Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek ze wskaźnikiem P/BV poniżej 0,3

Skomentuj artykuł
WrightStudio - fotolia.com

P/BV, czyli cena do wartości księgowej jest jednym z najpopularniejszych wskaźników wykorzystywanych przez inwestorów w analizie fundamentalnej spółek. Do poniższego raportu wybrano firmy notowane na GPW, których wartość tego wskaźnika zawiera się w przedziale od 0,2 do 0,3.

 

Wskaźnik P/BV powstaje poprzez podzielenie ceny akcji danej spółki przez jej wartość księgową przypadającą na akcję. Miernik jest również określany skrótem C/WK. Pokazuje on, ile inwestor musi zapłacić za jedną złotówkę kapitału własnego przedsiębiorstwa. Zatem zgodnie z teorią, kupując akcje firmy, której wartość wskaźnika P/BV jest niższa niż jeden, mamy większą szansę, że w przypadku jej upadku, posiadany przez nią majątek wystarczy, aby inwestor uzyskał kwotę większą od zainwestowanej. Trzeba jednak pamiętać, że wiele zależy od jakości posiadanych przez daną spółkę aktywów i ich struktury. Warto zatem zawsze dokładnie przeanalizować te dane. W takim przypadku walory uznaje się za niedowartościowane fundamentalnie (niemniej trzeba pamiętać, że wartość księgowa nie jest jedynym miernikiem oceny wartości fundamentalnej). Zjawisko to wynika z faktu, iż księgowa wartość zgromadzonych przez spółkę aktywów netto w przeliczeniu na jedną akcję jest wyższa od ceny za jeden walor. Z kolei wartość wskaźnika cena do wartości księgowej wyższa niż 3 oznacza, że spółka jest przewartościowana.

 

Jak już wspomniano oprócz ceny, do obliczenia wskaźnika P/BV wykorzystywana jest wartość księgowa przedsiębiorstwa podzielona przez liczbę jego akcji. Ta natomiast powstaje poprzez odjęcie od sumy aktywów firmy jej zobowiązań, zarówno tych krótkoterminowych, jak i długoterminowych. Wartość księgową spółki można również określić jako kapitał własny firmy lub aktywa netto. Stosując ten miernik należy liczyć się z ryzykiem błędnej wyceny aktywów bądź zobowiązań spółki, tzn. przeszacowania wartości aktywów oraz niedoszacowania wartości zobowiązań firmy. Zdarza się bowiem, że realna wartość aktywów danej spółki odbiega od wartości wykazywanych w księgach, a dodatkowo w przypadku procesów upadłościowych cena uzyskiwana ze sprzedaży majątku potrafi być istotnie niższa od wcześniej wykazywanych pozycji księgowych. Zatem o ile wskaźnik P/BV warto i wręcz należy śledzić, to trzeba to robić bardzo skrupulatnie, w szczególności dokładnie analizując sprawozdania finansowe spółki, czy też rozmawiając z jej władzami lub próbując samodzielnie ustalić wartość danych aktywów (np. nieruchomości).

Enea

Zgodnie z wyceną spółki na zakończenie poniedziałkowej sesji, wartość wskaźnika cena do wartości księgowej wynosi 0,3. Oznacza to, że a jedną złotówkę jej kapitałów własnych firmy trzeba zapłacić 30 groszy. Niska wartość tego miernika to efekt niskiej ceny akcji Enei. Kurs spółki systematycznie spada od początku września 2017 roku. W szczytowym momencie, za jedna akcję energetycznej firmy trzeba było zapłacić 16 zł. Obecnie akcje Enei są wyceniane na około 9,30 zł.

 

Powodem niższej wyceny spółki są m.in. słabsze wyniki energetycznej spółki. W pierwszym kwartale skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 240,756 mln zł, wobec 295,230 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej.

 

Enea - wykres kursu akcji
Enea - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Na koniec pierwszego kwartału, łączna wartość aktywów spółki przekroczyła 28 mln zł, natomiast wartość zobowiązań to 13,398 mln zł. Daje to poziom wartości księgowej na akcję równej 33,12 zł. W porównaniu do stanu na koniec 2017 roku, parametr ten zmniejszył się o 1,41 zł.

Getin Noble Bank

Biorąc pod uwagę wycenę akcji Getin Noble Banku na zakończenie poniedziałkowej sesji, wskaźnik cena do wartości księgowej wynosi 0,22. Tak niski poziom tego wskaźnik spółka zawdzięcza głębokiej przecenie akcji firmy na giełdzie, pogarszającym się wynikom i obawom akcjonariuszy o przyszłe wyniki w tym także o ryzyko dalszych odpisów. Wartości wskaźnika i poziomowi notowań akcji nie sprzyjały też poczynione ostatnio odpisy aktualizujące aktywa banku (mniejsza wartość mianownika obniża wartość wskaźnika P/BV).

 

Za jedną akcję Getin Noble Banku trzeba obecnie zapłacić niespełna 1 zł. W porównaniu do ceny z ubiegłego roku jest to poziom o prawie 40 procent niższy. Z kolei biorąc pod uwagę tegoroczny szczyt notowań banku, którego głównym akcjonariuszem jest Leszek Czarnecki, spadek wynosi prawie 50 procent.

 

"Wartość odpisów aktualizujących ujętych w drugim kwartale z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych w sprawozdaniu jednostkowym Getin Noble Banku ustalono na poziomie 59,9 mln zł brutto" - wynika z komunikatu spółki. W pierwszym kwartale tego roku odpisy wyniosły 6,8 mln zł. Pełny raport za pierwsze półrocze poznamy 27 września 2018 roku.

 

Getin Noble Bank - wykres kursu akcji
Getin Noble Bank - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W kwietniu spółka informowała również o wzroście wartości odpisów dotyczących czwartego kwartału 2017 roku. W komunikacie czytamy, że wartość odpisów z tytułu ekspozycji kredytowych w czwartym kwartale ustalono w wysokości odpowiednio: 367 mln zł wobec 227 mln zł w trzecim kwartale 2017 roku w ujęciu jednostkowym. Oprócz tego wartość odpisów ujętych w czwartym kwartale z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostkach zależnych i stowarzyszonych w sprawozdaniu jednostkowym ustalono na poziomie odpowiednio: 127 mln zł z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostki zależne, wobec 20 mln zł w trzecim kwartale 2017 roku oraz 24 mln zł z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostki stowarzyszone, wobec 3 mln zł w trzecim kwartale 2017 roku.

 

W pierwszym kwartale 2018 roku spółka poniosła stratę w wysokości 47,737 mln zł, wobec 96,548 mln zł rok wcześniej. Wartość kapitału własnego na koniec marca wynosiła 3,654 mln zł, o 660 mln zł mniej niż na zakończenie 2017 roku.

Solar

Modowa firma ma wartość P/BV na poziomie 0,24. Akcje spółki przez ostatni rok straciły na wartości prawie 40 procent. Jest to efekt słabych wyników firmy, odpisów aktualizujących wartość należności oraz kary nałożonej przez KNF . W pierwszym kwartale tego roku Solar poniósł skonsolidowaną stratę netto przypisaną akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 1,83 mln zł. Kolejne miesiące również nie były udane. Jak wynika z ostatnich raportów, zarówno w maju, jak i w czerwcu jej przychody zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 13,2 procent i 16,8 procent. W kwietniu nastąpił wzrost o 4 procent.

 

Solar - wykres kursu akcji
Solar - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Solar dokonał również odpisu aktualizującego wartość należności w stosunku do głównego dostawcy “Grutex” A.P.H. Jolanta Gruszka w wysokości 43,8 mln zł. Oprócz tego cały czas toczy się sprawa dotycząca kary, jaką KNF nałożył na spółkę. Jej wysokość to 800 tys. zł. Jak czytamy w raporcie z dnia 8 lutego, zarząd Solar Company wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2017 roku, oddalającego skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2016 roku utrzymującą w mocy decyzję KNF z dnia 17 grudnia 2015 roku.

 

Na koniec marca wartość księgowa na akcję Solara wyniosła 2,98 zł, a na koniec grudnia 3,04 zł.

Trakcja

Wartość wskaźnika cena do wartości księgowej dla firmy specjalizującej się w budownictwie kolejowym wynosi 0,3. Została ona osiągnięta przy cenie akcji spółki na poziomie 4,22 zł. Od początku roku Trakcja straciła około połowę swojej wartości. Zdecydowany spadek cen akcji, kiedy przecena walorów firmy mocno przyspieszyła rozpoczął się na początku maja, tuż przed publikacją wyników za pierwszy kwartał. Z tego powodu KNF wszczęła procedurę sprawdzającą, czy nie miało miejsce wykorzystanie informacji poufnej. Spółka w pierwszych trzech miesiącach roku odnotowała 22,41 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 6,13 mln zł straty w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Trakcja - wykres kursu akcji
Trakcja - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Warto również zwrócić uwagę na bardzo wysoką pozycję “wartość firmy w konsolidacji”, która jest składnikiem aktywów trwałych przedsiębiorstwa. Na koniec pierwszego kwartału wyniosła ona 329,461 mln zł, co stanowi 45 procent wartości aktywów trwałych firmy.

 

Wartość kapitału własnego Trakcji na koniec marca 2018 roku wniosła 739,464 mln zł. Na koniec ubiegłego roku wartość ta sięgała 762 mln zł

ZPC Otmuchów

Producent słodyczy posiada wartość wskaźnika cena do wartości księgowej na poziomie 0,25. Od początku akcje ZPC Otmuchów straciły 34 procent swojej wartości, co wymiernie przekłada się na notowania P/BV.

 

ZPC Otmuchów  - wykres kursu akcji
ZPC Otmuchów - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Spółka od dłuższego czasu traci na wartości ze względu na utrzymujące się od wielu kwartałów słabe wyniki. W 2017 roku strata z działalności kontynuowanej wyniosła 5,47 mln zł. Rok wcześniej spółka straciła aż 36,1 mln zł. W pierwszym kwartale tego roku zysk netto spółki z działalności kontynuowanej wyniósł 449 tys. zł, a w tym samym okresie roku poprzedniego 983 tys. zł. Kapitał własny grupy ZPC Otmuchów na przestrzeni tego roku prawie się nie zmienił. Na koniec pierwszego kwartału jego wartość wyniosła 105,124 mln zł, a na koniec 2017 roku 104,712 mln zł. Wartość księgowa na jedną akcję na koniec marca wyniosła 8,25 zł, na koniec grudnia 8,21 zł.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie