Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Grupy Tauron. „Obserwujemy kontynuację wzrostu zużycia energii”

Skomentuj artykuł

O wynikach za 2021 rok,  inwestycjach w OZE i bloki gazowe, a także wpływie wojny w Ukrainie na działalność spółki, rozmawiano podczas czatu inwestorskiego Grupy Tauron. Na pytania graczy odpowiadał Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu ds. finansów spółki.

 

Odnosząc się do wyników za 2021 rok, inwestorzy pytali o wpływ kosztów emisji CO2 na ubiegłoroczne rezultaty działalności spółki.

 

- W roku 2021 koszt uprawnień do emisji CO2 rozpoznany w wyniku Grupy wyniósł ponad 2 mld zł. Uprawnienia zostały w większości zahedgowane w okresach wcześniejszych, w których dokonywano sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w 2021 roku – tłumaczył Krzysztof Surma z Grupy Tauron.

 

Z kolei na pytanie o spodziewany poziom kosztów z tytułu emisji CO2 w 2022 roku wiceprezes mówił: Agresja Rosji na Ukrainę niezaprzeczalnie wpłynęła na rynek EU ETS. Średnia cena w 2021 roku wyniosła ok. 53 EUR/Mg. Na przełomie lutego/marca obserwowaliśmy potężny spadek cen z poziomu ok. 90 EUR/Mg do chwilowego minimum na poziomie 55 EUR/Mg. Obecnie cena powróciła do ok. 80 EUR/Mg. Ostatnia dostępna, niezależna prognoza dotycząca rynku uprawnień CO2 (poll analityczny) wskazuje, że średnia cena w 2022 roku może ukształtować się na poziomie ok. 75 EUR/Mg.

 

W kwestii wyników spółki za ubiegły rok zwrócono również uwagę na koszty odsetkowe, które wyniosły 330 mln zł, a także pytano o wpływ wyższych stóp procentowych na ten koszt w 2022 roku.

 

- Spodziewamy się wzrostu kosztów odsetkowych, tym niemniej warto wskazać, że około 80% portfela dłużnego spółki jest niewrażliwe na zmiany stopy procentowej ze względu na fakt, iż część umów jest zawartych w oparciu o stałą stopę procentową, a znaczna część umów opartych o zmienną stopę procentową została zabezpieczona transakcjami pochodnymi IRS (zamiana zmiennej stopy na stałą) – dodał wiceprezes zarządu ds. finansów.

Sprzedaż i produkcja energii elektrycznej

Z raportu wynika, że wolumen dystrybucji energii elektrycznej przez grupę wzrósł w 2021 roku o 7,4 procent. W związku z tym, jeden z inwestorów zapytał o przyczyny tego wzrostu.

 

- W 2020 roku zużycie energii elektrycznej w Polsce spadło w ujęciu rocznym o 2,3% do poziomu 169,4 TWh. Główną przyczyną spadku zużycia energii elektrycznej w 2020 roku było spowolnienie gospodarcze związane z pandemią COVID-19. W 2021 roku obserwowaliśmy istotne ożywienie gospodarcze, co przyczyniło się do wzrostu zużycia energii w skali kraju o ok. 5,4% do poziomu 174,4 TWh. Na obszarze Tauron Dystrybucja dynamika wzrostu była większa i wyniosła 7,4% - mówił przedstawiciel spółki podczas czatu inwestorskiego.

 

Pojawiło się również pytanie o spodziewaną zmianę konsumpcji energii elektrycznej w 2022 roku.

 

- W 2022 roku obserwujemy kontynuację wzrostu zużycia energii elektrycznej w skali kraju. Jest on jednak mniej dynamiczny niż w 2021 roku. Z punktu widzenia całego 2022 roku spodziewamy się nieznacznego wzrostu zużycia energii elektrycznej, co wiąże się między innymi z prognozą większego zużycia energii elektrycznej w obszarze gospodarstw domowych i usług, co spowodowane jest napływem uchodźców z Ukrainy – dodał Krzysztof Surma.

 

Według danych pochodzących ze sprawozdania finansowego za 2021 rok, spółka pokrywa 56 procent swojego zapotrzebowania na węgiel z tytułu produkcji energii elektrycznej i ciepła ze źródeł własnych. Inwestorzy pytali, skąd pochodziła pozostała część „skonsumowana” w 2021 roku.

 

- Pozostała część pochodzi wyłącznie od dostawców krajowych, w tym przede wszystkim z PGG i JSW – podano podczas czatu.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie Krzysztof Surma powiedział, że zarówno w ubiegłym roku, jak i obecnie, spółka nie kupuje węgla pochodzącego z Rosji. Dodatkowo zamierza w tym roku zwiększyć ilość zużywanego węgla pochodzącego z własnych zakładów górniczych. 

Inwestycje

W 2021 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 2,9 mld złotych i w ujęciu rocznym były niższe o 27 procent. Inwestorzy pytali o powody tego spadku.

 

- Główna przyczyną niższych o 27% wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2021 w stosunku do roku 2020 były niższe wydatki w segmencie wytwarzanie, co jest związane z zakończeniem w roku 2020 budowy bloku 910 MW oraz niższymi wydatkami na dostosowanie jednostek wytwórczych do wymogów BAT – odpowiedział wiceprezes zarządu ds. finansów Grupy Tauron.

 

Na pytanie o kluczowe projekty inwestycyjne, jakie będą realizowane w 2022 roku Surma odpowiedział: Tauron planuje istotnie zwiększyć poziom inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii i utrzymać znaczący poziom wydatków w obszarze dystrybucji na poziomie zbliżonym do roku 2021.

 

W kwestii OZE zwrócono także uwagę na spadek produkcji, jaki nastąpił w 2021 roku (12%). W związku z tym przedstawiciel spółki wyjaśniał: W 2021 roku na poziom produkcji negatywnie wpłynęły warunki meteorologiczne, przede wszystkim wietrzne. Spodziewamy się lepszych warunków wietrznych r/r oraz pozytywnego wpływu nowo oddawanych inwestycji w farmach wiatrowych (Piotrków - 30MW, Majewo-6MW) i fotowoltaicznych (Choszczno II - 8MW).

 

W 2021 udział segmentu OZE w EBITDA Grupy Tauron wyniósł 9%.

 

Pytano również o program „Bloki 200+” realizowany wspólnie z Rafako, mający na celu podniesienie poziomu innowacyjności energetyki węglowej, a także o plany budowy bloków gazowych.

 

- Inicjatywa ta polega na uelastycznieniu pracy bloków klasy 200MW, w tym w szczególności na obniżeniu poziomu minimum technicznego – mówił Surma.

 

- Grupa rozważa budowę bloków kogeneracyjnych. W chwili obecnej spółka podjęła decyzję o pozyskaniu ofert cenowych od potencjalnych wykonawców bloku gazowo-parowego z wysokosprawną kogeneracją o przewidywanej mocy w przedziale od 400 MWe do 500 MWe oraz 250 MWt w Elektrowni Łagisza. Pozyskanie ofert jest pierwszym etapem, który – po uwzględnieniu pozostałych przesłanek procesu inwestycyjnego – umożliwi wykonanie kompleksowych analiz projektu pod kątem jego długoterminowej opłacalności. Tauron wskazuje, że projekt będzie realizowany jedynie w przypadku korzystnego dla projektu rozstrzygnięcia aukcji rynku mocy zaplanowanej na grudzień 2022 r., przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych (m. in. w zakresie warunków długoterminowego kontraktu na dostawy paliwa gazowego oraz jego dostępności), które powinny zagwarantować mu oczekiwany poziom rentowności oraz obiektywną możliwość realizacji projektu – dodano podczas czatu.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie