Chat with us, powered by LiveChat

Wezwania na akcje w 2019 roku. Sprawdzamy, ile dały zarobić

Skomentuj artykuł
Michail Petrov - fotolia.com

Ogłoszenie wezwania na akcje zawsze wzbudza wśród inwestorów sporo emocji. Przykładem jest spółka Atrem, której notowania w reakcji na tę informację zyskały na wartości ponad 60 procent. Spośród 14 przeanalizowanych wezwań, które zostały ogłoszone w tym roku, średnio w pierwszym dniu po opublikowaniu tej informacji akcje spółek, których te komunikaty dotyczyły zyskiwały ponad 15 procent. Z kolei w okresie trwania zapisów w wezwaniu, średnio można było zarobić prawie 25 procent.

 

Wezwanie na akcje można zdefiniować jako chęć nabycia przez inwestora udziałów w spółce, skierowane do jej obecnych akcjonariuszy. Operacja ta może zostać przeprowadzona wyłącznie za pośrednictwem biura maklerskiego, a treść wezwania musi zawierać rodzaj i liczbę akcji, proponowaną cenę nabycia przez inwestora, a także dzień jej rozliczenia i realizacji. Wezwanie do sprzedaży akcji charakteryzuje się konkretnymi warunkami, które reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Artykuł 79 wspomnianej ustawy precyzuje ponadto, co dzieje się w sytuacji, gdy posiadacz akcji nie odpowie na wezwanie, natomiast inwestor, który ogłosił wezwanie, skupi z rynku większość akcji. Jeśli w wyniku wezwań przekroczy on 95% w akcjonariacie, przysługuje mu wówczas prawo do przymusowego wykupienia akcji od pozostałych akcjonariuszy.

 

Warto pamiętać, że inwestor nie ma obowiązku odpowiadać na wezwanie na akcje np. w sytuacji, gdy proponowana cena przez podmiot chcący nabyć akcje jest nieatrakcyjna. Ta z kolei zgodnie z uregulowaniem nie może być niższa od wartości średniej notowań akcji spółki z okresu ostatnich 6 miesięcy poprzedzających wezwanie lub z krótszego okresu, jeżeli obrót akcjami był dokonywany krócej. Oprócz tego cena nie może być niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje będące przedmiotem wezwania podmiot obowiązany do jego ogłoszenia zapłacił w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem wezwania. Dodatkowo, cena w wezwaniu w wyniku którego podmiot wzywający przekroczy wartość 66 procent udziału w spółce, nie może być niższa od średniej notowań akcji spółki z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wezwanie.

 

Ogłoszenie wezwania na akcje danej spółki najczęściej skutkuje wzrostem cen jej akcji. W poniższej analizie sprawdziliśmy, akcje którego podmiotu zdrożały najmocniej pod wpływem ogłoszonego wezwania w 2019 roku.

 

Z przeanalizowanych tegorocznych wezwań wynika, że w pierwszym dniu po ich ogłoszeniu, akcje spółek dały zarobić średnio 15,25 procent. Za punkt odniesienia posłużyły w tym przypadku kursy zamknięcia akcji firm z sesji poprzedzającej ogłoszenie wezwania. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę cały okres od ogłoszenia wezwania do dnia zakończenia zapisów, wówczas średnia ta wnosi 24,76 procent.

Notowania w górę o ponad 60 procent

Mocnym wybiciem po ogłoszeniu wezwania mogą się pochwalić akcje spółki Atrem. Zapisy w ramach wezwania trwały od 15 marca do 29 kwietnia po ich wydłużeniu na początku kwietnia przez Grupę Immobile. Proponowana cena wynosiła 3,95 zł w przypadku akcji imiennych oraz 2,07 zł w przypadku akcji na okaziciela. Cenę w wezwaniu na akcje drugiego typu (na okaziciela) później podniesiono do poziomu 2,32 zł. Informacja na ten temat pojawiła się w trakcie sesji 9 kwietnia.

 

Atrem - wykres kursu akcji
Atrem - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Wezwanie na akcje zostało przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu sesji 11 lutego. W tym dniu cena pojedynczej akcji spółki na zamknięcie wyniosła 1,32 zł, natomiast podczas kolejnej sesji akcje spółki osiągnęły poziom 2,12 zł, co daje wzrost na poziomie 60,61 procent. Z kolei w terminie zapisów, czyli do 29 kwietnia, najwyższa cena jaką osiągnęły akcje Atrem wyniosła 2,31 zł, co daje wzrost na poziomie 75 procent w stosunku do ceny sprzed wezwania. Warto również wspomnieć o wzroście ceny podczas sesji, kiedy została ogłoszona wspomniana wcześniej podwyżka ceny w wezwaniu. W dniu 11 kwietnia akcje spółki zyskały 10,14 procent.

Czterokrotne wezwanie

W przypadku Prime Car Management wezwanie do sprzedaży akcji zostało ogłoszone czteokrotnie, ale w tabeli spółka pojawia się dwukrotnie, gdyż tylko dwa z nich zostały ogłoszone w tym roku. Wezwania dotyczyły wszystkich walorów spółki, czyli ponad 11,9 mln akcji. 

 

Pierwsze w tym roku wezwanie zostało ogłoszone 20 lutego (ogłoszone przez PSCIII). Dzięki temu, łącznie podczas tej sesji akcje PCM zdrożały nawet o 14,37 procent. Podwyżka w ramach tego wezwania została ogłoszona 25 lutego i określała cenę zakupu akcji na poziomie 23,25 zł. Akcje spółki zyskały wówczas niespełna 1 procent, a tak niewielki wzrost był podyktowany podwyżkami cen w wezwaniach ogłoszonych wcześniej. 

 

Prime Car Management - wykres kursu akcji
Prime Car Management - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Na początku listopada 2018 roku PKO Leasing ogłosiło wezwanie i w jego ramach 22 lutego podniesniono cenę nabycia akcji do poziomu 23 zł. W reakcji na tę informację, akcje spółki podrożały o 5,6 procent. Z kolei Hitachi Capital Polska w ramach wezwania ogłoszonego pod koniec 2018 roku, w dniu 21 lutego podniósł proponowaną cenę nabycia do 22,25 zł, na co akcje zareagowały wzrostem nawet o 8,33 procent, aby ostatecznie w trakcie sesji zyskać 3,92 procent.

 

Zapisy trwały po przedłużeniu do dnia 24 kwietnia, jednakże ostatecznie wzywający PSC III nie zdecydował się nabyć akcji PCM. Także Hitachi, ani PKO Leasing we wcześniejszych wezwaniach również nie zdecydowały się na transakcję.

 

Kolejne wyzwanie na akcje PCM ogłosiło PKO Leasing proponując cenę 23,75 zł za akcję. Informacja ta ogłoszona przed sesją 18 kwietnia, pozwoliła w tym dniu zyskać walorom spółki 6,28 procent. W kolejnych miesiącach, akcje nie uzyskały wyższej ceny. Wezwanie podzielono na dwie fazy, które trwały do 22 maja i 11 czerwca. W drugiej fazie PKO Leasing obniżył cenę do 20 zł za akcję.

 

Wezwania na akcje spółek notowanych na GPW ogłoszone w 2019 roku 

Spółka Liczba akcji, których dotyczy wezwanie Udział w kapitale zakładowym akcji, których dotyczy wezwanie Ostatnia cena proponowana w wezwaniu Cena akcji na zakończenie ostatniej sesji przed ogłoszeniem wezwania Maks. stopa zwrotu podczas pierwszej sesji po ogłoszeniu informacji o wezwaniu* Maks. stopa zwrotu do momentu zakończenia zapisów*
Atrem  7 339 580 79,52%

3,95 zł**

2,32 zł***

1,32 zł 60,61% 75,00%
Pfleiderer Group  23 519 515  36,35%  26,60 zł  19,90 zł 32,66% 42,21% 
Primetech 5 335 474 34,18% 1,45 zł 1,13 zł 28,32% 38,94%
Helio 1 143 000 22,86% 10,54 zł 8,20 zł 21,95% 45,12%
Mostostal Warszawa  9 981 267  49,91%  4,50 zł  3,06 zł 21,24% 52,94%
  ZE PAK  34 823 241  68,52%  7,47 zł 6,98 zł  16,05% 17,48%
Prime Car Management 11 908 840 100% 23,25 zł   17,72 zł  14,37% 27,63%
Prime Car Management 11 908 840 100% 20,00 zł 21,83 zł 6,28% 6,28%
Alchemia   29 245 000 14,62%  4,80 zł  4,80 zł 5,42% 5,42% 
Capital Park  556 595 0,51%  5,74 zł 5,68 zł 4,23% 4,23%
Impexmetal 64 620 000 34,01% 4,25 zł 4,30 zł 2,33% 2,33% 
 IBSM  72 0,02% 15,00 zł  14,00 zł 0% 12,86%
Reino Capital   869 194 2,24%  1,60 zł 1,59 zł 0% 3,77%
ZM Ropczyce  159 124 2,55% 30,35 zł 30,81 zł 0% 12,50%

*stopa zwrotu obliczona w stosunku do notowań akcji z zakończenia ostatniej sesji przed ogłoszeniem wezwania
**akcje imienne
***akcje na okaziciela

Źródło: SII na podstawie komunikatów bieżących spółek giełdowych

Pfleiderer Group, Primetech, Mostostal Warszawa, Helio

W pierwszym dniu po ogłoszeniu wezwania akcje Pfleiderer Group zyskały na wartości ponad 30 procent, z kolei informacja o podniesieniu ceny z 25,17 zł do 26,60 zł za akcję nie wywołała kolejnych wzrostów.

 

W przypadku firmy Primetech, w pierwszym dniu po ogłoszeniu wezwania akcje poszły w górę o ponad 28 procent. Z kolei nieco ponad 20 procent, dzięki informacji o wezwaniu zyskały akcje Mostostal Warszawa i Helio. 

Niewielki wzrost lub spadek wartości

Znacznie mniejszy jednocyfrowy wzrost w reakcji na ogłoszone wezwania zaprezentowały trzy spółki: Impexmetal, Alchemia i Capital Park. W przypadku Impexmetalu informację o wezwaniu ogłoszono w trakcie sesji. Łącznie w tym dniu jej akcje straciły prawie 1 procent, jednakże w stosunku do najwyższego punktu dnia odnotowano nieco ponad 2-procentowy wzrost. Spółka Alchemia może się pochwalić wzrostem o 5,42 procent, a Capital Park o 4,23 procent. 

Brak wzrostu

Brak reakcji kursu spółki na informację o wezwaniu odnotowano początkowo w przypadku spółek Renio Capital, IBSM, ZM Ropczyce.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie