Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Grupy Tauron. „Zakładamy 6-krotne zwiększenie mocy z OZE”

Skomentuj artykuł

Wyniki pierwszego półrocza były tematem czatu inwestorskiego Grupy Tauron zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Uczestnicy wydarzenia pytali również o wpływ sytuacji na rynku węgla na spółkę i ceny energii, program inwestycyjny, ceny praw do emisji CO2, a także politykę dywidendową spółki. Odpowiedzi udzielał natomiast Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów Grupy Tauron.

 

Pierwsze pytanie jakie padło podczas czatu dotyczyło czynników wpływających na EBITDA grupy w segmencie Wydobycie.

 

- Wpływ na wzrost EBITDA w segmencie Wydobycie miał większy wolumen sprzedaży i wyższa cena węgla - wyjaśnił Krzysztof Surma, wiceprezes Tauronu.

 

Pytano także o koszty odsetkowe spółki, które w pierwszym półroczu tego roku wyniosły 256 mln zł, oraz zmianę ich wysokości w kontekście ostatnich podwyżek stóp procentowych. 

 

- Zadłużenie brutto (bez uwzględnienia środków pieniężnych) na koniec pierwszego półrocza 2022 roku wynosiło ok. 13 mld zł, z czego około 3 mld zł jest wystawione na zmiany stóp procentowych - podano podczas czatu.

 

Z kolei na pytanie dotyczące zawiązanej w pierwszym półroczu tego roku rezerwy w kwocie 943 mln zł, wiceprezes ds. finansów spółki mówił: Rezerwa w wysokości 943 mln zł została utworzona na kontrakty rodzące obciążenia dotyczące sprzedaży energii elektrycznej na rynku terminowym, które będą realizowane w drugim półroczu. Wysokość rezerwy wynika z przyjętej polityki zabezpieczeń oraz stosowanych zasad dotyczących kolejności księgowania kosztu uprawnień do emisji CO2 (metoda FIFO) oraz rosnących cen węgla kamiennego używanego do produkcji energii elektrycznej.

Sytuacja na rynku węgla

Kontynuując temat węgla oraz wpływu jego cen na funkcjonowanie spółki, pytano o źródła zaopatrzenia oraz poziom jego wydobycia przez grupę.

 

- Tauron zaopatruje się głównie w węgiel ze swoich kopalń - w pierwszym półroczu było to około 66 procent. Dodatkowo kupujemy węgiel od głównych dostawców na rynku krajowym oraz uzupełniająco nabywamy węgiel z importu. Zakładamy zbliżony poziom wydobycia do osiągniętego w 2021 roku - mówił wiceprezes Surma podczas czatu inwestorskiego.

 

Poruszono również temat wpływu cen węgla na ceny energii. 

 

- Trudna sytuacja na rynku surowcowym przekłada się na wzrost cen energii elektrycznej w Europie i w Polsce. Głównym czynnikiem powodującym wysokie ceny energii jest sytuacja na rynku gazu. Na poziomie europejskim trwają dyskusje nad przygotowaniem pakietu reform dla rynków energii. Ewentualne zmiany powinny wpłynąć na poziomy cenowe na rynkach energii w Europie - stwierdził przedstawiciel spółki.

Ceny praw do emisji CO2

- Biorąc pod uwagę trudną sytuację europejskiej energetyki, jakich cen praw do emisji CO2 spodziewa się spółka w drugiej połowie roku? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Obecnie obserwowane są spadki cen na rynku EU ETS. Cena kontraktu DEC-22 spadła w ostatnich dniach do poziomu poniżej 70 EUR/t. Prawdopodobnie przyczyną spadków są prowadzone dyskusje w zakresie reformy rynków energii. Dodatkowo prowadzone są prace nad finansowaniem REPowerEU ze sprzedaży uprawnień znajdujących się w Market Stability Reserve (MSR). Ze względu na dużą zmienność rynkową trudno jest jednoznacznie określić poziom cenowy w drugim półroczu 2022 roku - mówił Krzysztof Surma podczas czatu iwnestorskiego.

OZE

Tauron rozwija również energetykę odnawialną. W pierwszym półroczu 2022 roku grupa wytworzyła około 12 procent energii z OZE.

 

- Grupa Tauron istotnie zwiększyła rok do roku wielkość nakładów oraz intensywność działań zmierzających do wzrostu portfela OZE - dodał wiceprezes.

 

Pytano również o rozwój energetyki wiatrowej w świetle zaostrzonych przepisów.

 

- Niezależnie od liberalizacji przepisów dotyczących OZE grupa Tauron zgodnie z opublikowaną w tym roku strategią zamierza istotnie zwiększyć udział OZE w swoim miksie wytwórczym. Zakładamy sześciokrotne zwiększenie mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z naszymi założeniami w 2025 roku będziemy dysponować mocą 1600 megawatów zainstalowanych w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych. W 2030 roku będzie to aż 3 700 megawatów, co stanowić będzie ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego grupy - mówił Krzysztof Surma.

 

W kontekście ekologii oraz działań zmierzających do osiągnięcia przez spółkę neutralności klimatycznej do 2050 roku doodano do poprzedniej odpowiedzi: Będziemy także rozwijać technologie umożliwiające zarządzanie rozproszonymi źródłami energii. Dodatkowo zakładamy, zgodnie z przyjętym programem rządowym, wydzielenie aktywów węglowych do dedykowanego podmiotu tj. Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

 

Na pytanie o termin wydzielenia aktywów węglowych odpowiedziano: Spółka prowadzi prace w dwóch strumieniach dotyczących zarówno wydzielenia ze struktury grupy kopalń, jak i bloków węglowych Tauron Wytwarzanie. Prace wewnętrzne w odniesieniu do przygotowania do zbycia aktywów węglowych zamierzamy zakończyć w 2022 roku. Moment zbycia będzie zależny od decyzji stron planowanych transakcji.

Elektrownia Jaworzno

Podczas czatu inwestorskiego pytano o działania prowadzące do uruchomienia i synchornizacji nowego bloku energetycznego w elektrowni Jaworzno.

 

- Prace naprawcze zgodnie z zaleceniami UDT zostały zakończone i 2 września blok 910 MW został ponownie zsynchronizowany z siecią - potwierdził członek zarządu Tauronu.

 

Pytano również o rozliczenie strat związanych z projektem.

 

- Zasadnicza strata wynikała z konieczności odkupu energii elektrycznej sprzedanej z bloku 910 MW w kontrakcie terminowym. Odkup energii elektrycznej za okres postoju bloku został zrealizowany - wyjaśniono.

Inwestycje

W kontekście inwestycji nie uwzględniających Elektrowni Jaworzno wiceprezes mówił: Grupa Tauron realizuje obecnie budowę trzech farm wiatrowych – FW Piotrków o mocy 30 MW, FW Majewo o mocy 6 MW i FW Mierzyn o mocy 58,5 MW. W tym roku rozpoczęliśmy także budowę farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach o mocy 37 MW (docelowo 100 MW). W segmencie Dystrybucja jest realizowany szeroki program inwestycyjny obejmujący budowę nowych przyłączy oraz modernizację i odtworzenie majątku sieciowego, realizujemy także projekty w zakresie IT, w tym budowę sieci szerokopasmowego internetu - mówił przedstawiciel spółki.

 

W kwestiach finansowych inwestycji dodano: W segmencie Dystrybucji, było to 878 mln zł, w tym ok. 450 mln zł na budowę nowych przyłączy i około 380 mln zł na modernizację i odtworzenie majątku sieciowego. Drugi co do wielkości kierunek inwestycji to infrastruktura IT (ok. 140 mln zł) oraz budowa internetu szerokopasmowego (ok. 50 mln zł). Niezależnie od tego wydaliśmy blisko 100 mln zł na inwestycje w OZE.

 

Jeden z inwestorów pytał również o sytuację Energetyki Cieszyńskiej.

 

- Tauron Ciepło posiada większościowy udział kapitałowy w Energetyce Cieszyńskiej (ok. 55 procent), przy czym dotychczas ze względu na zapisy statutu ograniczające ilość głosów Tauron Ciepło na zgromadzeniu wspólników nie posiadał kontroli właścicielskiej nad spółką. Obecnie prowadzimy działania zmierzające do uzyskania kontroli nad spółką, których celem jest zdiagnozowanie sytuacji w spółce i jednoczesne zapewnienie ciepła mieszkańcom Cieszyna - podano.

Dywidenda

Pytano także o szanse na wypłatę dywidendy przez Tauron w przyszłym roku

 

- Zgodnie z przyjętą w czerwcu tego roku strategią Grupy Tauron na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 roku oraz obowiązującą polityką dywidendową, intencją Tauron jest wypłata, w perspektywie długoterminowej, dywidendy na poziomie minimum 40 procent skonsolidowanego zysku netto. Tym niemniej, zgodnie z polityką dywidendową, Zarząd spółki rekomendując Walnemu Zgromadzeniu sposób podziału wypracowanego zysku, bierze również pod uwagę takie czynniki jak sytuacja płynnościowa grupy, sytuacja rynkowa, realizacja polityki inwestycyjnej, koszt oraz możliwość pozyskania finansowania, wymogi prawa oraz zapisy umów finansowych, w szczególności dotyczące nieprzekraczania określonego poziomu wskaźnika zadłużenia (tzw. kowenantu), utrzymanie ratingu Tauronu na poziomie inwestycyjnym. Biorąc pod uwagę zakładany w strategii program inwestycyjny o wartości 48 mld zł, w horyzoncie strategii, tzn. do 2030 roku, zarząd z dużym prawdopodobieństwem nie będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy - wyjaśniono podczas czatu inwestorskiego.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie