Chat with us, powered by LiveChat

SII wzywa zarząd Saule Technologies do wycofania wniosku o zawieszenie obrotu akcjami

Skomentuj artykuł

Wniosek o zawieszenie notowań akcji Saule Technologies S.A. złożony przez zarząd spółki jest całkowicie bezzasadny i destabilizująco wpływa na kurs akcji spółki. Apelujemy, aby zarząd Giełdy Papierów Wartościowych oddalił ten wniosek.

 

[Aktualizacja: Zarząd GPW oddalił wniosek Saule Technologies. Więcej informacji na końcu artykułu]

 

31 sierpnia Saule Technologies S.A. opublikowała raport ESPI informujący o złożeniu do zarządu Giełdy Papierów Wartościowych wniosku o zawieszenie notowań na czas nieokreślony albo do dnia łącznego spełnienia się następujących warunków:

 

  1. zarejestrowania akcji serii E Emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie;
  2. prawomocnego oddalenia powództwa o uchylenie uchwały Nr 4/02/2022 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta;
  3. dopuszczenia przez GPW akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemu obrotu New Connect.

 

– Celem wniosku Emitenta jest ochrona interesów akcjonariuszy Spółki posiadających akcje serii E Emitenta, które docelowo będą dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect – czytamy w komunikacie, pod którym podpis złożyli dwaj członkowie zarządu Saule: Artur Kupczunas i Olga Malinkiewicz.

 

Olga Malinkiewicz, członek zarządu Artur Kupczunas, członek zarządu

Olga Malinkiewicz i Artur Artur Kupczunas, członkowie zarządu Saule Technologies

Źródło: materiały prasowe spółki

 

Zdaniem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych wniosek o zawieszenie notowań akcji w żaden sposób nie służy ochronie interesów akcjonariuszy spółki posiadających akcje serii E, które docelowo będą dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Bezpodstawnie narusza natomiast prawa i interesy akcjonariuszy posiadających akcje spółki już znajdujące się w obrocie na rynku NewConnect, dodatkowo niebezpiecznie destabilizując ich kurs.

 

Notowania Saule Technologies a emisja akcji serii E

W ocenie SII fakt wytoczenia powództwa przeciwko uchwaleniu emisji akcji serii E Saule Technologies nie ma żadnego wpływu na bezpieczeństwo obrotu tymi akcjami na rynku NewConnect. Gdyby emisja akcji serii E stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu, Spółka mogłaby wnioskować o ich niedopuszczenie do obrotu na NewConnect, nie zaś o zawieszenie obrotu wszystkich akcji już w tym obrocie się znajdujących.

 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że okoliczności związane z emisją, które mogą zostać uznane za niezgodne z zasadami publicznego obrotu zostały szczegółowo przedstawione we „Wspólnym stanowisku Rady Nadzorczej i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zasad publicznego charakteru obrotu giełdowego” i niewątpliwie mogą zostać odniesione do wniosku o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect. Spółka w swoim publicznym przekazie nie powołuje się jednak na żadne z tych okoliczności.

 

źródło: materiały prasowe spółki

 

Z zasady obrót akcjami na rynku publicznym nie może natomiast sam w sobie stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa właścicieli akcji jeszcze do tego obrotu nie wprowadzonych. Wyjątek może stanowić sytuacja, gdy sam emitent narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu, na co jednak spółka w swoim zawiadomieniu także nie wskazuje. Przyczyną zawieszenia obrotu mogłaby być manipulacja kursem akcji. Dostępne publicznie informacje nie pozwalają jednak wnioskować by zdarzenie takie w ostatnim czasie miało miejsce.

 

Zarząd spółki nie przedstawił również żadnego uzasadnienia, w jaki sposób obrót akcjami Saule Technologies na rynku NewConnect miałby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa jej akcjonariuszy posiadających akcje serii E spółki, ani tym bardzie w jaki sposób zawieszenie obrotu pozostałymi akcjami spółki na rynku NewConnect miałoby chronić interesy jej akcjonariuszy posiadających akcje serii E.

Kurs akcji Saule mocno w dół

Skutkiem złożenia przez zarząd Saule Technologies wniosku o zawieszenie obrotu akcjami jest natomiast gwałtowna przecena akcji spółki na NewConnect.

 

Od momentu opublikowania komunikatu o złożonym wniosku, kurs Saule Technologies spadł z 3,70 zł do 2,13 zł. Nawet po następującym później odbiciu, kurs nadal pozostaje daleko poniżej stanu sprzed publikacji komunikatu.

 

Jarosław Dominiak, prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów indywidualnych– Złożenie przez zarząd Saule Technologies wniosku o zawieszenie obrotu jej akcjami bez rzetelnego i szczegółowego wyjaśnienia przyczyn jego złożenia jest działaniem destabilizującym kurs akcji spółki i uniemożliwiającym podejmowanie decyzji o ich zakupie lub sprzedaży. Inwestorzy nie są bowiem w stanie rzeczowo ocenić ani sytuacji spółki, ani zamiarów jej zarządu. Dlatego też działanie takie spotyka się z dezaprobatą zarówno ze strony Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych jak i zgłaszających się do nas akcjonariuszy Saule Technologies S.A. – mówi Jarosław Dominiak, prezes zarządu Stowarzyszenia Inwestorów indywidualnych.

 

🟢 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wzywa Zarząd Saule Technologies S.A. do natychmiastowego wycofania wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Spółki i podjęcia działań stabilizujących kurs akcji spółki.

 

🟢 Jednocześnie zwracamy się do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z prośbą o nieuwzględnienie (oddalenie) wniosku Saule Technologies S.A. o zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz wezwanie jej zarządu do szczegółowego umotywowania podejmowanych działań.

 

🔴 [Aktualizacja 07.09.2022 r.] Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie po dokonaniu analizy okoliczności wskazanych we wniosku nie znalazł wystarczających podstaw do zawieszenia obrotu akcjami.

 

– W szczególności Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uznał złożenie pozwu o uchylenie uchwały NWZ akcjonariuszy Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii E za niewystarczającą przesłankę do zawieszenia notowań akcji spółki – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Saule Technologies.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie