Chat with us, powered by LiveChat

Analiza wyników Allegro – Dynamiczny wzrost przy niższej marży w trzecim kwartale 2021

Skomentuj artykuł
Źródło: about.allegro.eu

Allegro ma za sobą udany III kwartał 2021 r. Spółka wykazała w tym okresie zysk netto na poziomie 324,4 mln PLN w porównaniu ze stratą netto 131,7 mln PLN rok wcześniej. Dynamicznie rosły również przychody, a siłą która je napędzała były w tym przypadku wzrost GMV oraz wskaźnika realizacji transakcji. Analizujemy szczegółowo ostatni raport kwartalny Spółki oraz wydarzenia, które miały miejsce po jego publikacji. 

 

Zysk netto za III kwartał skorygowany o zdarzenia jednorazowe wyniósł 336,2 mln PLN wobec 147,4 mln PLN zysku rok wcześniej. Warto zaznaczyć, że nieskorygowana strata netto w III kwartale 2020 wyniosła 379,8 mln PLN po uwzględnieniu odsetek należnych z tytułu akcji uprzywilejowanych, które zostały skonwertowane na akcje zwykłe w ramach debiutu giełdowego, w związku z czym żadne odsetki z tego tytułu nie zostały już rozpoznane w III kwartale 2021.

 

w mln PLN III kwartał 2021 III kwartał 2020 zmiana r/r I-III kwartał 2021 I-III kwartał 2020 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 1 233,9 928,7 32,9% 3 752,2 2 698,8 39,0%
Koszty obsługi płatności -31,6 -36,3 -12,8% -105,9 -110,4 -4,1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów -71,8 -37,9 89,4% -192,8 -120,2 60,3%
Koszty dostaw netto -278,2 -174,1 59,8% -816,9 -420,3 94,4%
Koszty usług marketingowych -157,7 -122,5 28,7% -432,2 -395,8 9,2%
Koszty pracownicze netto -134,4 -154,0 -12,7% -402,1 -356,9 12,7%
Koszty usług IT -26,8 -15,0 78,4% -71,2 -42,2 68,6%
Pozostałe koszty -60,8 -33,8 79,5% -154,2 -83,5 84,6%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i aktywów z tytułu umów z klientami -15,6 -9,6 63,5% -44,7 -35,3 26,6%
Koszty transakcyjne 0,0 -60,8 - 0,0 -60,8 -
EBITDA 457,1 284,7 60,5% 1 532,1 1 073,3 42,7%
Korekta o zdarzenia jednorazowe 14,6 123,8 -88,2% 35,1 143,2 -75,5%
Skorygowana EBITDA 471,7 408,5 15,5% 1 567,2 1 216,5 28,8%
Skorygowana marża EBITDA 38,2% 44,0% -5.8 pp 41,8% 45,1% -3.3 pp
Skorygowana EBITDA/GMV 4,8% 4,9% -0.2 pp 5,2% 5,0% -
Amortyzacja -133,9 -117,0 14,5% -381,0 -345,2 10,4%
Zysk z działalności operacyjnej 323,1 167,8 92,6% 1 151,1 728,1 58,1%
Marża operacyjna 26,2% 18,1% 8.1 pp 30,7% 27,0% 3.7 pp
Przychody finansowe 109,5 0,5 - 118,2 13,3 -
Koszty finansowe -51,8 -252,2 -79,5% -163,5 -445,3 -63,3%
Dodatnie/(ujemne) różnice kursowe -0,2 -0,7 -74,8% 0,7 -4,1 -
Zysk brutto 380,7 -84,7 - 1 106,6 292,0 -
Podatek dochodowy -56,3 -47,0 20,0% -216,7 -134,0 61,7%
Efektywna stopa podatkowa 14,8% - - 19,6% 45,9% -26.3 pp
Zysk/(strata) netto 324,4 -131,7 - 889,9 158,0 -
Marża netto 26,3% -14,2% 40.5 pp 23,7% 5,9% 17.9 pp
Odsetki należne z tytułu akcji uprzywilejowanych 0,0 248,1 - 0,0 754,5 -
Zysk/(strata) netto przypadający na właścicieli akcji zwykłych 324,4 -379,8 - 889,9 -596,5 -
             
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (podstawowy) 0,32 -0,53 - 0,87 -0,84 -
Zysk/(strata) netto na jedną akcję (rozwodniony) 0,32 -0,53 - 0,87 -0,84 -

Tabela 1: Wyniki finansowe grupy Allegro za III kwartał oraz 9 miesięcy 2021 wraz z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Źródło: Raporty finansowe i prezentacje inwestorskie spółki, obliczenia własne

Wzrost GMV oraz wskaźnika realizacji transakcji siłą napędową wzrostu przychodów

Przychody Allegro w III kwartale 2021 wzrosły o 32,9% r/r do 1 233,9 mln PLN (o 39,0% r/r w pierwszych trzech kwartałach 2021), przede wszystkim za sprawą wzrostu przychodów z platformy handlowej o 31,0% r/r (przychody te stanowiły w III kwartale 2021 około 82% całkowitych przychodów grupy, bardzo podobnie do 83% w III kwartale 2020, patrz wykres 2). Za tym wzrostem stoi wzrost GMV (patrz poniżej), jak również wyższy wskaźnik realizacji transakcji (ang. Take Rate), który osiągnął poziom 10,29% w III kwartale 2021 wobec 9,40% w III kwartale 2020, a także

 

Wykres 1: Historyczne przychody ze sprzedaży grupy Allegro (w mln PLN)
Źródło: Raporty finansowe spółki

 

Wykres 2: Struktura przychodów ze sprzedaży grupy Allegro
Źródło: Raporty finansowe spółki, obliczenia własne

 

Gross Merchandise Value (GMV, czyli wartość brutto towarów i biletów sprzedanych na platformach grupy) wzrosło o

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie