Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Grupy Tauron. „Sprzedaż Tauron Wydobycie jest posunięciem korzystnym”

Skomentuj artykuł

Pod hasłem wyników finansowych za trzeci kwartał odbył się czat inwestorski Grupy Tauron, zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Oprócz wyników, dyskutowano również na temat sprzedaży spółki Tauron Wydobycie, a także inwestycji w OZE. Na pytania inwestorów odpowiadał Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów Grupy Tauron.

 

Tauron Polska Energia odnotował 232 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2022 roku. W tym kontekście inwestor pytał o czynniki, jakie wywołały stratę, przy wyższych w ujęciu rocznym przychodach.

 

- Należy wskazać, że zanotowaliśmy 55 proc. wzrost kosztów sprzedanych materiałów towarów i usług, przewyższający dynamikę wzrostu przychodów. Rosły koszty zużycia materiałów i energii, koszty obowiązku umorzenia uprawnień do emisji CO2, koszty świadczeń pracowniczych, koszty usług obcych, co było efektem sytuacji rynkowej. Główny wpływ na osiągnięte wyniki miał przede wszystkim postój bloku 910 MW w Jaworznie, który skutkował koniecznością dokonywania odkupów energii na rynku giełdowym na potrzeby realizacji zawartych przez Grupę Tauron kontraktów w okresie najwyższych cen na rynku - mówił Wojciech Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów Tauronu.

 

Dodatkowo, według informacji przekazanej podczas czatu, obecnie blok 910 MW w Jaworznie pracuje stabilnie.

Sprzedaż kopalń

Duża część pytań inwestorów dotyczyła sprzedaży spółki Tauron Wydobycie.

 

Na pytanie o opłacalność transakcji wiceprezes Surma odpowiedział: Z punktu widzenia Grupy Tauron sprzedaż Tauron Wydobycie jest posunięciem korzystnym. Utrzymujące się wysokie ceny węgla są bezpośrednim następstwem rosyjskiej agresji w Ukrainie i wywołanego przez Rosję kryzysu energetycznego w Europie powodują krótkoterminowe dobre wyniki obszaru Wydobycie i jest to sytuacja wyjątkowa. Na transakcję trzeba spojrzeć z innej perspektywy. Segment wydobywczy jest obarczony stałym ryzykiem zmiennych warunków górniczo-geologicznych, jak i koniecznością regularnego przezbrajania ścian w celu uzyskania dostępu do kolejnych zasobów, co wiąże się ze stałym, wysokim zapotrzebowaniem na gotówkę. Utrzymanie aktywów wydobywczych w Grupie Tauron wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem oraz koniecznością ponoszenia systematycznych i wysokich nakładów inwestycyjnych zapewniających funkcjonowanie kopalń. Jednocześnie brak sprzedaży oznaczałby w kolejnych latach utrudniony lub zupełny brak dostępu do finansowania grupy.

 

Pytano również o warunki sprzedaży oraz datę finalizacji transakcji.

 

- Cena sprzedaży akcji Tauron Wydobycie, tj. 1 zł została ustalona przez strony transakcji w następstwie wyceny akcji Tauron Wydobycie przeprowadzonej metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) przez zewnętrzny, renomowany podmiot doradczy. Analiza opierała się na długoterminowych projekcjach finansowych obejmujących okres od 1 lipca 2022 do 31 grudnia 2049 roku - podał przedstawiciel spółki.

 

Sama finalizacja transakcji przewidywana jest na przełomie roku., a do wydzielenia aktywów powinno dojść w pierwszym kwartale 2023 roku.

 

Poruszono również temat zmian w grupie po sprzedaży Tauron Wydobycie.

 

- Poziom zatrudnienia w spółce Tauron Wydobycie wynosi obecnie ok. 6,3 tys. osób, w związku z tym o tyle zmniejszy się liczba zatrudnionych w Grupie Tauron po realizacji transakcji - mówił Surma.

Sytuacja na rynku węgla

- Z jakich źródeł Tauron obecnie pozyskuje węgiel? - pytano podczas czatu.

 

- Tauron Wydobycie pokrywa około 50 proc. zapotrzebowania Grupy Tauron na węgiel. Pozostały wolumen zakontraktowany jest na rynku krajowym, przede wszystkim w PGG, JSW, Węglokoksie. Pozostała część uzupełniana jest importem - odpowiedziała spółka.

 

Na pytanie o zapasy węgla w elektrowniach podano: W chwili obecnej wszystkie zapasy węgla przekraczają wymagany przepisami prawa, zapas strategiczny średnio o ok. 40 proc. dla całej Grupy Tauron.

OZE

Dyskusja podczas czatu dotyczyła także odnawialnych źródeł energii. Pytano w szczególności o inwestycje oraz planowane uruchomienia w 2023 roku.

 

- W bieżącym roku Tauron istotnie zwiększył poziom inwestycji w OZE. Rozpoczęliśmy budowę farmy wiatrowej Mierzyn o mocy ok 60 MW, farmy wiatrowej Nowa Brzeźnica o mocy około 20 MW oraz farmy fotowoltaicznej Proszówek o mocy 46 MW. W planie na obecny rok mamy zamiar uruchomić kolejne projekty. W strategii na lata 2022-2030 na OZE zamierzamy przeznaczyć 16 mld zł - mówił przedstawiciel spółki.

 

- W 2025 roku zamierzamy osiągnąć 1 600 MW mocy zainstalowanej w OZE, a w 2030 roku 3 700 MW - dodano. 

 

Firma podczas czatu potwierdziła również, że prowadzi prace na poziomie badawczo-rozwojowym współpracy baterii ze źródłami OZE.

 

Z kolei na pytanie o liczbę instalacji prosumenckiech przyłączonych do sieci Tauron powiedziano: Na koniec września 2022 roku przyłączonych było 360 tys. instalacji. W pierwszych trzech kwartałach przybyło ponad 90 tys. instalacji.

TGE

- Czy możecie skomentować kwestię obliga? - pytał inwestor.

 

- Zniesienie obliga może przyczynić się do spadku ilości przeprowadzonych transakcji na Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE), czyli niskiej płynności notowanych na TGE produktów głównie na rynku terminowym, co może negatywnie wpływać również na sygnały cenowe płynące z rynku (przy braku transakcji kurs rozliczeniowy wyznaczany jest pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży). Może to stanowić trudność dla wyceny niektórych transakcji na rynku, dla których dotychczasowym benchmarkiem był indeks TGE - wyjaśnił wiceprezes Tauronu.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie