Chat with us, powered by LiveChat

Mirbud chce wypłacać dywidendy. Kurs akcji mocno rośnie

Skomentuj artykuł
© Panumas – stock.adobe.com

Spółka Mirbud poinformowała o przyjęciu polityki dywidendowej. W reakcji na ten komunikat giełdowy kurs budowlanej spółki w poniedziałek mocno rośnie.

Jak wygląda polityka dywidendowa?

Zasady przyjętej polityki dywidendowej budowlanej spółki obowiązywać mają poczynając od uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez spółkę za rok 2020. W praktyce oznacza to zatem, że pierwsza od wielu lat dywidenda (poprzednia wypłacona została w 2012 roku) może trafić do akcjonariuszy w 2021 roku.

 

Jak wskazano w opublikowanym dokumencie, zarząd spółki, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej, corocznie wnioskować ma do walnego zgromadzenia o wypłacanie za poszczególne lata dywidendy stanowiącej od 10% do 50% zysku netto Mirbud. Dla porównania w 2019 roku budowlana spółka miała 7,39 mln zł zysku netto, tj. około 0,08 zł na jedną akcję. Gdyby dywidenda była wypłacana z zysku za 2019 rok, to zgodnie z powyższym wynosiłaby od 0,01 zł do 0,04 zł.

 

W swojej rekomendacji zarząd każdorazowo zobowiązany jest uwzględniać między innymi następujące istotne czynniki, mające wpływ na wysokość dywidendy podlegającej wypłacie:

  1. potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej MIRBUD,
  2. politykę akwizycyjną prowadzoną przez Spółkę i dostępne w związku z tym finansowanie,
  3. potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej MIRBUD uzależnione od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych,
  4. wysokość zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia,
  5. zobowiązania wynikające z zawartych umów dotyczących finansowania działalności Spółki i Grupy Kapitałowej MIRBUD, w szczególności umów kredytowych,
  6. wpływy z tytułu dywidend otrzymywanych przez Spółkę od jej podmiotów zależnych,
  7. optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD
  8. kowenanty zawarte w umowach z instytucjami finansującymi.

 

Jednocześnie zarząd Mirbud nie wyklucza w przyszłości podjęcia uchwały w przedmiocie zawieszenia stosowanej polityki dywidendowej w odniesieniu do roku, w którym wystąpi nadzwyczajna sytuacja skutkująca trudnościami ekonomiczno-finansowymi spółki.

 

Duży wzrost kursu akcji

W reakcji na opublikowany komunikat w poniedziałek giełdowe notowania akcji Mirbud mocno rosną. Około godziny 15 ich kurs wynosił 1,2 zł, tj. był o 16,5% wyżej w stosunku do zamknięcia z poprzedniego tygodnia.

 

Jednocześnie przełamana została linia trendu spadkowego rysowana od kwietnia 2017 roku na wykresie z interwałem dziennym.

 

Mirbud – notowania kursu akcji – interwał dzienny
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Patrząc na interwał tygodniowy, do pełni szczęścia bykom brakuje jednak jeszcze kilku groszy.

 

Mirbud – notowania kursu akcji – interwał tygodniowy
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

 

 

© 2012-2020 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie