Chat with us, powered by LiveChat

SII zachęca do udziału w walnym zgromadzeniu 4MASS S.A.

Skomentuj artykuł
© Pitchayaarch - stock.adobe.com

Zarząd 4MASS S.A. zwołał na dzień 9 sierpnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na którym planowane jest podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu 4MASS S.A.

 

Kontrowersje wokół planowanej emisji akcji

 

Uchwała budzi spore obawy i sprzeciw po stronie inwestorów indywidualnych, szczególnie z uwagi, iż będzie skutkowała możliwością podwyższenia kapitału zakładowego spółki aż o 16.754.667 (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł każda. Obecnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.339.556,00 zł, co oznacza, że finalnie będzie mógł on zostać podwyższony dokładnie aż o 75%!

 

Tak wielka emisja akcji ma być skierowana wyłącznie do wybranych pracowników, współpracowników, Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej Spółki. Dotychczasowi akcjonariusze mają natomiast zostać w całości pozbawieni prawa poboru akcji serii K. Przy czym, co szczególnie istotne, o przydziale określonej liczby akcji decydował będzie wyłącznie Zarząd Spółki. W związku z powyższym nie sposób wykluczyć ryzyka, że Zarząd poprzez przedmiotową uchwałę będzie mógł spróbować zapewnić sobie pełną kontrolę nad spółką i zmarginalizować akcjonariuszy mniejszościowych.

 

Jak podano w projekcie uchwały podejmowana jest ona w celu wprowadzenia skutecznych mechanizmów motywowania do działań, które zapewniają długoterminowy wzrost wartości Spółki i silne powiązanie. Uzasadnienie to jest jednak mało przekonujące. Standardowo spotykane na rynku kapitałowym emisje motywacyjne akcji nie przekraczają zwykle 10% ich ogólnej liczny. W tym przypadku chodzi natomiast aż o 75%!

 

Założenia programu motywacyjnego przedstawione są przy tym dość lakonicznie, a kryteria określenia liczby akcji, które będą mogłyby być przyznane poszczególnym beneficjentom właściwie nieokreślone. W takiej sytuacji trudno się dziwić, że uchwała budzi kontrowersje i jest bardzo krytycznie oceniana przez inwestorów indywidualnych.

 

Jej przyjęcie wymaga jednak większości aż 4/5 głosów oddanych z akcji uczestniczących w obradach walnego zgromadzenia. Dlatego też Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zachęca wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych do rejestracji swojego udziału w obradach i wyrażenia swojego stosunku do proponowanej uchwały podczas głosowania.

Przegłosowanie uchwały z wyłączeniem prawa poboru wymaga większości 4/5 głosów.

REJESTRACJA UDZIAŁU W NWZ


Dzień rejestracji udziału w walnym zgromadzeniu 4MASS S.A. przypada na 24 lipca 2022 r. Oznacza to, że najpóźniej do następnego poniedziałku (25 lipca 2022 r.) akcjonariusze zainteresowani udziałem w obradach muszą dokonać rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W tym celu należy złożyć w swoim biurze maklerskim żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu 4MASS S.A. W praktyce jest to bardzo proste i zajmuje dosłownie chwilę. Dyspozycję rejestracji udziału w walnym zgromadzeniu można złożyć osobiście w POK, telefonicznie (jeżeli inwestor ma aktywowaną opcję zleceń telefonicznych), a w niektórych przypadkach także za pośrednictwem platform transakcyjnych domów maklerskich. Następnie to już dom maklerski wysyła informację do KDPW o dokonanej rejestracji, a KDPW do spółki, która na tej podstawie sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu. Na życzenie akcjonariusza dom maklerski może mu przesłać drogą listowną zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcjonariusz, który zarejestruje swój udział w walnym zgromadzeniu może w nim uczestniczyć osobiście lub poprzez pełnomocnika.

Wsparcie dla akcjonariuszy

Każda osoba, będąca członkiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych z opłaconą składką członkowską na poziomie rozszerzonym zainteresowana udzieleniem SII pełnomocnictwa do reprezentacji na walnym zgromadzeniu proszona jest o jak najszybsze przekazanie tej informacji na adres e-mail: interwencje@sii.org.pl W tytule wiadomości proszę wpisywać: „NWZ 4MASS S.A.”, a w jej treści swoje imię i nazwisko raz liczbę akcji, z których chcieliby Państwo być reprezentowani przez SII podczas walnego zgromadzenia. Jeżeli zgłosi się do nas co najmniej 10 członków SII z opłaconą składką członkowską na poziomie rozszerzonym, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych weźmie udział w obradach walnego zgromadzenia 4MASS S.A. reprezentując Państwa interesy.

 

Osoby, które nie są członkami SII, a chciałyby udzielić pełnomocnictwa, informacje jak przystąpić do Stowarzyszenia znajdą pod tym linkiem: https://www.sii.org.pl/7/zostan-czlonkiem.html#ak7

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie