Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Grupa Tauron poprawia przychody i EBITDA mimo pandemii

@ peterschreiber.media - stock.adobe.com

Pomimo trudnego otoczenia i licznych wyzwań Grupie Tauron udało się odnotować zarówno wzrost przychodów, jak i wyniku EBITDA. Poniżej krótko podsumowujemy wyniki Grupy, a także przedstawiamy komentarz Marka Wadowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia.

 

Poniżej w tabeli przedstawiamy wybrane dane finansowe Grupy Tauron za okres III kw. 2020 roku oraz narastająco od początku 2020 roku wraz z ich porównaniem do analogicznego okresu roku poprzedniego.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł)

3Q20

3Q19

Zmiana

1-3Q20

1-3Q19

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

4 989 4 696 6,2% 14 877 14 022 6,1%

Wynik brutto ze sprzedaży

816 619 31,9% 2 122 1 998 6,2%

Wynik operacyjny

539 481 12,0% 1 679 1 406 19,4%

Wynik netto z działalności kontynuowanej

392 327 19,7% 856 925 -7,4%
Wynik netto z działalności zaniechanej -15 -25 - -797 50 -

Wynik netto podmiotu dominującego

377 303 24,4% 61 974 -93,8%

Wynik EBITDA

1 006 928 8,4% 3 414 3 157 8,1%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W okresie trzech kwartałów 2020 roku dystrybucja energii elektrycznej w Grupie Tauron wyniosła 36,94 TWh, co oznacza spadek o około 5% rdr. Produkcja energii elektrycznej z jednostek węglowych spadła o 22% rdr, do 7,32 TWh, natomiast wzrost odnotowała produkcja z OZE o 43% rdr, do 1,39 TWh. Wytwarzanie ciepła sięgnęło 7,51 PJ, co oznacza wzrost o 5% rdr. Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej spadła o 5% rdr, do 23,71 TWh. Z kolei produkcja węgla handlowego wyniosła 3,59 mln ton, co oznacza wzrost o 22% rdr.

 

Pomimo spadku wolumenu dystrybucji, produkcji i sprzedaży energii elektrycznej, Grupa wypracowała wyższe przychody o 6,1% rdr, które wyniosły 14,9 mld zł w okresie od I do III kw. 2020 roku. Poprawa przychodów wynikała m.in. ze wzrostu cen sprzedawanej energii elektrycznej, wzrostu stawki dystrybucyjnej, czy wyższych przychodów z wyceny świadectw pochodzenia energii elektrycznej głównie za sprawą farm wiatrowych nabytych we wrześniu 2019 roku oraz wzrostem ceny. 

 

EBITDA Grupy Tauron po trzech kwartałach 2020 roku wyniosła 3,4 mld zł, co oznacza wzrost o 8,1% rdr. Podobną dynamikę Grupa odnotowała także w samym III kw. w którym zysk EBITDA sięgnął 1 mld zł ze wzrostem o 8,4% rdr. Do poprawy zysku Grupy przyczyniły się głównie wzrost wyników segmentu Dystrybucja i Sprzedaż, a także mniejsza strata wykazana w segmencie Wydobycie.

 

Największą kontrybucję w wynikach Grupy Tauron ma segment Dystrybucji, który w okresie I-III kw. 2020 roku osiągnął 2,42 mld zł zysku EBITDA, co oznacza wzrost o 20% rdr. Stanowiło to około 71% łącznego wyniku Grupy. Istotnym czynnikiem, który wpłynął na obserwowaną poprawę był wzrost średniej stawki sprzedaży usługi dystrybucyjnej do odbiorców końcowych.

 

Drugim obszarem Grupy Tauron pod względem udziału w wyniku EBITDA jest segment Sprzedaży. W okresie od I do III kw. 2020 roku osiągnął on 641 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost o 20% rdr. Wynik ten odpowiadał za około 19% łącznego wyniku Grupy. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że w samym III kw. wynik EBITDA segmentu Sprzedaż podwoiła się w relacji rdr, rosnąc do 238 mln zł. Jednym z głównych czynników odpowiadających za wzrost była wyższa marża na odkupie energii elektrycznej (realizacja odkupów wolumenu zakontraktowanego dla bloku 910 MW w Jaworznie).

 

W segmencie Wytwarzanie wynik EBITDA Grupy wyniósł 48 mln zł w 1-3Q20 wobec 373,5 mln zł przed rokiem. Negatywnym czynnikiem oddziałującym na wynik była niższa marża na energii elektrycznej z jednostek węglowych (głównie ze względu na niższy wskaźnik CDS rdr i spadek wolumenu sprzedaży energii elektryczniej). W segmencie OZE Grupa wykazała 217 mln zł EBITDA wobec 282 mln zł przed rokiem, jednak warto pamiętać, że w 2019 roku zyski zostały podwyższone o 120 mln zł z tytułu wyniku na okazyjnym nabyciu 5 farm wiatrowych. Segment Wydobycie osiągnął stratę EBITDA na poziomie 32 mln zł wobec straty na poziomie 262 mln zł przed rokiem. Do poprawy przyczyniły się m.in. wzrost produkcji i sprzedaży węgla, a także spadek jednostkowego mining cash cost z 249 do 205 zł/Mg.

 

Grupa Tauron zamknęła III kw. 2020 roku z zyskiem netto przypadającym akcjonariuszom podmiotu dominującego na poziomie 377 mln zł, co oznacza poprawę o 24,4% rdr. Po trzech kwaratłach 2020 roku wynik ten wyniósł 61 mln zł wobec 974 mln zł przed rokiem.

 

Komentarz Marka Wadowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów TAURON Polska Energia

W okresie 9 miesięcy 2020 r. Grupa TAURON wypracowała wynik finansowy EBITDA na poziomie 3,4 mld zł, co oznacza 8-proc. wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Największy udział w strukturze EBITDA miał stabilny segment Dystrybucja (71 proc.) oraz segment Sprzedaż (19 proc.). Na wynik EBITDA omawianego okresu pozytywny wpływ miało zdarzenie jednorazowe w postaci rozwiązania rezerw aktuarialnych w wysokości 0,5 mld zł.

 

Warto wspomnieć, że w analizowanym okresie dane operacyjne osiągnięte przez Grupę były obciążone ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa. Największy negatywny wpływ pandemii miał miejsce w II kwartale, kiedy to znacząco spadło zapotrzebowanie klientów na energię elektryczną, co przełożyło się na wolumeny dystrybuowanej i sprzedawanej energii elektrycznej. Szacujemy, że w pierwszych trzech kwartałach negatywny wpływ pandemii na wynik EBITDA Grupy, w segmentach Dystrybucja i Sprzedaż, wyniósł 171 mln zł. Co dla nas szczególnie istotne, pandemia nie zakłóciła bieżącej działalności operacyjnej żadnej ze spółek zależnych, w tym zakładów górniczych.

 

W bieżącym roku koncentrowaliśmy się między innymi na zabezpieczaniu środków finansowych, które będą przeznaczone między innymi na transformację Grupy w kierunku odnawialnych źródeł energii. W I kwartale pozyskaliśmy finansowanie bankowe w łącznej wysokości 1 mld zł. Z kolei w październiku wyemitowaliśmy obligacje zrównoważonego rozwoju o wartości 1 mld zł. Zawarliśmy umowy, na mocy których ograniczyliśmy wysokość depozytów wnoszonych w związku z naszą aktywnością na giełdach towarowych. Skorzystaliśmy również z programów rządowych – TAURON Wydobycie i TAURON Wytwarzanie otrzymały łącznie 65 mln zł wsparcia z tarczy antykryzysowej.

 

Nakłady inwestycyjne w omawianym okresie wyniosły 2,7 mld zł, z czego większość została przeznaczona  na modernizację majątku sieciowego (597 mln zł) oraz przyłączanie do sieci dystrybucyjnej nowych klientów (639 mln zł) w regulowanym, stabilnym segmencie Dystrybucja. Realizacja naszego największego projektu – budowa bloku o mocy 910 MW w Jaworznie – wiązała się z nakładami w wysokości 429 mln zł.

 

W 2020 roku oddaliśmy do użytkowania dwie duże konwencjonalne jednostki wytwórcze. Pierwsza to blok gazowo-parowy w Stalowej Woli o mocy 450 MW, a druga – blok o mocy 910 MW w Jaworznie. Blok w Jaworznie będzie jedną z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie. Ta kluczowa inwestycja została oddana do eksploatacji 13 listopada zgodnie z zaplanowanym budżetem. W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku będzie znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80 proc., natomiast emisja CO2 zmniejszy się o około jedną trzecią.