Chat with us, powered by LiveChat

Grupa AB – wzrost wyników i wzmożony popyt na sprzęt i usługi IT

Skomentuj artykuł
© .Shock - stock.adobe.com

Grupa AB – największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce i regionie CEE – wypracowała rekordowe 14 mld zł przychodów w roku obrotowym 2021/2022, co oznaczało poprawę o 7,3% rdr. Zysk netto sięgnął 151,1 mln zł (+22,1% rdr.). Zarząd spółki widzi dobre perspektywy na kolejne lata, zwracając uwagę m.in. na trwającą cyfryzację. Transformacja cyfrowa przybrała już wymiar kuli śnieżnej – podsumował prezes Andrzej Przybyło.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy AB za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q20/21 2Q20/21 3Q20/21 4Q20/21 1Q21/22 2Q21/22 3Q21/22 4Q21/22
Przychody ze sprzedaży 2.881.628 4.243.612 2.985.405 2.963.665 3.105.361 4.399.168 3.328.313 3.197.983
Wynik brutto na sprzedaży 86 375 135 371 121 883 129 027 105 338 167 262 130 997 125 841
Wynik na sprzedaży 30 112 65 822 48 889 34 805 43 067 82 959 44 061 40 432
Wynik operacyjny 28 962 65 750 36 168 34 955 35 642 85 120 46 404 45 292
Wynik brutto 23 267 65 375 30 727 31 721 31 673 78 542 40 099 38 870
Wynik netto 19 092 52 862 25 467 26 299 24 913 65 377 30 700 30 122
         
Marża brutto na sprzedaży 3,0% 3,2% 4,1% 4,4% 3,4% 3,8% 3,9% 3,9%
Marża na sprzedaży 1,0% 1,6% 1,6% 1,2% 1,4% 1,9% 1,3% 1,3%
Marża operacyjna 1,0% 1,5% 1,2% 1,2% 1,1% 1,9% 1,4% 1,4%
Marża brutto 0,8% 1,5% 1,0% 1,1% 1,0% 1,8% 1,2% 1,2%
Marża netto 0,7% 1,2% 0,9% 0,9% 0,8% 1,5% 0,9% 0,9%

Rok obrotowy zaczyna się 1 lipca i kończy 30 czerwca.

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W IV kw. roku obrotowego 2021/2022 przychody Grupy AB wyniosły 3,20 mld zł, co oznaczało wzrost o 7,9% rdr. W minionym kwartale obserwowano utrzymujący się stabilny popyt na produkty IT, a także mocne wzrosty w RTV/AGD. Spółka wskazała w prezentacji, że był to 16 rzędu kwartał ze wzrostem obrotów w relacji rok do roku.

 

Na stabilnym poziomie utrzymywała się pierwsza marża, natomiast należy pamiętać o możliwych przesunięciach niektórych kosztów między poziomami w rachunku zysków i strat w poszczególnych kwartałach. Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 125,8 mln zł i był o 2,5% niższy niż przed rokiem, a procentowa marża sięgnęła 3,9% wobec 4,4% rok temu. Istotna poprawa została natomiast odnotowana na poziomie zysku ze sprzedaży, który wyniósł 40,4 mln zł, rosnąc o 16,2% rdr. Była to zasługa niższych kosztów – pomimo wzrostu przychodów o 7,9% rdr., koszty sprzedaży okazały się o 7,6% niższe rdr., a koszty ogólnego zarządu spadły o 14,1% rdr.

 

Na zysk operacyjny pozytywnie wpłynął bilans pozostałej działalności operacyjnej w łącznej kwocie 4,9 mln zł bez podobnego wpływu obserwowanego rok wcześniej. W efekcie zysk operacyjny sięgnął 45,3 mln zł, rosnąc o 29,6% rdr. Zysk brutto wyniósł natomiast 38,9 mln zł (+22,5% rdr.), a zysk netto 30,1 mln zł (+14,5% rdr., niższa dynamika niż zysk brutto ze względu na wyższą efektywną stopę podatkową – 22,5% wobec 17,1% rok temu).

 

W całym roku obrotowym 2021/2022 przychody wyniosły 14,03 mld zł (+7,3% rdr.), zysk brutto na sprzedaży 529,4 mln zł (+12% rdr.) przy procentowej marży na poziomie 3,87% wobec 3,62% rok wcześniej, zysk na sprzedaży 210,5 mln zł (+17,2% rdr.), zysk brutto 189,2 mln zł (+25,2% rdr.), a zysk netto 151,1 mln zł (+22,1% rdr.).

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%) Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)
Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%) Wynik netto (tys. zł) i marża (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Przychody

Głównym rynkiem dla Grupy AB jest Polska. W roku obrotowym 2021/2022 przychody krajowe sięgnęły 8,31 mld zł, co oznaczało wzrost o 8,5% rdr. Rynek czeski wygenerował 5,15 mld zł przychodów (+5,3% rdr.), a słowacki 566,8 mln zł (+9,7% rdr.).

 

W prezentacji inwestorskiej Spółka podała, że większość dużych kategorii produktowych notowała wzrosty sprzedażowe w IV kw. roku obrotowego 2021/2022 (II kw. kalendarzowy). Dynamiki przedstawia poniższa grafika.

 

Top 10 kategorii produktowych w Polsce, Czechach i Słowacji

*Context Q2 2022

Źródło: Emitent, Context.

 

Koszty

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (SG&A) wyniosły 318,9 mln zł w roku obrotowym 2021/2022, co oznacza wzrost o 8,8% rdr., przy czym koszty sprzedaży zwiększyły się o 11,4% rdr., do 255,4 mln zł, a koszty ogólnego zarządu pozostały na zbliżonym poziomie 63,6 mln zł (-0,3% rdr.). W strukturze rodzajowej widać, że zarówno usługi obce (136,5 mln zł wobec 137,1 mln zł rok wcześniej), jak i wynagrodzenia (odpowiednio 102,3 mln zł wobec 100,6 mln zł) pozostały na podobnym poziomie. Z kolei zużycie materiałów i energii spadło do 129,5 mln zł wobec 138,5 mln zł rok wcześniej. Za wzrost kosztów odpowiadały m.in. wyższa amortyzacja, czy wyższe koszty reklamy.

 

Wskaźnik kosztów SG&A do przychodów w całym roku obrotowym 2021/2022 wyniósł 2,27% wobec 2,24% rok wcześniej, a więc był porównywalny rdr. Zarząd wskazuje, że to najniższy wskaźnik SG&A wśród wszystkich spółek dystrybucyjnych na świecie, jakie udostępniają takie dane (w tym spółki giełdowe). W ujęciu kwartalnym dane przedstawia jeden z poniższych wykresów. Widać na nim, że szczególnie korzystnie wskaźnik ten kształtował się w IV kw. roku obrotowego 2021/2022, kiedy wyniósł 2,7% wobec 3,2% rok wcześniej.

 

Koszty sprzedaży (tys. zł) i zmiana rdr. (%) Koszty ogólnego zarządu (tys. zł) i zmiana rdr. (%)
SG&A (tys. zł) i SG&A jako procent przychodów  
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W roku obrotowym 2021/2022 Grupa AB osiągnęła 12,6 mln zł przychodów finansowych, z czego 11,7 mln zł dotyczyło nadwyżek dodatnich różnic kursowych. Koszty finansowe wyniosły 35,9 mln zł wobec 17 mln zł rok wcześniej. Największa część kosztów dotyczyła odsetek z tytułu faktoringu – 18,9 mln zł wobec 4,3 mln zł rok temu, z kolei odsetki wyniosły łączni 12,9 mln zł wobec 5,9 mln zł przed rokiem. Warto odnotować, iż spółka prowadzi rachunkowość zabezpieczeń – pełny hedging ryzyka kursów walutowych, które są dla niej neutralne. Stosuje również ubezpieczenia należności handlowych.

 

Bilans

Poniżej przedstawiamy grafikę z prezentacji grupy dotyczącą zmian w bilansie.

 

Wybrane pozycje bilansowe (tys. zł)

Źródło: Emitent.

 

Główne pozycje majątkowe Grupy to aktywa obrotowe, na które składają się przede wszystkim zapasy i należności handlowe. Zapasy wyniosły 1,68 mld zł na koniec czerwca 2022 roku, co oznaczało wzrost o 28% rdr., co miało na celu m.in. zapewnienie dostępności towarów, w tym przygotowanie na najlepszy sezonowo okres ostatniego kwartału roku. W tym miejscu warto wskazać na umowy dystrybucyjne, które przerzucają na producentów ryzyko np. konieczności promocji i wyprzedaży sprzętu (tzw. price protection), co z kolei odciąża zapasy AB od ryzyka odpisów, co z kolei grozi wielu klasycznym firmom handlowym. Należności handlowe wyniosły 1,29 mld zł (+33,7% rdr.). Z kolei po stronie pasywów przeważa kapitał własny – 1,14 mld zł (+15,2% rdr.), i zobowiązania handlowe 1,64 mld zł (+40,4% rdr.). Wskaźnik ogólnego zadłużenia wzrósł do 0,67 na koniec czerwca 2022 roku wobec 0,62 na koniec poprzedniego roku, jednak kształtuje się na bezpiecznym poziomie. Wskaźnik bieżącej płynności sięgnął 1,45.

 

Oprocentowane zadłużenie z uwzględnieniem zobowiązań leasingowych wyniosło 378,1 mln zł, a dług netto 327,2 mln zł. EBITDA w minionym roku obrotowym sięgnęła 231,4 mln zł, co warunkuje wskaźnik długu netto do EBITDA na poziomie 1,4.

 

Przepływy pieniężne

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane Grupy AB z rachunku przepływów pieniężnych.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q20/21 2Q20/21 3Q20/21 4Q20/21 1Q21/22 2Q21/22 3Q21/22 4Q21/22
Przepływy operacyjne -142 567 -92 364 62 849 -39 569 38 178 -8 353 -65 659 31 331
Przepływy inwestycyjne -5 064 -3 151 -1 280 -1 799 -1 053 -1 587 -12 037 -8 877
Przepływy finansowe 1 091 132 177 -94 548 -5 566 -13 167 98 521 -6 271 -90 071
Razem -146 540 36 662 -32 979 -46 934 23 958 88 581 -83 967 -67 617

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W roku obrotowym 2021/2022 przepływy operacyjne Grupy AB były ujemne na poziomie 4,5 mln zł wobec ujemnego odczytu na poziomie 211,7 mln zł rok temu. Kluczowy wpływ na przepływy operacyjne miały zmiany w kapitale obrotowym netto, co widać także po bilansie Grupy. Przepływy inwestycyjne były ujemne na poziomie 23,2 mln zł wobec 11,3 mln zł przed rokiem dotyczyły głównie inwestycji w aktywa rzeczowe. Przepływy finansowe były ujemne na poziomie 11 mln zł wobec dodatniego odczytu przed rokiem rzędu 33,2 mln zł. Dotyczą one głównie obsługi zadłużenia i zaciągania nowego. Ponadto, od niedawna pojawiają się także płatności dywidendy (7,1 mln zł w roku obrotowym 2020/2021 i 16,1 mln zł w roku obrotowym 2021/2022), a także skup akcji własnych (1 mln zł w roku obrotowym 2021/2022, zatwierdzony skup za 16 mln zł).

 

Perspektywy

Grupa AB widzi pozytywne perspektywy na kolejne lata, zwracając uwagę na postępujący trend cyfryzacji i związane z tym konieczne duże inwestycje. Liczy m.in. na rozwój tzw. „domyślności cyfrowej” – wszystkie kluczowe usługi publiczne w Unii Europejskiej mają zostać w pełni scyfryzowane do 2030 roku. Emitent zwraca uwagę na oczekiwane wysokie, dwucyfrowe tempo wzrostu w kolejnych latach takich segmentów rynku, jak m.in. rozwiązania chmurowe (cloud), XaaS (Anything as a Service, „wszystko jako usługa”), czy cyberbezpieczeństwo. Jednocześnie Grupa stara się odpowiedzieć na zgłaszany popyt w tych obszarach, co prezentują da slajdy z prezentacji inwestorskiej, zamieszczone poniżej. Perspektywy przed Grupą skomentował także prezes AB S.A., Andrzej Przybyło.

 

Kiedy debiutowaliśmy na GPW mieliśmy przychody na poziomie 1 mld zł, a obecnie to już 14 razy tyle. Widzimy i przewidujemy siłę rynków, na których działamy. Transformacja cyfrowa przybrała już wymiar kuli śnieżnej, dzięki czemu widzimy wzmożony popyt na sprzęt, oprogramowanie i usługi zarówno ze strony segmentu konsumenckiego, jak również ze strony biznesu i instytucji. Inwestowaliśmy m.in. w zespół inżynierski i dział VAD, we własną platformę chmurową, jak również w certyfikujące i szkolące Centrum Kompetencyjne AB – obszary te zyskują wciąż na znaczeniu i wspierają umacnianie pozycji lidera rynku. Myślimy i działamy długoterminowo z ostrożnością wpisaną w kulturę organizacyjną, dzięki czemu rozwijamy się bez względu na uwarunkowania zewnętrzne.

 

Rynek w Polsce przyspieszył w drugim kwartale, rosnąc w tempie dwucyfrowym. Nie widzimy oznak spowolnienia, jednocześnie dostrzegamy wzrost zainteresowania naszą ofertą produktów, m.in. otwiera się wiele dużych przetargów, a firmy widzą możliwości optymalizacji kosztów dzięki automatyzacji procesów. Na znaczeniu zyskał również obszar cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie zabezpieczyliśmy dostępność towarów i mamy nie tylko silne finanse, ale również najlepszą logistykę. Daje to dobrą perspektywę na kolejne okresy – skomentował Andrzej Przybyło, prezes zarządu AB S.A.

 

 

Źródło: Emitent, Context.

 

AB chce pozostać spółką wypłacającą dywidendę. W 2020 roku spółka powróciła do wypłat, a dywidenda wyniosła 0,44 zł na akcję, w 2021 roku rosnąc do 1 zł na akcję. Przedstawiciele spółki wskazali, że w tym roku też chcieliby wypłacić dywidendę, widząc takie zainteresowanie zarówno ze strony inwestorów indywidualnych, jak i finansowych. AB prowadzi także skup akcji własnych.

 

Podsumowanie

Grupa AB wypracowała kolejny, trzeci z rzędu, wzrostowy i rekordowy rok pod względem wypracowanych zysków. Choć w roku obrotowym 2021/2022 koszty SG&A rosły nieco szybciej niż przychody (dynamika +8,8% rdr. na kosztach wobec +7,3% rdr. na przychodach), to różnica ta nie była duża, a jednocześnie z nawiązką udało się to zrekompensować wyższą pierwszą marżą (3,77% wobec 3,62% rok wcześniej). W efekcie Grupa zamknęła rok z rekordowym zyskiem netto na poziomie 151,1 mln zł (+22,1% rdr.).

 

Sam IV kw. roku obrotowego 2021/2022 również prezentuje się pozytywnie. Choć spadkowi uległa pierwsza marża (3,9% wobec 4,4% rok temu), to jednocześnie koszty SG&A spadły w tym okresie o 9,4% rdr. W efekcie przy wzroście przychodów o 7,9% rdr., do 3,20 mld zł, zysk na sprzedaży wzrósł o 16,2% rdr., do 40,4 mln zł. Kwartał zamknął się z zyskiem netto na poziomie 30,1 mln zł (+14,5% rdr.).

 

Spółka zwróciła uwagę na utrzymujące się pozytywne perspektywy dalszego wzrostu biznesu, akcentując trwający trend cyfryzacji i rozwój tzw. „domyślności cyfrowej”. Jednocześnie wiele obszarów i segmentów rynku, w których Grupa jest obecna, ma rosnąć w tempie dwucyfrowym w najbliższych latach, jak wskazują szacunki. Zarząd odniósł się także do krótkoterminowych perspektyw, zwracając uwagę, że obecnie nie widzi spowolnienia, a wręcz przeciwnie – obserwuje wzrost zainteresowania ofertą produktową.

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie