Chat with us, powered by LiveChat

Czat inwestorski: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za I półrocze 2018 r.

Temat czatu: Omówienie wyników finansowych Grupy TAURON za I półrocze 2018 r.

Data: czwartek, 23 sierpnia, godz. 15:00

 

Tauron Polska Energia

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza 

 

Na pytania inwestorów odpowiadał:

 

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe École Supérieure de Commerce Toulouse, gdzie uzyskał dyplom Mastère Spécialisé en Banque et Ingéniere Financière oraz studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Posiada doświadczenie w sferze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi w przemyśle (energetyka, górnictwo, hutnictwo), jak również z zakresu finansowania inwestycji oraz międzynarodowych transakcji handlowych. Brał udział w realizacji projektów due dilligence i wyceny licznych spółek (metodami dochodową, majątkową i porównawczą).

 

Od początku kariery zawodowej związany z podmiotami sektora energetycznego, górniczego i hutniczego, w których pełnił funkcje Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz zajmował wysokie stanowiska menadżerskie. Doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w firmie BRE Corporate Finance S.A., Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. oraz w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od 2008 r. pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy w spółkach Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej odpowiadał m.in. za strukturyzowanie transakcji handlowych, wdrażanie polityki zabezpieczenia ryzyka walutowego, obniżanie kosztów finansowych, zarządzanie płynnością, pozyskanie finansowania od konsorcjum bankowego w postaci programu emisji obligacji. Uczestniczył również w procesie debiutu giełdowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, modyfikacja systemu informacji zarządczej, przygotowanie prospektu emisyjnego, rozmowy z inwestorami). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Towarzystwie Finansowym Silesia, gdzie uczestniczył w programie emisji obligacji Kompanii Węglowej oraz zajmował się pozyskaniem finansowania dłużnego od konsorcjum banków.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą TAURON, który odbędzie się 23 sierpnia (czwartek) o godz. 15:00. Na pytania inwestorów odpowie Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansów. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Witam na kolejnym czacie TAURON Polska Energia. Zapraszam do zadawania pytań.

 

thommat: Proszę o przedstawienie perspektyw segmentu Wydobycie w kontekście kiepskich wyników. Kiedy jest szansa na ich poprawę? Aktualnie są dobre ceny węgla, a Państwa kopalnie z nich nie korzystają, co będzie jak ceny węgla spadną? Czy jest szansa na uzyskanie rentowności kopalni Janina? Pojawiają się plotki, iż zamierzacie ją Państwo sprzedać/przekazać do SRK

 

Marek Wadowski: Wyniki segmentu Wydobycie są nieustannie pochodną wolumenu produkcji węgla. To co należy również zaznaczyć, to dominujący charakter kosztów stałych w tym segmencie (ok. 90% wszystkich kosztów). W I pół. 2018 r. mieliśmy do czynienia z trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi, w szczególności na kopalni Janina. Prowadzone były również prace przezbrojeniowe, których efekt był widoczny na kopalni Sobieski, gdzie wydobycie przed rokiem było prowadzone na wzystkich trzech ścianach. Obecnie intensywnie pracujemy nad planem poprawy wydajności, a jego efekty będą widoczne w ciągu 2-3 lat. Oznacza to, że w tym okresie wyzwaniem będzie osiągnięcie wolumenów rzędu 7 mln ton.

 

Beatka90: Jakie segmenty najbardziej wpływały na wyniki?

 

Marek Wadowski: Wyniki pierwszego półrocza 2018 r. były pod największym wpływem segmentów Sprzedaż i Wytwarzanie, w których to jednak mieliśmy również do czynienia z efektami zdarzeń jednorazowych zarówno w roku 2017 i 2018. Zauważalne jest zwiększenie wyniku w segmencie Dystrybucja, które jest efektem głównie wzrostu wolumenu dystrybuowanej energii oraz oszczędności kosztowych. Szczegóły znajdują się w prezentacji wynikowej na slajdzie nr 10.

 

Mirek74: Czy budowa bloku 910 MW idzie zgodnie z planem?

 

Marek Wadowski: Aktualny poziom zaawansowania to ponad 70 proc. Nie widzimy zagrożenia dla oddania bloku w terminie - czyli do końca 2019 r.

 

Artur Sobczak: Jakie są aktualne plany w sprawie polityki dywidendowej? Czy istnieje szansa na dywidendę w przyszłym roku?

 

Marek Wadowski: Podtrzymujemy plany ze strategii. Zakładamy, że pierwszym rokiem, za który nastąpi wypłata dywidendy będzie 2019 r. (wypłata nastąpi w 2020 r.).

 

Radek Smolis: Uwzględniając spadek wydobycia węgla – jaki odsetek produkcji węgla został wykorzystany na własne potrzeby?

 

Marek Wadowski: W pierwszym połroczu 2018 r. odsetek łącznej produkcji węgla wykorzystany na potrzeby jednostek produkcyjnych Grupy wyniósł 66%. Pozostała część to w większości sortymenty grube i średnie, których nie zużywamy w Grupie.

 

Witek: Jak na działalność Tauronu, ale także i branży, może wpłynąć obligo sprzedaży 100% energii przez TGE? Czy w Pana opinii takie rozwiązanie byłoby dobre dla branży, dla odbiorców?

 

Marek Wadowski: Wprowadzenie 100% obliga to przede wszystkim istotne zwiekszenie płynności na TGE, co przekłada sie na wiekszą transparentność rynku. Postrzegamy to jako korzystne rozwiązanie zarówno dla branży, jak i odbiorców energii elektrycznej.

 

thommat: W jaki sposób Grupa TAURON zamierza sfinansować dostosowanie swoich jednostek wytwórczych do wymogów konkluzji BAT

 

Marek Wadowski: Na koniec czerwca 2018 r. dostępne finansowanie dla Grupy TAURON wynosiło 5,4 mld zł. Grupa posiada zatem wystarczające środki na realizację zarówno inwestycji w nowy blok Jaworzno III, jak i modernizację bloków pod wymagania BAT. Więcej informacji o finansowaniu znajduje się na slajdzie 21 prezentacji.

 

IZA: Jakie są plany odnośnie zapadających w 2019 roku obligacji na prawie 2 mld zł?

 

Marek Wadowski: Tak jak wspomniałem w poprzedniej odpowiedzi, na koniec czerwca posiadamy dostępne finansowanie na 5,4 mld zł. Niemniej jednak cały czas pracujemy nad optymalizacją źródeł finansowania. W 2019 r. planujemy spłatę zapadających wtedy obligacji.

 

andrzej: co dalej z OZE, jakie macie plany w tej kwestii

 

Marek Wadowski: Jesteśmy zainteresowani rentownym wzrostem w obszarze energetyki odnawialnej. Analizujemy różnego rodzaju projekty - zarówno istniejące, jak i do realizacji od podstaw. W przypadku podjęcia decyzji poinformujemy o tym rynek.

 

Łukasz Deja: Jak ocenia Pan wpływ wdrożenia obligatoryjnego mechanizmu split payment w Grupie? Jakie to ma wpływ na wyniki, rynek dostawców oraz konkurencyjność?

 

Marek Wadowski: Wprowadzenie mechanizmu split payment w Grupie TAURON ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa rozliczeń związanych z podatkiem VAT. Na wyniki finansowe Grupy TAURON nie ma to wpływu. Zdajemy sobie sprawę, iż wprowadzenie tego mechanizmu może być problematyczne dla niektórych dostawców. Niemniej jednak, liczymy na to, iż z czasem stanie się on neutralny dla naszych partnerów.

 

Mort: Co wpłynęło na spadek produkcji energii elektrycznej w 2Q aż o 21% rdr, a także spadek wytwarzania ciepła o 41% rdr?

 

Marek Wadowski: W I pół. 2018 r. po wyłączeniu zdarzenia jednorazowego (w kwocie 230 mln zł), wynik EBITDA segmentu Wytwarzanie był na zbliżonym poziomie do roku poprzedniego. Było to możliwe dzięki korzystaniu w większym stopniu z mechanizmu Operacyjnej Rezerwy Mocy oraz optymalizacji w zakresie wytwarzania energii. Takie podejście wynikało ze strategii handlowej, którą każdorazowo dostosowujemy do aktualnej sytuacji rynkowej. Z kolei spadek wytwarzania ciepła wynika ze skrócenia sezonu grzewczego wskutek istotnie wyższych temperatur w II kw. 2018 r. r/r.

 

Verde: Jakie widzi Pan największe zagrożenie dla Tauronu i wyników finansowych na najbliższe kwartały?

 

Marek Wadowski: Największym wyzwaniem w najbliższych okresach dla sektora energetycznego w Polsce będzie zaostrzająca się polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Wyrazem tego jest m.in. obserwowany w tym roku istotny wzrost cen uprawnień do emisji CO2 (w ubiegłym roku był to poziom 5 euro za tonę, obecnie jest to poziom prawie 20 euro za tonę). Rosnąca cena uprawnień do emisji CO2 będzie miała wpływ na koszty Grupy TAURON.

 

Michał: Czy widzi Pan zagrożenia z tytułu pozwów sądowych dotyczących zerwania umów długoterminowych. Czy są podejmowane próby rozwiązania tych spraw na drodze ugody ?

 

Marek Wadowski: Roszczenia z tytułu pozwów sądowy dotyczące zerwania umów długoterminowych uznajemy za bezzasadne. Bazując na naszej ocenie oraz na podstawie opinii kancelarii prawnych uznajemy, że prawdopodobieństwo przegrania sporów jest niższe niż 50%. Dlatego uznajemy te roszczenia za zobowiązania warunkowe i nie tworzymy rezerw obciążających koszty.

 

Specyfik: Jak ocenia Pan poziom zadłużenia Tauronu? Czy jest on na bezpiecznym poziomie? Czy istnieje obawa o przekroczenie kowenantów przy tak dużych planowanych nakładach inwestycyjnych, a jednocześnie przy problemach z poprawą zysku EBITDA?

 

Marek Wadowski: Obecny poziom zadłużenia Grupy TAURON jest bezpieczny. Wskaźnik dług netto/EBITDA wynosi 2,3 na koniec I poł. 2018 r. Nakłady inwestycyjne w kolejnych okresach będą wprawdzie wpływały na podwyższenie tego wskaźnika, niemniej jednak nie przełoży się to na przekroczenie kowenantów. Warto przypomnieć, że maksymalnym poziomem wspomnianego wskaźnika jest 3,5.

 

Gadatliwy: Jakie są Państwa oczekiwania co do kształtowania się cen uprawnień do emisji CO2? Czy będą to dla spółki istotne koszty w skali całej grupy?

 

Marek Wadowski: Przewidujemy, że cena uprawnień do emisji CO2 będzie się utrzymywała na wysokim poziomie. W drugim półroczu 2018 r. zakładamy ponad dwukrotmy wzrost kosztów z tytułu emisji CO2. Tak jak wcześniej wspomniałem, czynnik ten w coraz większym stopniu wpływa na sytuację spółek działających w obszarze konwencjonalnego wytwarzania energii elektrycznej.

 

Moderator: Dziękuję za liczny udział w wydarzeniu i ciekawe pytania. Zapraszam do udziału w kolejnych czatach. Najbliższy odbędzie się w listopadzie po publikacji wyników za III kw. 2018 r.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie