Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek z mocnymi wynikami za 4Q22 (plus materiał wideo) – LiveChat, Mercor i więcej

Skomentuj artykuł
© Monster Ztudio - stock.adobe.com

Wraz z początkiem sezonu wynikowego zwracamy uwagę na wybrane spółki, które już opublikowały dane finansowe za IV kw. 2022 roku.

 

Co zawiera niniejszy materiał analityczny?

 

1. Analizę wideo trzech spółek: Mercor i LiveChat Software + 1 bonusową analizę spółki
2. Analizę LiveChat oraz Mercor w formie opisowej
3. Analizę 3 spółek dostępną po zalogowaniu, wyłącznie dla Członków SII z rozszerzoną składką

Analiza wideo Mercor i LiveChat Software (+ bonus)

Poniżej prezentujemy nagranie z omówieniem wyników spółek Mercor i LiveChat Software oraz jednej dodatkowej spółki.

 

 

Mercor

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Mercor za ostatnie kwartały.

 

 Wybrane dane finansowe

(tys. zł)

2020/2021 2021/2022 2022/2023 
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Przychody ze sprzedaży 96 862 92 862 104 847 125 647 128 616 136 919 135.010 166.980 167.286
Wynik brutto na sprzedaży 27 224 22 046 26 057 30 615 29 334 30 805 37 168 40 940 43 254
Wynik na sprzedaży 10 979 4 414 10 019 11 648 10 355 10 620 17 235 18 269 19 391
Wynik operacyjny 10 909 3 357 11 139 11 889 10 205 10 801 16 923 18 102 19 915
Wynik brutto 10 202 2 628 10 232 11 545 9 655 9 356 14 728 15 296 17 453
Wynik netto 8 782 2 484 8 355 9 449 7 296 7 379 11 096 12 116 13 615
Wynik netto PD 7 844 2 331 7 732 8 697 6 621 6 739 10 740 10 154 11 586
 
Marża brutto na sprzedaży 28,1% 23,7% 24,9% 24,4% 22,8% 22,5% 27,5% 24,5% 25,9%
Marża na sprzedaży 11,3% 4,8% 9,6% 9,3% 8,1% 7,8% 12,8% 10,9% 11,6%
Marża operacyjna 11,3% 3,6% 10,6% 9,5% 7,9% 7,9% 12,5% 10,8% 11,9%
Marża brutto 10,5% 2,8% 9,8% 9,2% 7,5% 6,8% 10,9% 9,2% 10,4%
Marża netto 9,1% 2,7% 8,0% 7,5% 5,7% 5,4% 8,2% 7,3% 8,1%

Rok obrotowy spółki zaczyna się w kwietniu i kończy w marcu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Przychody Grupy Mercor wyniosły 167,3 mln zł w III kw. roku obrotowego 2022/2023, co oznacza wzrost o 30,1% rdr. Przychody ze sprzedaży produktów wzrosły o 27,6% rdr., do 150 mln zł, a przychody ze sprzedaży towarów i materiałów o 56,2% rdr., do 17,3 mln zł. W strukturze geograficznej istotny wzrost odnotowano na największym rynku, tj. w Polsce o 22,3% rdr., do 78,5 mln zł. Bardzo mocno wzrosły także przychody z Rosji (gdzie działa jedna ze spółek zależnych, przychody 18 mln zł wobec 12,7 mln zł rok wcześniej), a także w kategorii Pozostałe (27,8 mln zł wobec 9,9 mln zł przed rokiem). Grupa już wcześniej zwracała uwagę, że wzrost przychodów udaje się uzyskać przy jednoczesnym wzroście portfela zamówień. Spółka mocno rozpoczęła 2023 rok, gdyż zamówienia w styczniu wyniosły 57,7 mln zł, co było jednym z najlepszych miesięcy w historii, a jednocześnie oznaczało istotną poprawę rdr. na poziomie 84%.

 

Rentowność grupy uległa poprawie kolejny kwartał z rzędu. Warto przy tym zwrócić uwagę, że marże poprawiły się także w relacji kw/kw, choć przychody były na podobnym poziomie (około167 mln zł). Pierwsza marża wyniosła 25,9% wobec 24,5% kwartał wcześniej i 22,8% rok wcześniej. Marża spółki waha się w zależności od struktury geograficznej sprzedaży, a także oferty produktowej i może ona podlegać naturalnym wahaniom. Warto jednak zauważyć, że jest ona istotnie wyższa niż w roku obrotowym  2021/2022. Powyższe miało pozytywny wpływ również na niższe poziomy rachunku wyników – zysk na sprzedaży wyniósł 19,4 mln zł (+87,3% rdr.) przy marży 11,6% (wobec 8,1% rok wcześniej), a zysk netto 13,6 mln zł (+80,8% rdr.) przy marży 8,1% (wobec 5,7% rok wcześniej). Zysk netto podmiotu dominującego sięgnał 11,6 mln zł, a za ostatnie cztery zaraportowane kwartały było to 39,2 mln zł.

 

Pod koniec lutego Mercor poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie podatku dochodowego za rok podatkowy 2012/2013. Wyrok nie jest prawomocny. Sprawa dotyczy rozliczenia straty podatkowej i wykazaną nadpłatą podatku dochodowego za ten okres w kwocie 5,1 mln zł.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Miesięczne zamówienia (tys. zł)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%) Wynik netto podmiotu dominującego (tys. zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

LiveChat Software

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy LiveChat Software za ostatnie kwartały.

 

 Wybrane dane finansowe

(tys. zł)

2020/2021 2021/2022 2022/2023 
3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
Przychody ze sprzedaży 46 220 48 052 48 909 55 659 56 130 61 817 66 780 74 512 85 900
Wynik brutto na sprzedaży 39 154 41 794 41 004 50 470 47 482 51 431 56 764 65 076 73 370
Wynik operacyjny 27 955 29 467 28 074 35 769 31 976 32 247 38 705 42 552 50 930
Wynik brutto 28 016 29 432 28 460 35 367 31 499 32 616 38 738 42 436 50 813
Wynik netto 26 206 27 515 26 612 32 682 29 423 30 306 36 014 39 674 47 185
 
Marża brutto na sprzedaży 84,7% 87,0% 83,8% 90,7% 84,6% 83,2% 85,0% 87,3% 85,4%
Marża operacyjna 60,5% 61,3% 57,4% 64,3% 57,0% 52,2% 58,0% 57,1% 59,3%
Marża brutto 60,6% 61,3% 58,2% 63,5% 56,1% 52,8% 58,0% 57,0% 59,2%
Marża netto 56,7% 57,3% 54,4% 58,7% 52,4% 49,0% 53,9% 53,2% 54,9%

Rok obrotowy spółki zaczyna się w kwietniu i kończy w marcu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Rok 2022 dla LiveChat stał pod znakiem zmian w cennikach wszystkich produktów, przy czym III kw. roku obrotowego 2022/2023 to wprowadzenie nowych cenników również dla bazy obecnych klientów (nie tylko podwyżki cen, ale też zmiana formy sprzedaży z pay per seat na pay per agent). Rynek mógł obawiać się reakcji klientów na podwyżkę (na koniec 2022 roku liczba płacących klientów produktu LiveChat wyniosła36.850 a ChatBot 2.625). Jak zwróciłwa uwagę spółka w raporcie wskaźnik churn wyniósł w listopadzie ubiegłego roku około 4%, w grudniu i styczniu był niższy, jednak wciaż przekraczał historyczną średnią wartość około 3%. W trakcie konferencji przedstawiciele spółki dodali, że w grudniu zmiana netto klientów była już dodatnia.

 

Zmiana cennika pozytywnie przełożyła się na wyniki finansowe grupy. Szczególnie warto zwrócić uwagę na wskaźnik MRR, który wyniósł 6,35 mln dolarów i był o 29,3% wyższy niż w poprzednim kwartale. Z kolei ARPU produktu LiveChat wyniosło 160,7 dolarów na koniec grudnia wobec  121,2 doalrów na koniec września 2022 roku. W efekcie w III kw. roku obrotowego 2022/2023 przychody grupy wyniosły 85,9 mln zł (+53% rdr.), zysk operacyjny 50,9 mln zł (+59,3% rdr.), a zysk netto 47,2 mln zł (+60,4% rdr.). Zysk netto za ostatnie cztery kwartały to 153,2 mln zł.

 

Odnosząc się do wyników warto zwrócić uwagę, że były one nieco słabsze od konsensusu analityków publikowanego przez PAP. LiveChat to duża spółka, która ma dość dobre pokrycie analityczne i jest wyceniana na relatywnie wysokich wskaźnikach (C/Z obecnie to około 24). Sentyment do walorów w istotnym stopniu może zatem wyznaczać to, jak duża jest rozbiieżność między oczekiwaniami rynku a publikowanymi przez spółkę wynikami.

 

Z komentarzy w sprawozdaniu spółki zwracamy uwagę na te odnoszące się do spowalniającego tempa pozyskiwania nowych klientów, a także rozwoju technologii AI i jej potencjalnego wykorzystania na potrzeby grupy.

 

W II i III kwartale zanotowano spadek tempa pozyskiwania nowych klientów, co – w opinii Zarządu – może być związane przynajmniej częściowo z sytuacją makroekonomiczną globalnej gospodarki.

 

Czynnikiem, który może mieć istotny wpływ na otoczenie biznesowe Grupy w kolejnych kwartałach może być rozwój technologii AI (sztuczna inteligencja). Grupa prowadzi prace nad wprowadzeniem kolejnych funkcjonalności opartych na technologii AI (w tym również wykorzystujących rozwiązania dostawców zewnętrznych) do swoich produktów. Celem Grupy jest zapewnienie w ten sposób większej wartości swoim klientom, co powinno się też przełożyć na dalszy rozwój Grupy i wzrost wyników finansowych LiveChat Software. Jednocześnie jednak, szybkie zmiany technologiczne na rynku mogą stanowić zagrożenie dla pozycji rynkowej Grupy, jeśli nie zdoła się do nich skutecznie przystosować.

 

W lutym 2023 r. LiveChat Inc. podpisała umowę DPA (Data Processing Agreement) i zaakceptowała warunki świadczenia usług przez firmę OpenAI, co umożliwia komercyjne wykorzystanie technologii tej spółki z zakresie AI w produktach oferowanych przez Grupę LiveChat Software. Jeszcze w lutym funkcjonalności wykorzystujące technologię dostarczaną przez firmę OpenAI wprowadzono do produktów: HelpDesk, KnowledgeBase, OpenWidget i ChatBot. Funkcjonalności te udostępniono klientom lub znajdują się one na ostatnim etapie testów wewnętrznych (co oznacza, że są wykorzystywane w tych produktach przez Spółkę w komunikacji z jej klientami).

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik operacyjny (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

MRR (tys. zł) i zmiana kw/kw (%)  
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Pozostałe 3 z 5 analiz, po zalogowaniu, dostępne są tylko dla członków SII

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie