był o prawie ⅕ wyższy od oczekiwań rynkowych. Czy zarząd spodziewał się tak dobrych rezultatów?

 

Tomasz Kulik: PZU, PZU Życie i wszystkie pozostałe spółki Grupy PZU przez cały rok pracują aby takie wyniki osiągnąć. W sposób ciągły, udoskonalamy naszą ofertę produktów ubezpieczeniowych, inwestycyjnych, zdrowotnych i bankowych. Zmieniamy nasze procesy związane ze sprzedażą i obsługą szkód, cieszymy się, że doceniają to nasi klienci coraz częściej wybierając ofertę PZU, co przekłada się na wzrost naszej składki przypisanej, i innych parametrów mierzących skalę działalności – przychodów z filaru zdrowie, aktywów pod zarządzaniem TFI. Wyniki czwartego kwartału oraz całego roku są odzwierciedleniem rosnącej sprzedaży, przy zachowaniu dobrej rentowności tego wzrostu.

 

Ag2a: Czy przewidujecie Państwo inflacyjny wzrost składek za oferowanie ubezpieczenia w tym roku?

 

Tomasz Kulik: W przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych OC nie obserwujemy takiej bezpośredniej korelacji. Przez cały 2022 rok, kiedy w Polsce trwała wysoka inflacja, ceny ubezpieczeń OC pozostawały na niskich poziomach. Było to spowodowane niższą częstością szkód, ze względu na upowszechnienie się modelu pracy hybrydowej, wprowadzenie wyższych kar za naruszenia drogowe, prawdopodobnie też ze względu na wyższe ceny paliwa. Co do ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, tutaj również nie ma automatyzmu – często wzrostowi wartości składnika majątku, który jest przedmiotem ubezpieczenia nie towarzyszy bezpośredni wzrost sumy ubezpieczenia, a wiec i składek.

 

pioter: Który segment ubezpieczeń zdaniem zarządu będzie najbardziej perspektywiczny w 2023 roku?

 

Tomasz Kulik: W 2022 rok najszybciej rósł segment ubezpieczeń pozakomunikacyjnych, a w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych – autocasco. Ten trend powinien się utrzymać pod warunkiem braku istotnego spowolnienia gospodarczego, które w naturalny sposób, chociaż z opóźnieniem zwykle wpływa na dynamikę sprzedaży ubezpieczeń tzw. dodatkowych. Pod koniec 2022 roku mocno rosły również ubezpieczenia życiowe, w tym zwłaszcza te z elementem inwestycyjnym dające możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu przez okres 2-3 lat. Jeśli stopy utrzymają się na podobnym poziomie, ten trend również powinien być kontynuowany.

 

Misiek: Jak ocenia Pan rozwój PPK oferowanego przez PZU?

 

Tomasz Kulik: Bardzo dobrze. Aktywa PPK to już 2,4 mld, co stanowi prawie 80% wzrostu rok do roku. Mamy pierwszej miejsce w rynku PPK pod względem liczby pozyskanych firm i drugie miejsce z udziałem ponad 20% pod kątem wartości zebranych aktywów.

 

Jurcix: W sprawozdaniu za 2022 rok widocznie wzrosły koszty odsetkowe. Jak w związku z tym spółka radzi sobie z wyższymi stopami procentowymi w polskiej gospodarce?

 

Tomasz Kulik: Wzrost kosztów odsetkowych widocznych w sprawozdaniu skonsolidowanym, bo rozumiem, że o tym mowa, to główne wynik wyższego oprocentowania płaconego przez banki ich depozytariuszom. Banki równocześnie mają wyższy przychody odsetkowe, na tą linię również działa wzrost stóp procentowych. Efektem netto tych dwóch wpływów jest wzrost marży odsetkowej banków. Koszty odsetkowe to również koszt długu podporządkowanego samego PZU, który jest skorelowany z wysokością stopy WIBOR i jest to również konsekwencja jej wzrostu. Wysoka rentowność podstawowego biznesu PZU sprawia, że nie obawiamy się wzrostu kosztów naszego finansowania dłużnego.

 

Radek: Czy Grupa PZU nadal posiada pakiet akcji PKN Orlen? Jakie są z plany z nim związane?

 

Tomasz Kulik: Nie chcemy wypowiadać się na temat naszych planów związanych z pakietem akcji PKN Orlen. Tak jak informowaliśmy wcześniej, jest to jedna z pozycji w naszym portfelu inwestycyjnymi i zwykle nie dzielimy się informacjami związanymi z indywidualnymi papierami wartościowymi, które tworzą nasz portfel.

 

Krzysztof: Jakich wyników w 2023 roku spodziewa się zarząd Grupy PZU? Czy jest jeszcze przestrzeń do wzrostów.

 

Tomasz Kulik: Nie podajemy prognoz na 2023 rok. Natomiast będziemy pracować nad tym, aby, tak jak to było do tej pory zwiększać wartość dla naszych akcjonariuszy.

 

Franek: Na ile wzrost składki przypisanej brutto w 2022 roku wynika ze wzrostu cen ubezpieczeń, a na ile ze zwiększenia liczby klientów?

 

Tomasz Kulik: Nie widać istotnego wzrost cen ubezpieczeń, zwłaszcza w segmencie OC. Tutaj ceny rynkowe były praktycznie bez zmian. Jeśli chodzi o segment autocasco, to tutaj notowaliśmy wysoką dynamikę liczby ubezpieczeń przy jednoczesnym wzroście średniej składki wskutek rosnącej wartości pojazdów przekładającej się na wzrost sum ubezpieczenia.

 

Mikołaj Wawrzyniec: Dzień dobry, jakie działania obecnie prowadzi PZU w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu?

 

Tomasz Kulik: PZU prowadzi wiele takich działań, m.in. projekt Dobra Drużyna, który propaguje zdrowy styl życia i promuje aktywność fizyczną dzieci i młodzieży, rozwijamy też inne programy prewencyjne, których celem jest zmniejszenie postpandemicznej „luki zdrowotnej” oraz promowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki. Sponsorujemy polski sport (Igę Świątek). Zaoferowaliśmy pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy. Już od pierwszych dni wojny poza pomocą rzeczową i finansową, sfinansowaliśmy 54 tys. polis 30dniowego OC granicznego dla uchodźców ukraińskich wjeżdżających do Polski. Aktywnie włączmy się w zieloną transformację gospodarki, m.in. angażujemy się w finansowanie budowy farm wiatrowych oraz oferujemy eko-produkty ubezpieczeniowe.

 

Łukasz S.: Jaką wysokość całkowitego przypisu składki brutto Grupa PZU przewiduje na koniec 2023 roku?

 

Tomasz Kulik: Nie podajemy prognoz poszczególnych linii naszego wyniku.

 

Billy: Czy planujecie Państwo kolejne przejęcia, które pozwolą rozwijać ofertę PZU Zdrowie?

 

Tomasz Kulik: W PZU Zdrowie rośniemy zarówno organicznie jak i przez przejęcia. Cały czas pracujemy nad zwiększeniem pokrycia geograficznego, dodawaniem dodatkowych usług oraz podnoszeniem ich jakości. Stąd wzrost tego filaru biznesowego.

 

luka: Czy w związku ze spowolnieniem gospodarczym i ograniczeniem konsumpcji, spodziewacie się zmniejszonego zainteresowania Państwa ofertą?

 

Tomasz Kulik: Historycznie można było zaobserwować, że spowolnienie gospodarcze w pewnym stopniu wpływało negatywnie na zainteresowanie tzw. ubezpieczeniami dobrowolnymi, dodatkowymi. Jednak zwykle ten wpływ był odłożony w czasie, ze względu chociażby na długość trwania polis. Czy tak będzie tym razem – zależy od tego na ile zjawisko spowolnienia wystąpi i jaki będzie miało wymiar.

 

Karol O.: Co Państwo sądzą o pomyśle elektronicznych walnych zgromadzeń akcjonariuszy?

 

Tomasz Kulik: Nie zdecydowaliśmy się na wprowadzenie eWZ. Akcjonariusze PZU mogą natomiast oglądać (w czasie rzeczywistym w Internecie) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku eWZ, w ocenie PZU istnieje wiele czynników natury technicznej oraz prawnej, które mogą wpłynąć na prawidłowy przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. Wątpliwości prawne dotyczą możliwości identyfikacji akcjonariuszy i badania legitymacji uczestników WZA. Ryzyko wystąpienia problemów technicznych, np. z połączeniem internetowym lub potencjalną zewnętrzną ingerencją w systemy informatyczne, może zaburzyć prace Walnego Zgromadzenia oraz wywołać wątpliwości wobec skuteczności uchwał podejmowanych w jego trakcie.

 

Pati: Jak wygląda sytuacja Państwa działalności na Ukrainie. Czy zostanie ona wygaszona?

 

Tomasz Kulik: Reagujemy na bieżąco, adekwatnie do wydarzeń. Nie przewidujemy zmian dotyczących naszej obecności w Ukrainie.

 

Agnieszka: Jak zarząd PZU ocenia współpracę sponsorską z Igą Świątek? Jak to wygląda pod kątem ekwiwalentu reklamowego?

 

Tomasz Kulik: Bardzo dobrze. W czasie już dwuletniej współpracy osiągnęliśmy znakomite efekty mediowe, w pełni wypełniając założone cele PZU.

 

Konrad D.: Jakie inwestycje zamierza poczynić spółka w 2023 roku?

 

Tomasz Kulik: W naszej strategii na rok 2024 informowaliśmy, że będziemy głownie inwestować w – ogólnie ujmując – w cyfryzację procesów i innowacje w naszej Grupie. Stale rozwijamy również sieć PZU Zdrowie.

 

Fifi: Według sprawozdania, koszty pracownicze w 2022 roku wyniosły 4 977 mln złotych i były wyższe niż przed rokiem. Czy spółka boryka się z presją na wzrost wynagrodzeń?

 

Tomasz Kulik: Tak, informowaliśmy już o tym w sprawozdaniu. Wskaźnik kosztów w PZU i PZU Życie wzrósł rok do roku, ponieważ funkcjonujemy na tym rynku, dotyczą nas również takie zjawiska jak presja płacowa. Rosną wynagrodzenia, natomiast to co jest pozytywne to fakt, że częściowo wzrost wskaźnika kosztów jest kompensowany przez wzrost naszych przychodów.

 

Fifi: Jak wakacje kredytowe wpłynęły na funkcjonowanie będących w grupie PZU banków?

 

Tomasz Kulik: Przyczyniły się mocno do wzrostu kosztów funkcjonowania banków. W Banku Pekao było to prawie 2 mld zł, a w Alior Bank – pół miliarda zł.

 

OpAs - Anonim: Jak na tle krajów zachodnioeuropejskich wypada polski rynek ubezpieczeniowy? Czy są istotne różnice?

 

Tomasz Kulik: Pod względem zakresu oferty produktowej nie ma. Jednak w strukturze polskiego rynku dominują ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe (ok. 68% rynku), a najwięcej składki przypisanej brutto generują polisy komunikacyjne. Udział ubezpieczeń na życie w sumie przypisu polskiej składki brutto (ok. 32%) jest z kolei mniejszy od europejskiej średniej. W 2021 roku przeciętny Polak na ubezpieczenie wydał w przeliczeniu około 5 razy mniej niż statystyczny mieszkaniec Europy. Wskaźnik penetracji ubezpieczeń pokazujący relację składki przypisanej brutto do PKB pozostaje w Polsce poniżej średniej dla Europy. W 2021 roku wynosił 2,5%, podczas gdy średnia dla Europy to 4,9%.

 

Tomasz Kulik: Bardzo dziękuję za interesujące pytania. Do zobaczenia na kolejnym czacie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie