Chat with us, powered by LiveChat

Wybrane przepisy, o których każdy inwestor powinien wiedzieć przed zakupem lokalu z rynku wtórnego

Skomentuj artykuł

Artykuł został opublikowany w magazynie Akcjonariusz (1/2022)

 

W okresie gdy rynek nieruchomości rozgrzany jest do czerwoności i niemalże każdy zastanawiał się nad inwestycją w nieruchomości, warto przybliżyć prawne aspekty nabycia nieruchomości na rynku wtórnym.

Ustawa o księgach wieczystych

Jedną z pierwszych czynności, poprzedzających zakup nieruchomości przez inwestora jest (a przynajmniej powinno być) zbadanie stanu prawnego nieruchomości. Podstawowym źródłem informacji o stanie prawnym nieruchomości jest księga wieczysta (o ile istnieje). Każda księga wieczysta składa się z czterech działów, z których każdy dostarczy Inwestorowi innych, ważnych informacji.

 

Dwa pierwsze działy dostarczą Inwestorowi podstawowych informacji o nieruchomości (art. 25 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia o księgach wieczystych i hipotece „u.k.w.h.”). Dział pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością w tym np. (a) adres lokalu, numer działki na której się znajduje b) powierzchnia lokalu wraz z opisem pomieszczeń, c) czy z lokalem związany jest udział nieruchomości w nieruchomości wspólnej, a jeżeli tak to w jakiej wysokości. Dział II obejmuje natomiast wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego w tym np. a) dane właścicieli; b) informacje o współwłasności (wielkość udziału, rodzaj współwłasności); c) wskazanie dokumentu stanowiącego podstawę nabycia lokal (np. umowa sprzedaży, darowizny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku).

 

Informacje najistotniejsze z perspektywy Inwestora – na które trzeba zwrócić szczególną uwagę – zawiera bez wątpienia dział trzeci i dział czwarty.

 

Zgodnie z u.k.w.h. dział trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych (z wyjątkiem hipotek), na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek (art. 25 ust. 1 pkt 3). Ponadto, w wypadkach przewidzianych w przepisach ustawowych w księdze wieczystej, poza prawami rzeczowymi, mogą być ujawnione prawa osobiste i roszczenia (art. 16 ust. 1 u.k.w.h.).

 

W praktyce, z działu III Inwestor dowie się więc m.in. a) czy lokal obciążony jest służebnością mieszkania; b) czy lokal obciąża prawo najmu, umowne prawo pierwokupu, roszczenie o przeniesienie własności lokalu w wyniku zawartej uprzednio umowy przedwstępnej; c) czy został ustanowiony sądowy zakaz zbywania lokalu (np. w toku postępowania zabezpieczającego), d) czy zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne w odniesieniu do lokalu.

 

Dział IV przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek. Do powstania hipoteki jest bowiem niezbędny wpis w księdze wieczystej (art. 67 u.k.w.h.). Obciążenie lokalu hipoteką ma to znaczenie, że wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z lokalu bez względu na to, czyją stał się własnością i to z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (art. 65 ust. 1 u.k.w.h.).

 

Inwestor nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę (art. 2 u.k.w.h.). Ważne zatem, aby znał i rozumiał wszystkie informacje ujawnione w poszczególnych działach księgi wieczystej.

 

Bywa niestety tak, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Choć Inwestora działającego w dobrej wierze, nabywającego lokal odpłatnie chroni zasadniczo rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych (art. 5 – 9 u.k.w.h.) warto zadbać, aby odpowiednie oświadczenia zbywcy zostały zawarte w umowie. Tym bardziej, że rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie ma charakteru bezwzględnego (zob. art. 7 u.k.w.h.) i nie wszystkie prawa muszą być ujawniane w księdze wieczystej (np. najem).

Umowa przedwstępna

Inwestorzy często zastanawiają się, czy celowym jest aby umowa przedwstępna była zawarta w formie aktu notarialnego. Odpowiedź brzmi: to zależy. Przede wszystkim od tego, jak bardzo Inwestorowi zależy na nabyciu danego lokalu. Umowa przedwstępna, która czyni zadość wymaganiom od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, w szczególności wymaganiom dotyczącym formy tj. zostanie zawarta w formie aktu notarialnego, wywiera silniejsze skutki aniżeli umowa zawarta w zwykłej formie pisemnej. Gdy sprzedający będzie uchylał się od zawarcia umowy przyrzeczonej, umowa przedwstępna zawarta w formie aktu notarialnego zagwarantuje Inwestorowi nie tylko prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych (żądanie naprawienia szkody, którą Inwestor poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy przyrzeczone; art. 390 §1 k.c.), ale również prawo sądowego żądania zawarcia umowy przyrzeczonej (art. 64 k.c. i art. 1047 Kodeksu postępowania cywilnego). W takiej sytuacji to Inwestor zadecyduje z którego uprawnienia będzie chciał skorzystać. W okresie stale rosnących cen nieruchomości, oraz mogącej pojawić się przed sprzedającym realnej pokusie uzyskania wyższej ceny sprzedaży od innego kupującego, zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego jest rekomendowanym rozwiązaniem. Stosunkowo niewielkim kosztem, pozycja Inwestora staje lepsza.

 

Z uwagi na obszerność zagadnienia, artykuł nie wyczerpuje tematu. Przed zakupem nieruchomości zawsze warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa oraz dokonać audytu prawnego nieruchomości.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie