Chat with us, powered by LiveChat

Analiza zdarzeń na rynkach akcji

Analiza zdarzeń na rynkach akcji

Henryk Gurgul
Wydawnictwo Nieoczywiste

2020

 

Opis wydawcy:

 

Na rynki kapitałowe na całym świecie codziennie trafia wiele informacji. Część z nich dotyczy emitenta, inne – jego bliższego i dalszego otoczenia. Wszystkie te informacje wpływają na wartość firmy-emitenta, co znajduje odzwierciedlenie w cenach akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Dlatego tak ważnym zagadnieniem jest pomiar wpływu zdarzeń na wartość firm notowanych na rynkach akcji.

 

W książce opisano między innymi następujące zagadnienia:

 

– klasyczny model analizy zdarzeń,

– wpływ ogłoszenia prognoz zysków i ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na rynek akcji,

– wpływ ogłoszenia rekomendacji analityków, ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji,

– wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów,

– zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego,

– oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

– wpływ ekstremalnych wielkości obrotów na stopy zwrotu akcji,

– strategię inwestycyjną bazującą na hipotezie premii za wysoki wolumen.

 

Opinia SII:

 

Książka dr. Gurgula w sposób kompleksowy opisuje wpływ informacji na ceny papierów wartościowych – przede wszystkim akcji i obligacji, co autor potwierdza własnymi badaniami statystycznymi. Wszystkie rodzaje zdarzeń są szczegółowo i z podaniem przykładów omawiane, a następnie dzięki metodom stricte statystyczno-ekonometrycznym, mierzony jest ich wpływ na wartość firm notowanych na rynkach akcji. Wykorzystywana jest tu teoria analizy zdarzeń (ang. event study analysis) pozwalająca określić, które z setek informacji trafiających codzienne na rynek są najważniejsze. W książce znaleźć można między innymi wpływ ogłaszania prognoz zysków i ostrzeżeń ich niewypełnienia oraz rekomendacji analityków, wpływ ujawnienia okoliczności zawarcia transakcji przez insiderów oraz rezygnacji członka zarządu z zajmowanego stanowiska na rynek akcji, wpływ zapowiedzi wysokości wypłacanej dywidendy wyceny akcji i wielkość obrotów, zmiany cen i wielkości obrotów akcji dodawanych do portfela indeksu WIG20 i usuwanych z niego, oddziaływanie zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych w gospodarce na sytuację na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Spis treści:

 

1. Wprowadzenie

2. Klasyczny model badania w ramach metodyki analizy zdarzeń

3. Wpływ ogłoszeń prognoz zysków oraz ostrzeżeń o niezrealizowaniu prognozy na stopy zwrotu i wielkość obrotów

4. Opinie analityków, transakcje insiderów oraz rezygnacje członków zarządu z zajmowanych stanowisk

5. Wpływ zapowiedzi dywidendy na ceny akcji i wielkość obrotów na przykładzie Giełd wiedeńskiej i frankfurckiej

6. Dywidendy, umorzenia i podział akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

7. Wpływ zmian w składzie indeksu WIG20 na ceny i wielkość obrotów

8. Efekt zmian podstawowych stóp procentowych

9. Efekt polepszania wyników w sektorze powszechnych ubezpieczeń emerytalnych

10. Stopy zwrotu a wielkość obrotów na GPW w Warszawie

 

Członkowie SII mogą kupować książki o tematyce inwestycynej nawet z 20% zniżką!

                                                                                                                                

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie