Chat with us, powered by LiveChat

Ceny złota mocno w górę. Ile dały zarobić fundusze surowcowe?

Skomentuj artykuł
peshkov - fotolia.com

Otwarte fundusze inwestycyjne, których wartość oparta jest o notowania złota na światowym rynku mają za sobą dobry rok. W ciągu ostatnich 12 miesięcy najlepszy z nich zyskał na wartości prawie 30 procent. Jest to zasługą m.in. zwyżki cen tego kruszcu, który w średnim terminie ma szansę kontynuować ruch wzrostowy zapoczątkowany pod koniec ubiegłego roku. 

 

Od początku tego roku notowania złota na światowych rynkach poszły w górę o ponad 11 procent. Z kolei w perspektywie rocznej mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie niespełna 20 procent. Zdecydowane odbicie notowań tego kruszcu był widoczne pod koniec maja tego roku, ale trend wzrostowy rozpoczął się w drugiej połowie 2018 roku. Obecnie uncja złota wyceniana jest na poziomie 1430 dolarów. Dla porównania, rok wcześniej cena ta odbiła się z wartości poniżej 1200 dolarów za uncję. Stopy zwrotu z inwestycji w złoto na przestrzeni ostatniego miesiąca, 3 miesięcy oraz roku przedstawia tabela. Z kolei wykres cen złota zamieszczono poniżej.

 

Procentowa zmiana notowań złota na przestrzeni ostatniego miesiąca, 3 miesięcy oraz roku*

Okres czasu 1M 3M 1Y
Zmiana cen złota* 0,53 11,60 16,34

*zmiana procentowa obliczona według stanu na dzień 22.07.2019 godz. 11:35
Źródło: SII na podstawie danych zamieszczonych w serwisie stooq.pl

FIO inwestujące w złoto

Spory wzrost cen złota nie pozostał bez wpływu na otwarte fundusze inwestycyjne lokujące środki pośrednio w ten kruszec. Ostatnia wycena funduszy wykorzystanych do porównania została dokonana na dzień 18 lipca. Na przestrzeni miesiąca, 3 miesięcy oraz roku, żaden z wymienionych poniżej funduszy nie zanotował spadku. Z kolei w perspektywie 3 lat jednostki uczestnictwa wszystkich straciły na wartości.

 

We wszystkich trzech badanych okresach najlepiej wypadł FIO PKO Akcji Rynku Złota, którego notowania w okresie ostatnich 3 miesięcy wzrosły o 28,76, a perspektywie roku o 29,48 procent. Na drugim miejscu znalazł się subfundusz Quercus Gold, a na trzecim Investor Gold Otwarty. Wszystkie z wymienionych funduszy w perspektywie zarówno 3-miesięcy jak i roku zyskały przynajmniej 10 procent. Nieco słabiej wypadł fundusz Superfund Goldfuture.

 

Procentowa zmiana notowań otwartych funduszy inwestycyjnych lokujących środki pośrednio w złoto na przestrzeni ostatniego miesiąca, 3 miesięcy oraz roku*

Okres czasu 1M 3M 1Y
PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO) 18,11 28,76 29,48
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 7,42 12,93 13,21
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 5,40 10,69 11,27
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 7,77 12,50 7,27

*wycena jednostek uczestnictwa FIO dokonana na dzień 18 lipca 2019 roku

Źródło: SII na podstawie danych publikowanych na stronach internetowych poszczególnych TFI

 

Pod względem poziomu ryzyka, wymienione powyżej fundusze zostały sklasyfikowane jako ryzykowne.

 

Jak czytamy na stronie funduszu PKO Akcji Rynku Złota, inwestuje zgromadzone aktywa w akcje wybranych spółek operujących na rynku złota i innych metali szlachetnych. Są to głównie kopalnie zajmujące  się wydobyciem kruszcu. Subfundusz nie inwestuje bezpośrednio w złoto, ani w inne instrumenty finansowe odwzorowujące bezpośrednio zmiany wartości złota. Dodano jednak, że mimo to notowania tego funduszu są mocno związane są z zachowaniem ceny złota.

 

Obecnie aktywa PKO Akcji Rynku Złota są ulokowane głównie w akcjach spółek zagranicznych (95,19 procent). Udział depozytów i środków pieniężnych to 4,77 procent, a 0,04 procent stanowią, według informacji zawartej na stronie funduszu, pozostałe instrumenty. Benchmarkiem funduszu jest w 90-procentach NYSE ARCA GOLDMINERS INDEX USD, a w 10-procentach WIBID ON (overnight), czyli stopa oprocentowania (w skali roku) jednodniowych depozytów na rynku międzybankowym.

 

W przypadku subfunduszu Quercus Gold, środki inwestowane są w instrumenty pochodne na złoto, przede wszystkim kontrakty terminowe na złoto notowane na rynku COMEX prowadzonym przez New York Mercantile Exchange. Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne.  Fundusz nie ma określonego benchmarku. 

 

W strategii subfunduszu czytamy także, że aktywa subfunduszu mogą być również inwestowane w inne wystandaryzowane instrumenty pochodne notowane na rynkach regulowanych lub zorganizowanych, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny złota.

 

Trzeci na liście SFIO Investor Gold Otwarty może lokować do 100 procent wartości aktywów w jednostki uczestnictwa  emitowane przez fundusz zagraniczny Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Gold Plus. Oprócz tego, w ramach polityki inwestycyjnej inwestuje on do 50 procent środków w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania Source Physical Gold ETC (P-ETC) emitowane przez Source Physical Markets plc. i w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania iShares Physical Gold ETC emitowane przez iShares Physical Metals plc. 

 

Nie wszystkie środki muszą być jednak inwestowane w instrumenty opisane powyżej. Subfundusz pozostałe środki może przeznaczyć na dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwa oraz depozyty bankowe. 

 

Obecnie aktywa subfunduszu są rozdysponowane głównie pomiędzy tytułami uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania Source Physical Gold ETC (44,5 procent) oraz tytułami uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania iShares Physical Gold ETC (45,1 procent). Benchmarkiem dla tej instytucji są w 90-procentach notowania złota, natomiast pozostałe 10-procent stanowi stopa WIBID 6M.

Perspektywy dla rynku złota

W ostatnich dniach cena za uncję złota osiągnęła najwyższe wartości od ponad 6 lat, tym samym wybijając się z wieloletniej konsolidacji, przełamując na wykresie bardzo istotny opór na poziomie 1380 USD i generując w ten sposób pozytywny sygnał techniczny wskazujący na możliwość kontynuacji w średnim terminie ruchu wzrostowego zapoczątkowanego pod koniec ubiegłego roku. Istotne w takim scenariuszu będzie, aby kurs notowań złota nie zszedł poniżej ww. poziomu 1380 USD za uncję, który obecnie pełnić będzie rolę ważnego wsparcia. Kluczowych długoterminowych oporów dopatrywać się można w rejonie 1530 USD za uncję, a także w okolicy 1800 i 1927 USD za uncję. 

 

Złoto - wykres notowań
Złoto - wykres notowań
Źródło: SII na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie